Onderwerp: Arbo

De Arbowet verplicht werkgevers om gestructureerd aandacht te besteden aan de werkomstandigheden in een bedrijf. Zo moet de werkgever een arbobeleid opstellen waarin ook aandacht is voor voorkomen en beperken van de psychosociale arbeidsbelasting, zoals werkdruk, pesten, seksuele intimidatie en ongewenst gedrag. Het opstellen van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is één van de pijlers binnen het arbobeleid van een organisatie. Het geeft namelijk inzicht in bestaande arboknelpunten binnen het bedrijf en in de stappen die nog gezet moeten worden in het opzetten of verder uitwerken van het arbobeleid. Een andere belangrijke pijler binnen het arbobeleid is het aanwijzen van preventiemedewerkers die zich bezighouden met veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Tot de arbo-taken behoort ook het organiseren van bedrijfshulpverlening (bhv) en het registreren en melden van arbeidsongevallen bij de arbeidsinspectie (Inspectie SZW).

Artikelen over het onderwerp arbo

Arbo
Terugkijken: HR Journaal over Arbowet

Per 1 juli 2017 zal de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet ingaan. Waarom komt er een nieuwe wet? En wat moet je als HR regelen zodat je per juli voldoet aan de wettelijke vereisten?

Arbo
Feiten en fabels over de second opinion

Bij de invoering van de nieuwe Arbowet heeft de werknemer het recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts. Over deze second opinion hebben werkgevers nog veel vragen.

Arbo
Stijging in dodelijke arbeidsongevallen in 2016

Afgelopen jaar kwamen er 70 mensen door arbeidsongevallen om het leven. Dit is 13 procent meer dan het voorgaande jaar. De stijging in dodelijke arbeidsongevallen baart de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) grote zorgen.

1 2 3 53