Wetswijzigingen per 1 juli 2016

1

Per 1 juli 2016 treedt een aantal wetswijzigingen in werking die van belang zijn voor HR-professionals. Zo wordt de ketenbepaling gewijzigd en treedt een wetsvoorstel in werking dat het gemakkelijker moet maken voor werknemers om misstanden te melden op de werkvloer.

Seizoensarbeid: kortere tussenpoos tijdelijke arbeidscontracten

Op grond van de ketenbepaling mogen werkgevers drie tijdelijke arbeidscontracten sluiten voor automatisch een contract voor onbepaalde tijd ontstaat. De keten van contracten wordt doorbroken als er tussen de contracten een periode van langer dan zes maanden zit.

Per 1 juli 2016 wordt het mogelijk om deze ’tussenpoos’ bij cao te verminderen tot (minimaal) 3 maanden. Dit geldt alleen voor functies ‘waarin de werkzaamheden als gevolg van klimatologische of natuurlijke omstandigheden seizoensgebonden zijn en gedurende ten hoogste negen maanden per jaar kunnen worden verricht’.

Tot 1 juli vorig jaar was de tussenpoos in de ketenregeling drie maanden. De Wwz heeft de tussenpoos verlengd naar zes maanden, maar dit pakte sindsdien nadelig uit in sectoren waar ‘seizoensarbeid’ wordt verricht, zoals de land- en tuinbouwsector, de horeca en recreatiesector. In die sectoren leidde de langere tussenpoos er juist toe dat de arbeidsrelatie werd beëindigd, wat niet in het belang van de werknemer of werkgever was. De nieuwe maatregel is bedoeld om dit nadelige effect weg te nemen.
Lees ook: WWZ: Aanpassingen ketenregeling seizoensarbeid

Overgangsmaatregel ketenbepaling en cao-afwijkingen stopt

Bij cao kan sinds 1 juli 2015 worden afgeweken van de ketenbepaling als het om uitzendovereenkomsten gaat óf als de ‘intrinsieke aard van de bedrijfsvoering’ dit vereist. Het aantal contracten mag dan maximaal worden gesteld op zes in een periode van maximaal vier jaar. Ruimere afwijkingen in destijds al lopende cao’s mochten nog toegepast worden tot het einde van de cao of uiterlijk 1 juli 2016. Per 1 juli a.s. vervalt deze ruimere afwijkingsmogelijkheid dus definitief (tenzij het de afwijking van de tussenpoos betreft zoals hierboven omschreven).

Lees ook: WWZ heeft ontslagprocedure bemoeilijkt

Wetsvoorstel arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie

De wijziging van de ketenregeling in het kader van seizoensarbeid was meegenomen in het Wetsvoorstel arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie. Een ander deel van deze wet is al in werking getreden per 18 juni 2016.

Het wetsvoorstel zet de handhavingsrichtlijn om in Nederlandse wet- en regelgeving. De handhavingsrichtlijn heeft de lidstaten van de EU handvatten gegeven om de detacheringsrichtlijn te handhaven.

De detacheringsrichtlijn garandeert gedetacheerde werknemers een goede werkomgeving. Zo hebben gedetacheerde werknemers die tijdelijk in een andere lidstaat werken ten minste recht op bepaalde minimum arbeidsvoorwaarden, zoals maximale werktijden en minimale rusttijden en een minimum aantal betaalde vakantiedagen.

Na invoering van de detacheringsrichtlijn is gebleken dat malafide werkgevers de doelen van de richtlijn ondergraven ten koste van de werknemer. Zij wekken de schijn van detachering, bijvoorbeeld door het opzetten van ‘postbusondernemingen’. Zo proberen zij de arbeidsvoorwaarden van het land waarin gewerkt wordt te omzeilen. Om dit tegen te kunnen gaan is de handhavingsrichtlijn in het leven geroepen.

In de handhavingsrichtlijn zijn instrumenten opgenomen om te garanderen dat de rechten van gedetacheerde werknemers daadwerkelijk worden geëerbiedigd. De richtlijn bevat maatregelen waardoor gegevens kunnen worden uitgewisseld en boetes ook eenvoudig in het buitenland kunnen worden geïnd. Verder is de mogelijkheid van de invoering van een ketenaansprakelijkheid opgenomen in de handhavingsrichtlijn. Door invoering van een meldingsplicht voor buitenlandse werknemers is het de bedoeling dat de Inspectie SZW dan (beter) kan controleren of EU-werknemers het loon krijgen waar ze recht op hebben. De meldplicht houdt in dat een dienstverrichter die een werknemer naar Nederland detacheert verplicht is om vóór de aanvang van de werkzaamheden een aantal gegevens van de werknemer te melden.

Huis voor klokkenluiders

Vanaf 1 juli 2016 geldt de Wet huis voor klokkenluiders. Deze wet verplicht werkgevers om een regeling te maken die hun medewerkers in de gelegenheid stelt om misstanden intern aan te kaarten. Ook wordt een orgaan opgericht waar werknemers die intern niet worden gehoord, veilig terecht kunnen om hun zorgen te uiten. De wet wil het voor werknemers eenvoudiger maken om een misstand te melden en de werknemers beschermen tegen benadeling door hun melding (zoals ontslag of tegenwerking op de werkvloer).

Verhoging minimumloon

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 juli 2016 verhoogd. De bedragen van de minimumlonen per 1 juli 2016 zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Marco Roosendaal op

    Vooruitlopende op de wetswijziging per 1 januari 2017 waarbij verrekening van huisvesting tot maximaal 25% van het minimumloon wordt toegestaan en paar vragen: 1) geldt dit alleen voor arbeidsmigranten? In andere artikelen wordt dit onderscheidt niet gemaakt. 2) wordt de 25% berekend over 100% minimumloon (niet zijnde jeugdloon*)?

    m.vr.gr. Marco Roosendaal
    PS *) Als het minimumloon opschuift naar 21-22 jaar is dat geen issue meer.