Verzamelwet aangenomen: meer verlof voor meerling

0

Werkneemsters die op 1 april 2018 zwanger zijn van een meerling, boffen. Zij kunnen profiteren van een uitbreiding van hun verlof. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een voorstel voor de Verzamelwet SZW 2018 waarin een aantal ‘kleine zaken’ is geregeld. De wijzigingen betreffen onder meer de arbeidswetgeving en de socialezekerheidswetgeving.

Het wetsvoorstel werd op 31 augustus 2017 ingediend door de toenmalige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Asscher. De Eerste Kamer heeft het op 28 november 2017 als hamerstuk behandeld. Voor een aantal aanpassingen geldt dat zij eerdere regelingen verduidelijken, invulling geven aan eerder gemaakte beleidskeuzen of omissies herstellen.

Meerlingenverlof

Per 1 april 2018 verandert de duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof voor vrouwen die zwanger zijn van een tweeling of meerling. Het verlof duurt nu minimaal 16 weken en wordt minimaal 20 weken. Wil een werkneemster 10 weken voor de dag na de uitgerekende datum met zwangerschapsverlof? Dan duurt het verlof na de bevalling minimaal 10 weken. Bevalt ze eerder dan de uitgerekende datum? Dan worden de gemiste dagen van het zwangerschapsverlof opgeteld bij het bevallingsverlof. Meer informatie over deze maatregel vind je in XpertHR >>>

Compensatieregeling oudere werknemers

Deze regeling, voluit compensatieregeling loonkosten bij ziekte van oudere en voormalig langdurig werklozen, wordt tijdelijk verlengd. Hiermee wil het ministerie de positie van vijftigplussers op de arbeidsmarkt verbeteren. De compensatieregeling gaat gelden voor personen die op 1 januari 2018 56 jaar of ouder zijn en ten minste 52 weken onafgebroken een WW-uitkering hebben ontvangen. Als een werknemer in de eerste vijf jaar van zijn dienstverband langdurig ziek wordt, krijgt hij een ziektewetuitkering. Deze begint na dertien weken ziekte en duurt maximaal twee jaar. De aanpassing geldt voor de jaren 2018 en 2019. Meer informatie over deze maatregel vind je in XpertHR >>>

Terugvordering AOW

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) krijgt de bevoegdheid een dwangbevel uit te vaardigen voor het terugvorderen van onverschuldigde AOW-betalingen. De bank kan ook sancties opleggen als verplichtingen uit de Participatiewet niet zijn nageleefd, het gaat dan om de aanvullende inkomensvoorziening voor ouderen (AIO).  Deze korting op de uitkering mag de SVB spreiden over maximaal drie maanden. Bericht van overlijden van in Nederland wonende AOW-gerechtigden krijgt de SVB via een koppeling met de basisregistratie personen (BRP). Als ze in het buitenland wonen, vraagt de bank jaarlijks een bewijs dat ze nog in leven zijn. De SVB zet met landen waar veel AOW-gerechtigden wonen een gegevensuitwisseling op. Met Australië, Aruba en Duitsland is dat al geregeld.

Vacatures voor specifieke leeftijdsgroepen

Aan artikel 30b in de Wet SUWI (Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) wordt toegevoegd dat werkgevers vacatures exclusief voor werknemers van een bepaalde leeftijd kunnen openstellen. Dit is een haakje in de wet waarmee de minister per Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) kan bevorderen dat bijvoorbeeld jongeren of ouderen tijdelijk meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt.

Restant-WW

WW-gerechtigden die (nagenoeg) fulltime werken maar nog een klein restant WW-uitkering hebben, krijgen de mogelijkheid deze stop te zetten. Het restantrecht vervalt daarmee niet. Het kan herleven binnen de daarvoor geldende termijn van zes maanden. De bedoeling is dat deze aanpassing per 1 april 2018 gaat gelden.

Bronnen: Rijksoverheid, Ministerie SZW, UWV, Schuiteman

Lees meer over:

Over Auteur

Jolan Douwes is auteur van XpertHR. Behalve journalist is zij ook loopbaanadviseur. Zo pikt ze de laatste ontwikkelingen op het gebied van werk snel op. Voor XpertHR Actueel schrijft ze onder andere interviews en praktijkverhalen.