Verwijzing naar concurrentiebeding voldoende voor schriftelijkheidseis

1

Als in een brief naar een concurrentiebeding wordt verwezen, opgenomen in
een bijlage en gevoegd bij de brief, is voldaan aan het
schriftelijkheidsvereiste.

Lange tijd was dat geen uitgemaakte zaak, maar op 28 maart 2008 heeft de Hoge Raad duidelijkheid gegeven over deze kwestie die al jaren verdeeldheid zaaide onder verschillende rechters. Ik voorzie dat in de toekomst nog eens een uitspraak volgt waarin het opnemen van een concurrentiebeding in een cao voldoende zal zijn.

Een concurrentiebeding moet schriftelijk worden overeen gekomen, zo staat in de wet. Maar wat is ‘schriftelijk’? Duidelijk was in elk geval dat niet aan de schriftelijkheidseis was voldaan als het concurrentiebeding enkel in de van toepassing zijnde cao stond en niet in de arbeidsovereenkomst. Maar ook als naar het beding werd verwezen in het personeelsreglement en de werknemer schriftelijk verklaarde dat hij akkoord ging met de inhoud van dat reglement, was niet voldaan aan de schriftelijkheidseis, oordeelde een Utrechtse kantonrechter in 2005.

In de zaak die bij de Hoge Raad terechtkwam, had de werknemer een arbeidsovereenkomst met (kennelijk) op een aparte bijlage de arbeidsvoorwaarden. Daarin was onder andere een concurrentiebeding opgenomen. Deze arbeidsvoorwaarden werden op zeker moment gewijzigd en de werknemer kreeg een brief waarin hem die wijziging werd meegedeeld. Bij de brief zat een bijlage waarin de nieuwe arbeidsvoorwaarden waren beschreven, waaronder een concurrentiebeding.

De brief werd door de werknemer ondertekend geretourneerd, waarbij hij expliciet aangaf dat de nieuwe arbeidsvoorwaarden door hem waren geaccordeerd. De arbeidsvoorwaarden zelf had hij echter niet ondertekend geretourneerd. Hij stelde dat daardoor niet aan het schriftelijkheidsvereiste was voldaan en het concurrentiebeding dus niet geldig was overeengekomen.

De Hoge Raad verwierp dit echter en zei dat als in een brief wordt verwezen naar bijgevoegde arbeidsvoorwaarden waarin een concurrentiebeding voorkomt en de werknemer zich akkoord verklaart met die arbeidsvoorwaarden door ondertekening van die brief, aan het schriftelijkheidsvereiste is voldaan. Voorwaarde is wel dat die arbeidsvoorwaarden als bijlage bij de brief moeten zijn gevoegd. Is dat niet het geval, dan is de enkele ondertekening van de brief onvoldoende en is het concurrentiebeding ongeldig overeengekomen.

De stap naar een uitspraak over het opnemen van een concurrentiebeding in een cao is naar mijn mening niet meer zo groot, mits naar die cao in de arbeidsovereenkomst wordt verwezen, de cao als bijlage bij de overeenkomst is gevoegd en de werknemer zich in de arbeidsovereenkomst akkoord verklaart met de inhoud van de cao.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Wat nu als het volgende speelt: werkemer tekent een contract voor bepaalde tijd, inclusief concurrentiebeding. Contract wordt verlengd voor onbepaalde tijd. Dit gebeurt enkel met een document van 1 A4tje, waarin wordt vermeld dat de arbeidsvoorwaarden uit het oorspronkelijke contract blijven gelden. Geen bijlage dus en geen expliciete vermelding van het concurrentiebeding. Maar de werknemer heeft dus wel in het oorspronkelijke contract ingestemd met het concurrentiebeding.