Vakantiedagen: regels en uitzonderingen

57

Iedere werknemer bouwt op basis van het aantal uren dat hij werkt vakantierechten op. De wet geeft recht op een minimumaantal vakantiedagen per jaar; daarnaast hebben de meeste werknemer bij wijze van arbeidsvoorwaarde vaak nog recht op bovenwettelijke vakantiedagen.

De wet bepaalt dat iedere werknemer recht heeft op een minimumaantal vakantiedagen per jaar. Dat minimum is ten minste vier maal het aantal dagen dat een werknemer per week in dienst is. Met een volledige baan kom je dus aan een minimum van 4 x 5 = 20 vakantiedagen. Bij deeltijdwerk verloopt de opbouw naar rato. Een werknemer die 25 uur per week werkt, heeft recht op 4 x 25 uur = 100 uur vakantie.

Onaantastbaar

De wettelijke vakantiedagen zijn onaantastbaar. De werknemer moet dus altijd de mogelijkheid krijgen om deze vakantiedagen op te nemen.

Recht op extra vakantie

Bovenop het wettelijk minimum hebben veel werknemers nog recht op extra vakantie. Meestal staat een afspraak over deze zogenaamde ‘bovenwettelijke vakantiedagen’ in de individuele arbeidsovereenkomst of de cao.

Geen loon, toch opbouw vakantiedagen

De werknemer kan in principe geen aanspraak maken op vakantie over dagen waarop hij geen loon ontvangt. Dit geldt echter niet als de werknemer afwezig is door:

 • het vervullen van een kortdurende overheidsverplichting;
 • een bijeenkomst van de vakvereniging (mits hij vooraf toestemming heeft gevraagd);
 • onvrijwillige werkloosheid, bijvoorbeeld tijdens een staking of bij werktijdverkorting;
 • onbetaald verlof wegens het bijwonen van een vergadering van een openbaar bestuursorgaan of het opnemen van vakantiedagen bij de oude werkgever;
 • zwangerschapsverlof;
 • het vervullen van leerplicht, bij minderjarigen die nog enkele dagen per week onderwijs moeten volgen;
 • ziekte.

Opbouw bij ziekte

Als een werknemer ziek wordt, gelden er enkele bijzondere regels voor de opbouw van vakantierechten. In eerste instantie gaat de opbouw meestal gewoon door. Het recht op vakantiedagen vervalt bij ziekte als de werknemer zich schuldig maakt aan overtreding van de regels rond ziekte. Dit is het geval als:

 • de ziekte veroorzaakt is door grove nalatigheid of opzet van de werknemer;
 • de ziekte onnodig wordt gerekt;
 • de zieke werknemer belangrijke informatie over zijn gezondheidstoestand heeft verzwegen toen hij werd aangenomen;
 • de zieke werknemer door de werkgever aangeboden passend werk weigert.

Bij langdurige ziekte is er een maximum opbouwtermijn van kracht. Een werknemer die langdurig ziek is geweest kan alleen aanspraak maken op vakantiedagen die hij heeft opgebouwd over de laatste zes maanden van zijn ziekte. Als een zieke werknemer gedeeltelijk kan door werken, bijvoorbeeld halve dagen, bouwt hij alleen vakantiedagen op over de gewerkte uren.

Vakantierechten afkopen

Vakantiedagen mogen worden afgekocht door de werkgever. Het moet echter wel gaan om bovenwettelijke vakantiedagen. Hetzelfde geldt voor gespaarde vakantiedagen uit voorgaande jaren: het moet hier ook gaan om bovenwettelijke dagen.

Als de werkgever bij ontslag de vakantiedagen niet wil uitbetalen, dan kan hij de vertrekkende werknemer verplichten de vakantiedagen zoveel mogelijk tijdens de opzegtermijn op te nemen. De werkgever moet hiervoor wel redelijke argumenten kunnen aanvoeren.

Vakantiebijslag

De werkgever is verplicht om loon door te betalen tijdens de vakantie van de werknemer. Daarnaast heeft de werknemer recht op een vakantiebijslag van ten minste 8 procent van het bruto jaarsalaris.

De vakantiebijslag moet altijd afzonderlijk uitbetaald worden. De vakantiebijslag mag dus niet in het uurloon worden opgenomen. De werkgever mag wel de vakantiebijslag bij uitbetaling direct afrekenen: dit kan bijvoorbeeld handig zijn bij oproepkrachten.

De werkgever moet de vakantiebijslag volgens de wet eenmaal per bij het opnemen van de vakantie, maar uiterlijk in juni uitbetalen. In de praktijk wordt de vakantiebijslag meestal in mei uitbetaald.

Ziek op vakantie gaan

Als een werknemer ziek is, heeft hij vooraf toestemming van de werkgever nodig om op vakantie te mogen gaan. De werkgever heeft het recht om vakantie te weigeren als in zijn ogen het herstel in de weg staat. Verstandig is om advies aan de bedrijfsarts te vragen.

Bovendien gaat de vakantie van de werknemer niet ten koste van diens vakantiegoed. Dit is het gevolg van de regel dat ziektedagen geen vakantiedagen zijn en omgekeerd. Ziekte tijdens vakantie komst dus volledig voor rekening van de werkgever.

Ziekte tijdens vakantie

Als een werknemer op vakantie ziek wordt, gelden vanaf dat moment de nog overblijvende dagen als ziektedagen. De werkgever doet er verstandig aan goede afspraken te maken over ziekmelding en controleprocedures.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

57 reacties

 1. F. Stoffels op

  ik heb onlangs ergens gelezen dat een rechter heeft uitgesproken dat er voortaan wel opbouw van vakantiedagen plaats vindt bij ziekteverzuim langer dan zes maanden. Kan er echter niets meer over terugvinden.
  Graag jullie reactie.

 2. Redactie P&Oactueel op

  @F.Stoffels: Het gaat om een uitspraak van het EU-hof. Het ministerie van SZW onderzoekt nog wat de uitspraak betekent voor Nederland. Zodra daar meer duidelijkheid over is, zullen wij het melden. Zie het bericht ‘EU-hof: vakantiedagen zieke werknemer niet schrappen’

 3. Is er toch opbouw van vakantie en adv, het bekende laatste half jaar, indien wrn, na 2 jaar ziekte, ziek uit dienst gaat?

 4. Danielle op

  Vraagje t.a.v. opbouw vakantiedagen. Bouw je je vakantiedagen ook op over thuiswerk?

 5. Is er wetgeving of richtlijnen over het toekennen van Leeftijdsdagen?

 6. Weet iemand hoe het zit met gedeeltelijk ziekteverzuim tijdens vakantie? Mijn werkgever verwacht van mij dat ik volledig vakantiedagen opneem terwijl ik voor 50% in de ziektewet zit. Ik kan niet volledig van mijn vakantie (gewoon thuis) genieten omdat ik veel op bed lig.

 7. Is het niet zo dat er wettelijk niets geregeld is tav tijdens ziekte op vakantie gaan? En dat daardoor de wergever beslist of de boven wettelijke dagen ingehouden mogen worden?

 8. Mag een werkgever een werknemer weigeren in december op vakantie te gaan, zonder dat e.e.a. is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of arbeidsvoorwaarden?

 9. als je 54 jaar bent en ik werk 5 uur inde week hoeveel vakantie dagen of uren heb je dan? ik werk bij de bakker en lunchroom.

 10. Afgelopen jaar heb ik door meerwerkuren vakantieuren daarover opgebouwd. deze worden niet uitbetaald maar moeten worden opgenomen. Met mijn 2 -uurs contract en 85 uur van vorig jaar doe ik er lang over om deze weg te werken. Mag ik nu ook meer dan 2 uur vakantie in 1 week wegplannen bijv 8 uur per week.??? Of rond de vakantie waarin ik minder meerwerk kan verrichten?

 11. Bouw je ook vakantiedagen op in de tijd dat je ontslagen bent en de rechter na jaren het ontslagbesluit vernietigd? dus eigenlijk ben je dan al die tijd in dienst geweest maar kon onvrijwillig niet werken?

 12. Ria Petri op

  vraag: Ik werk 32 uur p/week, heb 45 uur vakantie opgenomen, waarvan 14 uur in de tweede week. Hoeveel uur moet ik in die week dan nog werken?

 13. Frans van Raaij op

  In hoe verre mag een werkgever verplichten om alle opgebouwde vakantiedagen voor 31 december van elk jaar op te maken?

 14. Reinier Schop op

  Iemand is gedeeltelijk arbeidsongeschikt en werkt 6 uur per dag.
  Is dan een vakantiedag 6 uur vrij en 2 uur ziek ? Of 8 uur verlof?

 15. Mijn werkgever vraagt van mij en van collega’s om bij een ziekmelding een vakantiedag te noteren.Zodra wij protesteren, nemen ze hun woorden terug. Ik neem aan dat dit tegen de wet is, Hoe kan ik/ kunnen wij hier het beste mee omgaan?

 16. Ik zit sinds 04/06/10 met een flinke burn out thuis. Heb al 2 gesprekken gehad met bedrijfsarts, helaas is er nog maar weinig beterschap. Ik heb een tijdelijk contract tot 15/12/10. De werkgever heeft geen plan van aanpak voor re-integratie opgesteld, geeft in een mail aan dat ik maar eerst flink moet uitrusten en weer beter worden. That’s it. Bij mijn uitval had ik nog 11 weken vakantie staan. Ik doe er alles aan om beter te worden, maar ik verwacht niet terug aan het werk te zijn voor einddatum contract. Verlies ik dan al mijn vakantiedagen ?

 17. In bovenstaand artikel staat het volgende: “Als de werkgever bij ontslag de vakanitedagen niet wil uitbetalen, dan kan hij de vertrekkende werknemer verplichten de vakantiedagen zoveel mogelijk tijdens de opzegtermijn op te nemen. De werkgever moet hiervoor wel redelijke argumenten kunnen aanvoeren” Wat kunnen redelijke argumenten zijn? De werknemer wil liever de vakantiedagen uitbetaald hebben zodat hij zonder probleme bij zijn nieuwe werkgever kan starten. Hoe kun je hier het beste mee omgaan?

 18. de opmerking van Ria Petri speelt ieder jaar…. Is er echt niemand die hier een antwoord op kan geven? Ook bij mijn werkgever word er elk jaar gepushed en verteld de vakantiedagen voor 31 december op te nemen, anders ben je ze kwijt……

 19. mama-loesje op

  wij vragen ons af of onze dochter van 17 jaar over de gewerkte uren met haar 0-urencontract ook vakantieuren opbouwt en op kan nemen

 20. Mag mijn werkgever een (wettelijke) vakantiedag inhouden omdat ik binnen een jaar bv voor de 3e keer ziek ben geweest?

 21. na 2 jaar ziekte volgt ontslag ,maar werkgever weigert opgebouwde vakantiedagen uit te betalen ………mag dat zomaar??

 22. is er al wat meer duidelijkheid over de vakantiedagen opbouw tijdens ziekte langer dan zes manden.

 23. Hans van Dongen op

  @ron: per 1-1-2012 wijzigt de wettelijke regeling aangaande de huidige beperkte vakantiedagenopbouw tijdens 100%-ziekte. In plaats van over maximaal 6 maanden wordt er vanaf 1-1-2012 onbeperkt opgebouwd.

  Ook bij “gedeeltelijk zieken” gaat het van gedeeltelijk opbouwen naar volledig opbouwen.

  Zie voor meer vakantiedagenweetjes: steunpuntarbeidszaken.nl

 24. Hans van Dongen op

  @elsje: Tijdens een dienstverband mogen de wettelijke basisvakantierechten niet in geld worden vergoed.

  Echter, bij een officieel einde van het dienstverband moeten de nog openstaande vakantierechten door de (ex-)werkgever uitbetaald worden.

  Na twee jaar van ziekte eindigt een dienstverband voor de goede orde niet automatisch. Er zal altijd ontslag via het UWV WERKbedrijf, via de rechter of in onderling overleg moeten plaatsvinden. Het gegeven dat iemand 2 jaar ziek is en eventueel de WIA in gaat maakt op zich dus niet dat het dienstverband eindigt.

  Meer algemene vakantiedagen- en ontslaginfo: steunpuntarbeidszaken.nl

 25. heb je als je werkt 4 dagen per week, naast je zwangerschapsverlof ook nog recht op gewone vakantiedagen in datzelfde jaar??

 26. Hans van Dongen op

  Hallo @me d.d. 2-12-2011,

  Vakantiedagen/snipperdagen (wettelijk gezien minimaal 4 x de wekelijkse arbeidsduur, maar op grond van CAO meestal meer) dienen los gezien te worden van het zwangerschaps-/bevallingsverlof van minimaal 16 weken.

  Zwangerschaps-/bevallingsverlof is een in de wet (Wet Arbeid & Zorg) apart geregelde verlofvorm. Soms kent de CAO nog aanvullende regelingen omtrent zwangerschaps-/bevallingsverlof. Over het zwangerschaps-/bevallingsverlof worden ook vakantierechten opgebouwd.

  Met vriendelijke groeten,

  Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 2-12-2011

 27. Vraagje: Ik wordt onstslagen na langdurig ziek te zijn. Nu heb ik 10 vakantiedagen opgebouwd en niet opgenomen voordat ik ziek werd en krijg ik nog het laatste half jaar 13 dagen van mijn ziek zijn. Na 3 maanden ziek zijn is mijn salaris verlaagd naar 70%. Over welk salaris worden nu de vakantiedagen uitbetaald?

 28. Hans van Dongen op

  @Jeanne d.d. 16/12:
  Kijk de CAO of het bedrijfsreglement hierop na.

  Is daarin verder niets bijzonders over de waarde van een vakantiedag/-uur of een eindafrekening terug te vinden dan gaat het om het openstaande saldo tegen het huidige volledige uurloon plus andere vaste loonbestanddelen die ook bij het genieten van een vakantiedag vergoed zouden zijn (denk aan de 8% vakantiebijslag).

  Groeten,

  Hans van Dongen / 19-12-2011

 29. Mijn werkgever hanteert de volgende berekening mbt ADV dagen. 8 uur gewerkt = + 0,4 uur ADV opbouw. Klopt ! Als je een dag verlof neemt, houd hij 7,6 verlofuur in en geen 0,4 uur opbouw ADV. Op deze manier zul je per jaar nooit 104 uur ADV opbouwen. Hoe hoort het te zijn. Zijn hier regels over. Lijkt mij dat hij gewoon 8 uur verlof inhoud en 0,4 uur ADV opbouwt. Graag uw mening / oordeel.
  BVD Aad

 30. Marcel Grootveld op

  Goedemiddag,
  Me vraag is of me werkgever me vakantiedagen honderd procent moet uit betalen zoja hoeveel dagen? want ik ben nu twee jaar ziek en heb nu een WIA uitkering dus dat is me vraag of ie me vakantiedagen voor 100% procent moet uitbetalen alvast bedankt ik hoop gauw een reactie te krijgen met vriendelijke groet,
  Marcel Grootveld

 31. Hans van Dongen op

  @Marcel d.d. 19/1:

  De wettelijke minimum vakantiedagen mogen tijdens een dienstverband officieel niet in geld worden uitbetaald. En zolang er geen einde van het dienstverband met u is, blijven die rechten dus staan (tenzij zij verjaren of vervallen). Het “in de WIA gaan” betekent nog geen officieel ontslag!

  De zogenoemde bovenwettelijke vakantiedagen mogen, als de CAO dat toestaat, wel tijdens het dienstverband uitbetaald worden.

  Bij een einde van het dienstverband kan pas officieel een eindstand aan vakantierechten opgesteld worden. En bij het einde van het dienstverband moeten de opgebouwde maar nog niet verjaarde of vervallen vakantierechten in geld uitgekeerd worden.

  Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 20-1-2012

 32. Hoe is het wettelijk geregelt met het geven van vakantiedagen??Is een werkgever verplicht om in 1x het aantal vakantiedagen voor het lopende jaar te geven of mag de werkgever na iedere gewerkte maand de dagen die dan verdiend zijn geven???

 33. Hans van Dongen op

  @R. Molegraaf 22/1:

  Vakantiedagen worden tijdsgelang opgebouwd. Dus officieel ontstaan er over elke gewerkte/verloonde maand nieuwe dagen.

  Echter, niet ongebruikelijk is het om de werknemer al op 1-1 van het kalenderjaar zijn saldo van dat nog komende jaar al toe te kennen, waardoor er eigenlijk een voorschot op nog op te bouwen dagen ontstaat. De wetgever in Den Haag is er bij de wetswijziging van 1-1-2012 overigens brutaal van uit gegaan dat dit ook feitelijk de praktijk is bij de vaststelling van de 6 maanden verjaringstermijn voor de wettelijk minimum rechten.

  Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 24-1-2012

 34. ik ben 57 jaar, en heb recht op seniorendagen
  op hoeveel atv en hoeveel seniorendagen heb ik in 2012 recht?
  ik kom daar via allerlei info niet uit
  hopelijk heeft u het antwoord voor mij

 35. Hans van Dongen op

  @ A. Welp/24-1:

  ATV en seniorendagen volgen niet uit de wet. Deze arbeidsvoorwaarden volgen uit een CAO of een bedrijfsreglement of een individuele arbeidsovereenkomst. Elke sector of elk bedrijf kan haar eigen invulling daaraan geven, dus is er helaas geen gericht (en ook geen algemeen) antwoord aan u te geven. Het hangt af van de regeling/afspraken waar u zelf en/of uw bedrijf onder valt.

  Hans van Dongen / SAZ / 24-1-2012

 36. Jennifer Mannee op

  vanaf 1/1/2012 bouwt een langdurige zieke medewerker 100% vakantiedagen op. Het is mij alleen niet duidelijk of een medewerker wie een volledig jaar ziek is geweest in 2011 toch nog recht heeft op opbouw in vakantiedagen. Normaliter is dit alleen over de laatste 6 maanden van ziek zijn echter de medewerker is nog steeds ziek.
  Heeft iemand hierop een antwoord voor mij? Bij voorbaat dank.

 37. Hans van Dongen op

  @Jennifer d.d. 25-1:

  Over de werknemers die 100% ziek waren in 2011 en ziek zijn gebleven in 2012 is verschil van mening over hun vakantiedagenopbouw in 2011.

  Erik de Vries heeft op 2 januari 2012 op puur p&o (het webzusje van P&O Actueel) een discussietopic hierover gestart. Mijn visie kunt u daar ook terugvinden.

  Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 25-1-2012

 38. abigail curran op

  vraag naar aanleiding van uw antwoord 24/1 over seniorendagen. Mijn man heeft een individueel arbeidscontract met 6 seniorendagen. Men wil nu er 4 laten vervallen. Mag men eenzijdig dit veranderen in een contract??
  groet

 39. Hans van Dongen op

  @Abigail d.d. 26/1:

  Seniorendagen volgen niet uit de wet maar uit een CAO of bedrijfseigenafspraak of individuele afspraak. De gehele praktijkinvulling van een seniorendagenregeling is dus afhankelijk van deze afspraak (en of die leeftijdsafhankelijke regeling door een objectieve reden gerechtvaardigd kan worden: geoorloofde leefijdsdiscriminatie).

  Dus: hoe luidt de regeling bij de werkgever van uw man precies?
  Staat deze regeling/afspraak vervolgens een verval van bepaalde seniorendagen toe en zo ja onder welke voorwaarden?

  Normaal zou ik echter in zijn algemeenheid en gelet op de normale praktijk aangaande seniorendagen stellen dat als er een echte toezegging op 6 seniorendagen is gedaan, er niet 4 van vervallen verklaard kunnen worden.

  In gezamenlijk overleg kan men uiteraard wel tot een wijziging besluiten, maar dan moet die afspraak wel passen binnen bijvoorbeeld CAO-kaders en zal uw man daar zijn akkoord aan moeten geven.

  M.a.w. laat de werkgever expliciet verklaren waarom bij uw man (ook bij collega’s) bepaalde seniorendagen wel en blijkbaar ook bepaalde niet, zouden zijn vervallen.

  Groeten,

  Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 26-1-2012

 40. abigail curran op

  Hallo Hans.

  Ik wilde je nog even laten weten dat mijn man inmiddels een gesprek heeft gehad.
  De reden voor de vermindering van de seniorendagen is dat het bedrijf slecht draait,een klein bedrijf is en een enorm hoog ziekteverzuim heeft.Omdat mijn man haast nooit ziek is vermoed ik dat ze wel tot en deal gaan komen.
  in ieder geval bedankt voor uw advies en hulo
  Groetend
  abigail

 41. Hans van Dongen op

  @Abigail d.d. 31-1:

  Dat bedrijfseconomische verhaal plaatst (de noodzaak voor) het aanpassen van een arbeidsvoorwaarde zoals de seniorendagen natuurlijk in een ander daglicht.

  Het lijkt mij echter niet dat dat alleen het bedrijf gaat redden. Dus wat gebeurt er nog meer om het bedrijf en haar werkgelegenheid te redden?

  Als er daadwerkelijk een geheel pakket aan maatregelen genomen wordt kan ik mij heel goed, een relatief kleine aanpassing van de extra vakantiedagen in de vorm van seniorendagen indenken, maar poog daar een tijdelijke inlevering van te maken (bijv. voor twee jaar lang geen 6 maar 2 seniorendagen). Anders ben je ze tot sint juttemis kwijt.

  Groeten,

  Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 31-1-2012

 42. Er is nu een uitspraak van de kantonrechter Den Haag dat ook voor de wetswijziging van 1-1-2012 de vakantiedage bij langdurige ziekte gewoon door had moeten lopen. Zie verder op de site van aanzetarbeidsrecht.nl

 43. Mogen vakantieuren uit voorgaande jaren bij uit dienst gaan afgerekend wqorden tegen een uurloon uit het voorgaande jaar?

 44. Hans van Dongen op

  @Ada 24/2:
  Uitbetaling van bij uit diensttreding nog openstaande vakantiedagen/-uren geschiedt tegen het laatst geldende loon, dus niet tegen het loon van het voorafgaande kalenderjaar of dat van drie jaar terug omdat die dagen toen ontstonden. Ook als er een loonsverhoging is geweest op 1 februari en het dienstverband eindigt op 1 maart zal de afrekening van de vakantieuren tegen het laatst geldende loon dus dat van 29 februari geschieden.

  Denkt u ook aan de vakantiebijslag over deze uren?

  Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 24-2-2012

 45. Pierre Boulanger op

  Mijn arbeidsovereenkomst is niet verlengd en per 19-02 ben ik werkloos.
  Mijn werkgever heeft mij eind van de maand de 19 dagen uitbetaald maar niet mijn opgebouwde vakantiegeld. Hij wilde dat pas later betalen, wanneer en waarom werd niet duidelijk. Na protest van mijn kant heeft hij het nu uitbetaald maar 250 euro ingehouden in verband met eventuele bekeuringen die nog zouden kunnen komen.
  (ik had een auto van de zaak)
  Mag mijn werkgever dit zomaar doen? Hij heeft ook niet aangegeven wanneer hij het dan wel uitbetaald.
  Alvast dank voor uw antwoord.

 46. Hans van Dongen op

  @Pierre d.d. 7/3:
  Alleen onbetwiste vorderingen kunnen worden verrekend met een eindafrekening in casu van vakantiedagen/vakantiebijslag. En in dit geval gaat het niet eens om een (bewiste of onbetwiste) vordering, want de werkgever wil alleen maar, voor het geval dat er nog een bekeuring zou kunnen komen, geld achter de hand houden. Zo’n verrekening kan niet (alhoewel ik mij er iets bij kan voorstellen als u wekelijks tegen een aantal verkeersovertredingsbonnen aanliep).

  Hans van Dongen / SAZ / 8-3-2012

 47. john fermont op

  ik ben ontslagen na2006 wegens ziekte heb ik recht op vacantie dagen van de werk gever want ik heb daar wat van gehoord op de tv had graag wat meer in formatie of waar ik me moet melden gr john

 48. Hans van Dongen op

  @John d.d. 15/3: Het verhaal ligt helaas ingewikkeld.

  Tot 1-1-2012 bouwt een zieke werknemer beperkt vakantierechten op daarna volledige rechten omdat Den Haag geen terugwerkende kracht aan de nieuwe vakantiedagenwetgeving heeft gegeven.

  Echter, een aantal, met name ambtenarenrechters heeft inmiddels wel terugwerkende kracht aangenomen/toegepast omdat zieke ambtenaren, simpel gezegd, werknemers zijn in dienst van de Nederlandse Staat, dus een werkgever die tevens de wetgever is. De Europese Richtlijn aangaande de opbouw van (het minimum aan) vakantie, opbouw van vakantie ook tijdens ziekte, is in de ogen van de ambtenarenrechter onterecht door de Nederlandse Staat niet goed in de Nederlandse wet vastgelegd, reden om dit onrecht bij de de Nederlandse Staat, tevens de werkgever van de ambtenaar neer te leggen (te verwijten). De ambtenarenrechter past daarom de nieuwe wetgeving toe met terugwerkende kracht.

  Voor de ?normale? werknemers, niet-ambtenaar en ook niet in dienst van de Nederlandse Staat oftewel de Nederlandse wetgever ligt dat anders. Het Amsterdamse Hof heeft eind 2009 aangegeven dat de ?normale? werkgever niet opdraait voor het foute wetgevingswerk gedaan door de Nederlandse Staat. De wettelijke beperkte vakantiedagenopbouw tijdens ziekte geldt en blijft daarom gelden tot en met 31 december 2011 voor de zieke ?normale? werknemer jegens zijn ?normale? werkgever. Pas vanaf 1 januari 2012 gelden voor hem de nieuwe opbouwregels.

  Echter, in februari 2012 is de Haagse kantonrechter de normale zieke werknemer te hulp geschoten door de Staat schadeplichtig te stellen jegens de zieke normale werknemer voor het niet in overeenstemming hebben gebracht van de Nederlandse vakantiedagenopbouw met de Europese regels.

  De normale werknemer moet dus voor zijn onterechte gemis aan vakantiedagenopbouw tijdens ziekte tot 1 januari 2012, in de ogen van de Haagse rechter, niet bij zijn werkgever zijn maar zijn schadevergoedingseis bij de Nederlandse Staat indienen.

  De Nederlandse Staat heeft al aangegeven het hier niet mee eens te zijn en gaat in hoger beroep. De tijd zal dus leren in hoeverre de zieke werknemer inderdaad zijn vakantiedagenschade op de Nederlandse Staat kan verhalen waarbij het kosten/baten-plaatje van een rechtszaak tegen de Staat een hoge drempel zal vormen.

  Groeten,

  Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 16-3-2012

 49. Een grote wijziging die toch vragen oproept, want wat moet ik nu een medewerker utbetalen die eind mei uit dienst gaat? 1 maand over 2011 en 5 maanden over 2012? de medewerker is 100% ziek.

 50. Eind november loopt mijn contract in mijn zwangerschapsverlof af. Nu heb ik nog 55 bovenwettelijke verlofuren en 125 wettelijke verlofuren. Ik denk eraan om naast een week vakantie de rest van de vakantie-uren uit te laten betalen. Krijg ik een deel van de betaalde belasting over die vakantiedagen in 2012 terug bij de teruggave? En is mijn werkgever verplicht om zowel de wettelijke als bovenwettelijke uren uit te betalen als mijn contract afloopt en deze niet wordt verlengt? Alvast bedankt.

 51. Hans van Dongen op

  @Anne d.d. 16/4: ja dat is de meest gebruikte uitleg voor al die maanden100% ziektegevallen.

  @ L.B. d.d.19/4: Uitbetaling van bij einde dienstverband nog openstaande vakantiedagen (wettelijk en bovenwettelijk) is verplicht. Denk ook aan de vakantiebijslag die hierover vergoed moet worden. Dit geldbedrag zal zwaarder belast zijn dan het normale loon, maar dat kan bij de IB aangifte over 2012 al naar gelang het gehele jaarinkomen en afdrachten hersteld worden.

  Hans van Dongen /19-4-2012

 52. het tweede jaar van de ziekteperiode wordt 70% loon uitbetaald. is de afkoop van de vakantiedagen dan ook tegen 70% van het tarief?
  en moet er vakantietoeslag over de afkoopsom worden betaald?

 53. Hans van Dongen op

  @HZ d.d. 26/4: Kijk de eigen arbeidsvoorwaardenregeling/CAO na op de waarde van een vakantieuur (of van een vakantiedag), maar meestal zal die waarde zijn het 100% uurloon plus vaste maandelijkse toeslagen zoals ploegentoeslag plus vakantiebijslag (of per dag: vaak 8 x uurloon plus ploegentoeslag plus vakantiebijslag). Dus niet slechts 70%.

  Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 26-4-2012

 54. Elly Dokman op

  ALs iemand ziek is met een saldo vakantiedagen, mogen deze dagen dan vervallen bij einde twee jaar ziekte, ook als dit in de CAO staat.

  M.I. is dit een recht, wie weet dat?

 55. Hans van Dongen op

  @Elly d.d. 15/5:

  De wettelijke vervaltermijn van de wettelijke (minimum aantal) vakantiedagen opgebouwd sinds 1-1-2012 bedraagt 6 maanden na het ontstaanskalenderjaar.
  Deze wettelijke vervaltermijn mag voor deze dagen opgerekt worden in het voordeel van de werknemer naar bijvoorbeeld twee jaar.

  Voor de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen opgebouwd tot 1-1-2012 en voor de bovenwettelijke vakantiedagen opgebouwd na 1-1-2012 geldt geen vervaltermijn maar een verjaringstermijn van 5 jaar na het ontstaansjaar. Het is juridisch de vraag of men deze verjaringstermijn van 5 jaar mag bekorten. Ik ben, gelet op de letterlijke wettelijke tekst, van mening dat dat niet mag, ook niet bij CAO, dus ook niet na twee jaar ziekte.

  Groeten,

  Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 15-5-2012

 56. Goedemiddag,
  Door omstandigheden in 2013 staat een vaste werknemer van ons staat nu al (maand februari) in de min met vakantiedagen, dusdanig dat deze niet met een paar dagen extra werken te vereffenen zijn. Hoe kunnen wij dit als werkgever rechttrekken, zonder dat het een financiële strop wordt voor de werknemer. Iemand tips?