Uitbetaling niet-bestaande vakantiedagen vanwege door werkgever gewekte verwachting

0

Werknemer vordert, nadat zijn arbeidsovereenkomst is beëindigd, een verklaring dat hij recht heeft op een premievrij pensioen. Daarnaast had hij nog twee vakantiedagen over. Die wil hij graag nog even uitbetaald hebben.

Nadat de arbeidsovereenkomst tussen werknemer en Quant Systems Europe B.V. is beëindigd per 1 september 2007 vordert werknemer een verklaring voor recht dat hij vanaf 29 juli 2000 (de datum waarop hij 25 is geworden) tot aan 1 september 2007 recht heeft op een premievrij pensioen.

Tevens vordert werknemer werkgever te veroordelen aan het pensioenfonds opgave te doen van het laatst genoten salaris teneinde de werkgeversafdracht te herberekenen/corrigeren en conform deze opgave pensioenpremie aan het pensioenfonds te betalen, alsmede een verklaring voor recht dat werkgever aansprakelijk is voor alle schade van werknemer doordat werkgever geen uitvoering heeft gegeven aan de pensioenregeling. Daarnaast vordert werknemer uitbetaling van twee niet-genoten vakantiedagen .

Werkgever betwist de vordering. Per 1 januari 2007 is een nieuwe pensioenvoorziening voor de werknemers afgesloten, waarvoor werkgever en werknemer ieder 50% van de premie betalen. Ter compensatie van het premievrij pensioen is het bruto salaris per die datum verhoogd met € 53,-.

Uitspraak

De kantonrechter oordeelt dat vast is komen te staan, dat werkgever vanaf 1 januari 2007 aan zijn pensioenverplichtingen heeft voldaan. Niet is komen vast te staan dat over de daaraan voorafgaande periode een pensioenvoorziening is getroffen, zodat de kantonrechter voor recht verklaart dat werknemer vanaf 29 juli 2000 tot 1 januari 2007 recht heeft op een premievrij pensioen.

De vorderingen tot (her)berekening en afdracht van de premie worden afgewezen. Betaling van pensioenpremies is een zaak tussen werkgever en pensioenuitvoerder. Werknemer is dan ook geen partij daarin. Omdat werknemer heeft nagelaten te concretiseren waaruit de gestelde schade zou bestaan, wordt de verklaring voor recht dat werkgever aansprakelijk is voor schade ten gevolge van het niet tijdig uitvoeren van de overeengekomen pensioenregeling niet gegeven.

Ten aanzien van de vakantiedagen oordeelt de kantonrechter dat deze door werkgever moeten worden uitbetaald, ook al blijkt uit de administratie dat werknemer geen niet-genoten vakantiedagen meer heeft. In een gesprek met de directeur van werkgever was bij werknemer de verwachting gewekt dat hij nog twee dagen tegoed had. Werkgever heeft dit een ‘foutje’ voor zijn rekening genoemd. Deze gewekte verwachting dient te worden gehonoreerd.

Bron: LJN BD1574

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.