Stages

1

Een stage biedt een scholier of student de mogelijkheid het beroep waarvoor hij wordt opgeleid te leren kennen. De leeractiviteiten staan hierbij centraal. De organisatie waar de stagiair werkt, heeft tegen geringe kosten een tijdelijke arbeidskracht erbij.

Voor werkgevers kan het handig zijn om stagiairs aan te nemen als extra arbeidskracht. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als er bepaalde afgebakende klussen zijn die een beginnend arbeidskracht kan uitvoeren, of als er bijvoorbeeld achterstanden weg te werken zijn. Stagiairs kunnen echter niet zonder meer als goedkope arbeidskracht worden ingezet. De werkgever moet immers ook zorgen voor goede begeleiding van stagiairs en controle van hun werk. Bovendien moeten de taken ook voor de stagiair toegevoegde waarde hebben.

Goedkoop

Aangezien stagiairs niet in dienst zijn van de werkgever, hebben ze geen recht op het minimumloon. Wel is een onkostenvergoeding vaak gebruikelijk. Ook bieden veel werkgevers een stagevergoeding. De werkgever moet oppassen dat deze vergoeding niet te hoog is, want dat kan bij de Belastingdienst de schijn wekken dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. De werkgever moet dan loonheffing afdragen.

Begeleiding

De werkgever heeft niet alleen voordeel van het aannemen van stagiairs, hij heeft ook een aantal plichten ten opzichte van deze tijdelijke arbeidskrachten. De belangrijkste is dat hij stagiairs een goede begeleiding moet bieden bij hun werkzaamheden. Hiervoor wordt een van de medewerkers als stagebegeleider aangewezen. Soms kunnen ook andere medewerkers een deel van de begeleiding op zich nemen.

Kosten

Naast de kosten voor de begeleiding, bieden werkgevers vaak een kostenvergoeding aan – bijvoorbeeld voor reiskosten – en een stagevergoeding. Voor de hoogte hiervan zijn geen wettelijke regels, werkgever en stagiair maken hier individuele afspraken over. Het is raadzaam dat er een duidelijk, uniform beleid is voor de werving van en omgang met stagiairs en voor stage- en kostenvergoedingen. Zo ontstaan minder snel onduidelijkheden of fouten en worden stagiairs gelijk behandeld.

Slechte motivatie

Een mogelijk nadeel van werken met stagiairs is dat sommige studenten of leerlingen ongemotiveerd zijn om het beste te maken van een verplichte stage. Daarvoor is goede begeleiding belangrijk, zowel vanuit de opleiding als vanuit het bedrijf. Ook kan het zorgvuldig werven en selecteren van stagiairs helpen. De P&O’er moet zich realiseren dat zorgvuldige selectie van stagiairs bijna net zo belangrijk is als van gewone tijdelijk krachten. Ten slotte kan een ongemotiveerde stagiair zorgen voor grote frustraties, weggegooid geld en verspilde tijd.

Werkzaamheden

Om misverstanden en teleurgestelde verwachtingen van beide kanten te voorkomen, moet van te voren duidelijk zijn wat de werkzaamheden zijn van de stagiair en binnen welke tijd hij die moet verrichten. Een stagiair kan aan één klus of project werken of juist aan veel verschillende, om zo de organisatie te leren kennen.

Stageovereenkomst

Voordat de leerling aan de stage of leerbaan in het bedrijf begint, is het verstandig dat de werkgever een overeenkomst met de leerling sluit. De stageovereenkomst heeft geen wettelijke status maar hierin kunnen wel de rechten en plichten van alle partijen duidelijk worden vastgelegd. Zo kan de werkgever onduidelijkheden en moeilijkheden voorkomen.

Geen arbeidsovereenkomst

Een stageovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst. Het is dan ook belangrijk dat de P&O’er voorkomt dat de stageovereenkomst het karakter krijgt van een arbeidsovereenkomst, met alle fiscale gevolgen van dien. Zo moet het duidelijk zijn dat het werk van de stagiair voornamelijk is gericht op het uitbreiden van de eigen kennis en het opdoen van ervaring in het kader van een opleiding. Verder hangt het al dan niet bestaan van een arbeidsovereenkomst nauw samen met de vraag of de stagiair loon ontvangt.

Loonheffing

De vraag of de werkgever wel of geen loonheffingen en premies moet inhouden, hangt af van de aanwezigheid van een arbeidsovereenkomst. Ontvangt de stagiair loon, dan heeft hij een dienstbetrekking en moet de werkgever loonbelasting en sociale premies voor de werknemersverzekeringen inhouden en afdragen aan de Belastingdienst. Krijgt de stagiair slechts een stagevergoeding, dan hoeft de werkgever alleen loonbelasting en premies volksverzekeringen in te houden en af te dragen.

Geen loonbelasting

Krijgt de stagiair alleen een onkostenvergoeding en geen extra stagevergoeding, dan hoeft de werkgever over dit bedrag geen loonbelasting af te dragen. Hetzelfde geldt als de werkgever de stagevergoeding rechtstreeks overmaakt naar de school en als vaststaat dat de vergoeding voor schoolse activiteiten wordt gebruikt.

Verzekeringen

Stagiairs zijn verplicht verzekerd voor de Zorgverzekeringswet. Wanneer een leerling niet kan werken omdat hij ziek is, kan hij een beroep doen op de Ziektewet. In geval van arbeidsongeschiktheid valt de leerling onder de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong). Voor de Wajong hoeft de werkgever geen premies te betalen: deze wet wordt betaald uit algemene middelen.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Vraag: kan je stage lopen zonder dat dit gekoppeld is aan een opleiding? het gaat om iemand die net is afgestudeerd en 3 maanden stage (werkervaring) wil lopen bij een project. Het gaat om een plek waar hij duidelijk begeleid wordt.