Opbouw vakantiedagen zieke werknemer toch niet onbeperkt

0

Opbouw van vakantiedagen van zieke werknemers mag wel degelijk beperkt worden, zegt het Hof van Justitie van de Europese Unie. Als het doel ‘uitrusten van het werk’ niet meer bereikt wordt, mogen de dagen vervallen. Een algemeen geldende regel voor de termijn geeft het Hof niet.

De situatie

Een Duitse oud-werknemer vraagt zijn werkgever via de rechter om financiële vergoeding voor niet-genoten vakantiedagen over de jaren 2006, 2007 en 2008. In de hele periode was de werknemer arbeidsongeschikt. Volgens de werkgever waren die dagen vervallen door het verstrijken van de overdrachtstermijn, zoals in de toepasselijke cao stond.
De Duitse rechter wees de vordering van de werknemer toe. De werkgever liet het daar niet bij zitten en ging in hoger beroep.

De vraag aan het HvJ

In hoger beroep vraagt de Duitse rechter zich af of de Europese richtlijn 2003/88 toestaat dat vakantiedagen van zieke werknemers 15 maanden na het einde van de referentieperiode vervallen. Hij legt de vraag voor aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ).

Het oordeel

Het HvJ stelt eerst nog eens uitdrukkelijk dat de jaarlijkse vakantie een belangrijk beginsel van sociaal recht is waaraan niet getornd mag worden.
Maar het vaststellen van de overdrachtsperiode voor het geval werknemers de vakantiedagen niet binnen de referentieperiode kunnen opnemen, is een bevoegdheid van de lidstaten. Die mogen ook vaststellen dat vakantiedagen vervallen, als de werknemer maar de kans heeft gehad om ze op te nemen. Een werknemer die de hele referentieperiode én de overdrachtsperiode ziek is, heeft niet de gelegenheid gehad om vakantiedagen op te nemen. Die vakantiedagen mogen daarom niet vervallen, volgt uit een eerder arrest van het hof (HvJ Schultz-Hoff).

Doel van vakantie
Het HvJ nuanceert die conclusie op basis van de situatie van de werknemer in kwestie. Een onbeperkt recht op cumulatie van vakantiedagen beantwoordt niet meer aan het tweeledige doel van vakantie:

  1. uitrusten van de werkzaamheden en
  2. beschikken over een periode van ontspanning en vrije tijd.

In een eerdere uitspraak van het HvJ is bepaald dat het eerste doel, het uitrusten, ook nog bereikt kan worden door de vakantie in een periode volgend op de afloop van het kalenderjaar op te nemen. Maar voorbij een bepaalde tijdsgrens wordt dat eerste doel niet meer bereikt. Daarom kan een werknemer die ziek is geen recht hebben op onbeperkt opbouwen van vakantiedagen. Het hof stelt wel vast dat 15 maanden na afloop van de referentieperiode, zoals in het geval van de Duitse werknemer, de jaarlijkse vakantie geen positief effect meer heeft voor de werknemer.

Exacte vervaldatum blijft onduidelijk
De vraag waar die tijdsgrens dan precies ligt, beantwoordt het HvJ helaas niet. En daarmee blijft nog steeds onzekerheid bestaan over het verval van vakantiedagen van zieke werknemers.

Verdrag, richtlijn, wet en cao van toepassing

Verdrag 132 van de Internationale Arbeidsorganisatie (24-6-1970) zegt dat het ononderbroken deel van de vakantie binnen 1 jaar moet worden opgenomen en de ‘losse’ dagen binnen 18 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin ze zijn toegekend. Deze termijnen zijn volgens het HvJ zo te interpreteren dat na die tijd het doel van het recht op vakantie niet kan worden verwezenlijkt.
Richtlijn 2003/88 bepaalt dat elke werknemer recht heeft op minimaal vier werkweken vakantie per jaar. Daarbij gelden de voorwaarden voor toekenning uit de nationale wetten en gebruiken.
Het Duitse recht zegt dat de toegekende vakantiedagen in het lopende kalenderjaar moeten worden opgenomen tenzij er redenen zijn om daarvan af te wijken. Dan mogen de dagen tot uiterlijk 3 maanden in het volgende kalenderjaar worden opgenomen.
Volgens de voor de werknemer geldende cao vervielen de vakantiedagen die niet konden worden opgenomen door ziekte nog eens 12 maanden later.

Uitspraak Bij de berekening van de overdrachtsperiode moet rekening gehouden worden met het doel van het recht op jaarlijkse vakantie. Het HvJ concludeert dat het vervallen van de vakantiedagen van een zieke werknemer 15 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd, toegestaan is. De Europese richtlijn 2003/88 verbiedt dat niet.

C-214/10
Hof van Justitie EU
Vakantiedagen zieke werknemers
Prejudiciële vraag
22 november 2011

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.