Maatregelen in Lente-akkoord

10

Enkele maatregelen van de Kunduz-coalitie waren al sinds april bekend, maar de details moesten nog worden ingevuld. Sinds vrijdag is het volledige pakket bekend.

Hieronder vindt u een overzicht van P&O-gerelateerde maatregelen.

Verhoging AOW-leeftijd

In het voorlopige akkoord was al afgesproken om de AOW-leeftijd versneld te verhogen. In de uitwerking van het akkoord staan enkele tegemoetkomingen aan mensen die weinig voorbereidingstijd hebben gehad. Zo komt er een voorschotregeling. Die biedt de mogelijkheid om een voorschot op de AOW te krijgen vanaf de 65e verjaardag. Hiermee kunnen mensen een eventueel inkomensgat overbruggen. Daarbij geldt dat het eerder opgenomen bedrag over een vastgestelde termijn (maximaal 1,5 jaar bij 3 maanden voorschot in 2015) dient te worden terugbetaald. Ook zal de SVB ouderen met weinig voorbereidingstijd actief benaderen om beroep te doen op (bijzondere) bijstand.

Reiskostenvergoeding

Dat de onbelaste reiskostenvergoeding (inclusief het onbelaste privégebruik van lease-auto’s) wordt afgeschaft, was al bekend. Nu blijkt dat de vergoeding voor de zakelijke reizen in 2013 nog wel onbelast kan worden vergoed. De huidige regeling blijft voor die maatregelen gehandhaafd. Met ingang van 1 januari 2014 wordt het budgettaire beslag van de onbelaste reiskostenvergoeding voor zakelijke reizen toegevoegd aan de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Vanaf deze datum vervalt dan de gerichte vrijstelling voor deze kosten. De vergoeding van de zakelijke reizen dient dan plaats te vinden vanuit de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Leaseauto

Het overgangsrecht heeft betrekking op leasecontracten die zijn aangegaan vóór 25 mei 2012 en op mensen die nu geen of minder dan 500 privékilometers per jaar maken met hunleaseauto. Het overgangsrecht geldt gedurende de looptijd van het leasecontract maar eindigt op uiterlijk 1 januari 2017. Betrokkenen worden niet volledig ontzien, maar gaan 25% van de eigenlijk verschuldigde bijtelling betalen, dat wil zeggen een kwart van 25%, 20% of 14%. Deze overgangsregeling geldt overigens alleen als de auto alleen voor zakelijk verkeer en woon-werkverkeer wordt gebruikt en het overige privégebruik beperkt wordt tot maximaal 500 km per jaar. Stijgt het overige privégebruik tot boven de 500 km per jaar, dan is voor die auto de volledige “normale” bijtelling verschuldigd.

Beperken Vitaliteitspakket

Het totale budget van het vitaliteitspakket wordt beperkt in 2013. Wel wordt in 2013 een nieuwe regeling ingevoerd: vitaliteitssparen. Deze regeling maakt het voor werknemers en IB-ondernemers mogelijk om fiscaal vriendelijk te sparen. Ook de eerder aangekondigde overgangsregeling voor de levensloopregeling blijft bestaan.
De mobiliteitsbonussen worden gericht op mensen die nu langs de lijn staan: oudere uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapten. De verlaging van de drempel in de scholinguitgaven blijft overeind: kosten van scholing (zoals lesmateriaal) boven de drempel van 250 euro is aftrekbaar. Aan de sociale partners is gevraagd om intersectorale scholing en de overgang van-werk-naar-werk te stimuleren. Hiervoor wordt financiële ondersteuning geboden die in 2013 naar verwachting bestaat uit een verlaging van de ww-premie voor werkgevers met 300 mln.

Kinderen

Bij de kinderopvangtoeslag zal overeenkomstig het regeerakkoord per 2013 de vaste voet in de eerste kindtabel lineair afgebouwd worden naar nul bij een verzamelinkomen van ongeveer 118.000 euro. De voorgenomen vaste eigen bijdrage van 15 euro per maand per huishouden wordt vervangen door een verlaging van de subsidiepercentages van de eerste kindtabel waarbij de lage inkomens relatief worden ontzien.
De koopkracht van gezinnen met lagere inkomens wordt verder ondersteund door een verhoging van het kindgebonden budget in 2013, voor het tweede kind, met 75 euro. De toeslag voor twee kinderen komt daarmee op 1553 euro per jaar. De bestaande situatie voor ouderparticipatiecrèches, waarin ouders naar rato van de kosten een toeslag ontvangen, was beoogd te duren tot eind 2012. Deze situatie wordt gecontinueerd tot eind 2013 zodat deze ouders ook in 2013 in aanmerking kunnen komen voor toeslag.

Werken naar vermogen

De fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie hebben afgesproken dat de Wet Werken naar Vermogen niet doorgaat. Er is door Staatssecretaris De Krom (VVD) ruim een jaar aan gewerkt.

Modernisering ziektewet

De fracties steunen het in voorbereiding zijnde wetsvoorstel om de ziektewet activerender te maken. Met dit wetsvoorstel worden maatregelen getroffen om het langdurig ziekteverzuim en beroep op de WIA van vangnetters te beperken.

Koopkracht daalt

De koopkracht van veel mensen daalt. Zo stijgt het eigen risico naar 350 euro en is er voor veel werknemers een nullijn afgesproken. Voor werkgevers kan dat nadelig zijn wanneer ze veel laagbetaalden in dienst hebben.

Ontslagrecht

Het ontslagrecht gaat flink op de schop. Daarover schreven we al eerder (lees dat artikel).

Lees hier de gehele Voorjaarsnota »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

10 reacties

 1. Wat betekenen deze elkaar tegensprekende zinnen:

  “De vergoeding van de zakelijke reizen dient dan plaats te vinden vanuit de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Deze komen dus niet ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling.”

 2. A.F. Bongers op

  In feite zijn beide zinnen incorrect (althans zo interpreteer ik deze amateuristische wetsvoorstellen) .De vergoeding van zakelijke reizen komt per 1-1-2014 dus ten laste van de WKR. Stel het percentage op 1,6%. Dan is de ruimte voor de WKR 1,6% van de totale loonsom van kolom 14. Nadat alle feitelijk belaste vergoedingen in het WKR budget zijn geboekt, blijft er (hopelijk) nog een bedrag over. Dat laatste is de vrije ruimte om nog een paar leuke onbelaste dingen te doen. Overigens 600 miljoen is 8 euro! per medewerker per maand.

 3. Misschien een domme vraag, maar waarom is de daling van de koopkracht een probleem voor werkgevers die veel laagbetaalden in dienst hebben?
  Volgens mij zijn het vooral werknemers die flink moeten inleveren door het akkoord en wordt het tijd dat werkgevers eens heel even stoppen met klagen, want die komen er toch wel relatief goed vanaf dacht ik zo.

 4. Wat is de definitie van woon-werkverkeer voor bijv. externe consultants en projectmedewerkers? Of betreft hun woon-werkverkeer dan een zakelijke reis (t/m 2013)? In mijn ogen een ‘detail’ dat nog steeds niet helder is. Ik hoor graag een reactie voor wie het w?l helder is!

 5. A.F. Bongers op

  Laten we eerst maar afwachten of dit gedrocht werkelijke wet wordt en hoe luidt dan de tekst. Maar als we toch interpreteren, dan bestaat woon-werk als begrip niet meer. In 2013 zullen veel medewerkers een ambulant status claimen en krijgen we dezelfde situatie als de grote leugen m.b.t. 500 km. In 2014 zullen alle dienstreizen ten laste van het WKR budget komen, dat met 600 miljoen verhoogd wordt is 8 euro per maand per medewerker! Ik wacht met verbazing op de uitwerkingen van deze bermbomwet.

 6. Marco Roosendal op

  Doet u mij maar een 0% auto, of een vrachtauto. Voor een vrachtauto geldt geen bijtelling. Of allemaal op de elektrische fiets;) En @ T: de bijtelling auto wordt ook SV loon. Werkgevers gaan dus ook veel meer sociale premies betalen. Voordeel voor werknemer: als hij in de WW komt, is zijn uitkering (dagloon) hoger. Tenzij hij daarvoor al een salaris had boven het maximum premieloon. (zie W.U.L.)

 7. Basti Baroncini op

  @T: Wanneer werknemers in financi?le problemen komen, krijgen werkgevers te maken met zaken als loonbeslag. Bovendien vermijden ze ziektekosten (als het eigen risico omhooggaat bv), waardoor mogelijk het verzuim stijgt.

 8. Basti Baroncini op

  @Jeroen. Net even gebeld met het Ministerie van Financi?n, waar ze verbaasd waren over de vraag. Het is een foutje, gaven ze toe. De tweede zin die u noemt hoort daar niet te staan, en mag daarom vergeten worden.

 9. Fred Barkhuis op

  Is het reeel om al te veel tijd te besteden aan het Lente-akkoord, als de a.s. parlementsverkiezingen nog moeten plaats vinden?

 10. Ten aanzien van lease: ik heb een lopend contract van voor 25 mei 2012, maar wil voor het eerst vanaf 1-1-2013 niet meer prive gaan rijden, geldt de overgangsregeling voor mij?