Financiering ouderschapsverlof

0

Tijdens het ouderschapsverlof ontvangt de werknemer geen salaris over de niet-gewerkte uren. Van het principe onbetaald verlof kan echter in de collectieve of individuele arbeidsovereenkomst worden afgeweken.

De werkgever kan bijvoorbeeld in het kader van het arbeidsvoorwaardenbeleid gedeeltelijk of volledig betaald ouderschapsverlof mogelijk maken. Ook een mix van gedeeltelijk doorbetalen en verlofsparen is denkbaar. De P&O’er zal zowel de werkgever als individuele werknemers over deze mogelijkheden moeten kunnen adviseren.

Levensloopregeling

Een praktische manier om invulling te geven aan een werkgeversbijdrage is de werknemer financieel te ondersteunen bij het sparen binnen de levensloopregeling. De werknemer kan bij de financiering van zijn verlof namelijk zijn levensloopregeling aanspreken. Een werkgeversbijdrage bij sparen binnen de levensloopregeling komt in diverse cao’s voor.

Ouderschapsverlofkorting

Het inzetten van het levenslooptegoed voor de financiering van ouderschapsverlof is voor de werknemer dubbel aantrekkelijk omdat er een fiscaal voordeel is gecreëerd. Een werknemer die zijn levensloopspaartegoed inzet om ouderschapsverlof te financieren, heeft namelijk naast de levensloopverlofkorting van maximaal €185 per jaar recht op ouderschapsverlofkorting. Dit voordeel wordt verrekend in de sfeer van de inkomensbelasting en bedraagt de helft van het wettelijk minimumloon per opgenomen verlofuur. Bij voltijd ouderschapsverlof komt dat neer op €636 per maand. Er is wel een maximum: de korting kan niet meer bedragen dan het verschil tussen het loon over het jaar waarin het verlof wordt opgenomen en dat over het jaar ervoor.

Geld verschuiven

Een werknemer hoeft niet per se jarenlang te sparen om profijt te hebben van de levensloopregeling. Wie de regeling benut voor het ouderschapsverlof, kan dankzij een slimme constructie optimaal profiteren van de extra heffingskorting. Deze constructie houdt in dat de werknemer iedere maand een deel van zijn brutoloon opzij zet om te sparen voor de levensloopregeling, maar het bedrag ook direct dezelfde maand weer opneemt. Dankzij de extra heffingskorting is hrt spaarbedrag na netto meer waard dan het bedrag dat de werknemer heeft ingeleverd.

Geld verschuiven

Een werknemer zet zijn levenslooptegoed in voor ouderschapsverlof. Hij heeft daarom recht op ouderschapsverlofkorting. De werknemer spaart €50 per maand en neemt dit bedrag ook iedere maand weer op om een halve dag verlof te financieren. Dankzij de extra heffingskorting is het spaarbedrag dan netto zo’n €60 waard. Bovendien verspeelt de werknemer niet zijn recht op een werkweek van 36 uur, wat wel het geval zou zijn als hij gewoon minder uren was gaan werken.

Verplichtingen werkgever

De werknemer kan de korting toepassen bij het invullen van zijn aangifte voor de inkomstenbelasting. Ten behoeve hiervan moet de werkgever hem na afloop van het kalenderjaar een verklaring overhandigen met de volgende gegevens:

  • Naam, adres en loonheffingennummer van het bedrijf;
  • Naam en het sofinummer van de werknemer;
  • De periode in het kalenderjaar waarin de werknemer ouderschapsverlof heeft opgenomen;
  • Het aantal uren in het kalenderjaar dat de werknemer ouderschapsverlof heeft gehad.

Spaarloon inzetten

De werknemer kan een periode van onbetaald verlof ook (tot maximaal 50 procent) financieren uit tegoeden op zijn spaarloonrekening. Hiervoor is binnen de spaarloonregeling een deblokkeringsmogelijkheid gecreëerd. De grens van 50 procent houdt in dat de werknemer maximaal 50 procent mag opnemen van het brutoloon dat hij door het verlof misloopt.

Arbeidsvoorwaarden

Omdat het verlof in principe onbetaald is, kunnen arbeidsvoorwaarden die aan het loon gerelaterd zijn door het opnemen van verlof worden beïnvloed. Zo bouwt de werknemer geen vakantieaanspraken op over zijn verlofuren. De opbouw van dienstjaren en het pensioen lopen doorgaans wel gewoon door. Hoe groot de schade voor de werknemer is, hangt af van de voor het verlof gekozen financieringswijze. Overigens kan de werkgever uiteraard ook bij wijze van extra arbeidsvoorwaarde afspreken dat werknemers tijdens het ouderschapsverlof toch vakantiedagen opbouwen.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.