Wijs arbeidsongeschikte werknemer op WW/ZW-risico bij beëindiging wederzijds goedvinden

0

Werkgever had arbeidsongeschikte werkneemster moeten wijzen op
WW/ZW-risico bij beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds
goedvinden.

Werkneemster is sinds 2000 werkzaam voor Het Huis, laatstelijk als verkoopmedewerker optiek. Tijdens haar bevallingsverlof in augustus 2006 heeft werkneemster zich ziek gemeld in verband met ernstige problemen ten gevolge van bedreigingen door de vader van haar dochtertje.

De bedrijfsarts acht werkneemster arbeidsongeschikt. Op advies van de bedrijfsarts is werkneemster vanaf november 2006 onder psychiatrische behandeling van het ziekenhuis gekomen. Tijdens de ziekte vindt er regelmatig contact plaats tussen werkgever en de bedrijfsarts. In de loop van 2007 probeert werkneemster haar werk (gedeeltelijk) op arbeidstherapeutische basis te hervatten, zonder resultaat.

Op 18 juni 2007 hebben partijen een beëindigingsovereenkomst ondertekend op neutrale gronden met toekenning van een vergoeding ter hoogte van één maandsalaris. Op verzoek van werkneemster is de bepaling over de aanvaarding van de financiële gevolgen van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst geschrapt. CWI wijst werkneemster erop dat zij geen aanspraak kan maken op een uitkering omdat de arbeidsovereenkomst niet via de kantonrechter of CWI is beëindigd.

Werkneemster vordert in kort geding loondoorbetaling en tevens werkgever te bevelen tot aanmelding van werkneemster als arbeidsongeschikt bij het UWV. De gevraagde voorziening wordt geweigerd.

In hoger beroep oordeelt het hof dat werkneemster door werkgever op het verkeerde been is gezet. Werkgever heeft werkneemster niet gewezen op het risico dat zij niet in aanmerking zou komen voor een WW-uitkering cq. ZW-uitkering omdat zij voorafgaande aan het sluiten van de beëindigingsovereenkomst arbeidsongeschikt was. Dit weegt des te zwaarder nu werkgever wist dat werkneemster in het kader van de beëindigingsovereenkomst haar rechten op een WW- en/of ZW-uitkering wilde veiligstellen.

Daarbij komt dat werkgever op de hoogte was van de arbeidsongeschiktheid van werkneemster en haar moeilijke privé situatie. In die situatie past behoedzaamheid van werkgever. Het hof vernietigt het vonnis van de kantonrechter.

Bron: LJN BD3939

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.