Werkgever moet leerling vast contract aanbieden

0

Een leer-arbeidsovereenkomst met de bepaling dat na afronding van de opleiding met een diploma een vast contract wordt aangeboden, moet worden nagekomen. De werkgever heeft disfunctioneren niet aangetoond.

De situatie

Een leerling-monteur werkt op basis van een leer-arbeidsovereenkomst bij Koga. In de overeenkomst staat dat als de leerling-werknemer is geslaagd voor zijn opleiding hem een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangeboden. Als dat niet kan binnen de eigen onderneming zal het bedrijf in overleg met de werknemer zorgen voor een aanbod van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij een ander bedrijf in de sector.
In januari 2011 geeft de werkgever aan dat hij niet van plan is om de leerling-werknemer per 1 juli een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden. De leerling-werknemer heeft zich daarbij neergelegd maar ging er wel van uit dat hij een plek elders zou krijgen, zoals in het contract was bepaald. Hij heeft dat – schriftelijk – via zijn gemachtigde laten weten. De leerling-werknemer slaagt ondertussen voor zijn opleiding.

De vordering

Hij vordert in een kort geding tewerkstelling als monteur bij Koga en salarisbetaling vanaf 1 juli 2011.

Het verweer

Koga stelt dat het niet aanbieden van een vast contract valt onder de contractvrijheid. Wel is het bedrijf schadeplichtig geworden. De werknemer had daarom de plicht om de schade zo veel mogelijk te beperken. Hij had dus beter zijn best moeten doen om ander werk te vinden.

Het oordeel

De rechter oordeelt dat de werknemer geen afstand heeft gedaan van zijn recht om nakoming te vorderen door zich neer te leggen bij het feit dat hij niet bij Koga zelf kon werken. Het blijkt duidelijk uit de brieven van zijn vertegenwoordiger dat hij er wel van uitgaat dat Koga probeert hem bij een ander bedrijf te plaatsen.
De vraag die vervolgens beantwoord moet worden is of Koga de werknemer redelijkerwijs geen arbeidsovereenkomst kan aanbieden. Er is maar één ongedateerde, onduidelijke memo over het niet goed functioneren van de werknemer. En de werknemer heeft dat disfunctioneren betwist. Op beoordelingsformulieren is zijn functioneren steeds als ‘goed’ bestempeld.
De rechter veroordeelt Koga tot het tewerkstellen van de werknemer als monteur. De rechter gaat ervan uit dat Koga de overeenkomst nakomt en de werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbiedt.
Omdat er tot nu toe geen arbeidsovereenkomst was en de werknemer ook niet heeft gewerkt, heeft hij geen recht op het gevorderde salaris.

LJN BR5624
Kantonrechter Venlo
Leerarbeidsovereenkomst
Kort geding
17 augustus 2011

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.