Wederopenstelling deeltijd-WW

0

Vanaf 20 juli kunnen bedrijven weer deeltijd-WW aanvragen. De regeling is wel aangescherpt. Wat is er veranderd?

Voor werkgevers die vóór 23 juni 2009 al gebruik maakten van de regeling deeltijd-WW of die op of vóór die datum hun aanvraag hadden ingediend zijn de gevolgen van de nieuwe openstelling als volgt:

 • Verlenging
  De wijziging van het aantal verlengingen van maximaal 2×26 weken in maximaal 4×13 weken geldt ook voor u. Als u al in de eerste verlenging van 26 weken zit, wordt die periode door UWV teruggebracht naar 13 weken.
 • Fraude
  • Als in uw bedrijf gefraudeerd wordt met de regeling wordt deelname aan de regeling onmiddellijk beëindigd.
  • Met ingang van de eerstvolgende periode van verlenging van de deeltijd-WW in uw bedrijf geldt, dat u hieraan alleen kunt deelnemen als u uzelf verplicht om aan UWV een bedrag te betalen gelijk aan alle aan uw werknemers verstrekte WW-uitkeringen als in uw bedrijf fraude met de regeling wordt geconstateerd. Onder fraude wordt verstaan, tijdens deeltijd-WW werken zonder dat dit wordt opgegeven of dat de scholingsafspraken niet zijn nageleefd ondanks een daartoe strekkende verklaring (zie hierna).
 • Scholing
  • Werknemers die in uw bedrijf onder de regeling voor deeltijd-WW vallen, kunnen met onmiddellijke ingang stagiairs en werknemers die minder dan een jaar bij u in dienst zijn, gaan scholen. Wel moet dit met een gewijzigde verklaring over scholingsafspraken worden gemeld aan UWV. Het aantal werknemers dat scholing geeft (meesters) mag niet groter zijn dan het aantal werknemers dat op deze manier geschoold wordt (gezellen).
  • Met ingang van de eerstvolgende periode van verlenging van de deeltijd-WW in uw bedrijf moet u scholingsafspraken per afzonderlijke werknemer duidelijk vastleggen en na afloop van die periode moet u – om in aanmerking te komen voor een volgende verlenging – een schriftelijk verslag overleggen over de nakoming van die afspraken. Dat verslag moet mede worden ondertekend door de desbetreffende werknemersvertegenwoordiging.
 • Tijdelijke arbeidsovereenkomst
  Met ingang van de eerstvolgende periode van verlenging van de deeltijd-WW in uw bedrijf kunt u werknemers van wie het arbeidsovereenkomst tijdens die verlenging eindigt, niet meer onder de deeltijd-WW brengen.
 • 20% van werktijd
  Met ingang van de eerstvolgende periode van verlenging van de deeltijd-WW in uw bedrijf moet u uw deelnemende werknemers voor minimaal 20% van de werktijd onder de regeling voor deeltijd-WW brengen.
 • Duur gekoppeld aan aantal werknemers in deeltijd-WW
  • Met ingang van de tweede periode van verlenging van de deeltijd-WW in uw bedrijf – 26 weken gerekend vanaf de datum waarop de deeltijd-WW in uw bedrijf is ingegaan – wordt de duur van de regeling deeltijd-WW voor uw bedrijf gekoppeld aan het aantal werknemers voor wie u deeltijd-WW aanvraagt. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt met het aantal werknemers in uw bedrijf op 1 april 2009.
  • Brengt u minder dan 30% van uw werknemers onder de regeling voor deeltijd-WW dan is de maximale duur van de regeling voor uw bedrijf 65 weken. Bij 30-60% wordt de duur 52 weken en bij meer dan 60% 39 weken. Als hierdoor voor bepaalde werknemers de deelname aan de regeling wordt beëindigd en zij in verband daarmee worden ontslagen, dan bent u voor hen geen vergoeding verschuldigd aan UWV.

Voor werkgevers die op of na 20 juli 2009 deeltijd-WW aanvragen, gelden de wijzigingen die aangebracht zijn met het Besluit wederopenstelling deeltijd-WW meteen. Dat betekent:

 • De regeling geldt in eerste instantie voor een periode van 13 weken en kan maximaal 4 x worden verlengd met perioden van telkens 13 weken.
 • Gebruik van de regeling is alleen mogelijk als u als werkgever van plan bent de periode van werktijdverkorting, te rekenen vanaf het begin, ten minste 26 weken (dus 2 x 13 weken) te laten duren en de werktijd per deelnemende werknemer met ten minste 20% te verkorten. Net als over het gebruik van de regeling, moet ook hierover overeenstemming zijn met de desbetreffende vertegenwoordiging van werknemers.
 • Als de verkorting van de werktijd na de eerste periode van 13 weken desondanks geheel of gedeeltelijk niet wordt verlengd, bent u als werkgever per werknemer waarvoor niet wordt verlengd een vergoeding verschuldigd aan UWV ter hoogte van het bedrag aan verleende WW-uitkering. Dat is ook het geval als blijkt dat de werktijd van een werknemer met gemiddeld minder dan 20% is verkort. Bovendien kunt u in dit geval de werktijdverkorting voor de desbetreffende werknemer niet meer verlengen.
 • Tijdelijke arbeidsovereenkomst
  U kunt geen deeltijd-WW aanvragen voor werknemers van wie de arbeidsovereenkomst tijdens een periode van werktijdverkorting zal eindigen. Gebeurt dat toch dan bent u een vergoeding aan het UWV verschuldigd gelijk aan het bedrag van de betaalde uitkering over die periode.
 • De totale duur van het gebruik van de deeltijd WW wordt gerelateerd aan het aantal werknemers dat u onder de deeltijd-WW brengt. Daarbij wordt een vergelijking gemaakt met het aantal werknemers in uw bedrijf op 1 april 2009. Bij minder dan 30% van uw personeelsbestand op 1 april 2009 is de maximale duur 65 weken, bij 30-60% wordt de duur 52 weken en bij meer dan 60% wordt de duur 39 weken.
 • Fraude
  • Bij fraude wordt de regeling deeltijd-WW voor uw bedrijf voor alle werknemers beëindigd. Onder fraude wordt in dit verband verstaan: één of meer van uw werknemers werkt voor u over uren waarmee de werktijd is verkort terwijl dat niet is gemeld aan UWV. Er is ook sprake van fraude als u verklaart de scholingsafspraken nageleefd te hebben, terwijl dat in de praktijk niet het geval is (zie ook hierna over schriftelijke afspraken over scholing).
  • U dient voordat u gebruik kunt maken van de regeling een overeenkomst met UWV te ondertekenen waarin u zich verplicht bij fraude een vergoeding te betalen aan het UWV ter hoogte van alle verleende uitkeringen over de totale periode(s) van werktijdverkorting. Van deze vergoeding wordt het uitkeringsbedrag afgetrokken dat het UWV bij uw werknemers heeft teruggevorderd.
 • Scholing
  • In schriftelijke afspraken over scholing moet u per werknemer aangeven welke scholing gevolgd gaat worden. Als u deeltijd WW wilt verlengen moet u een schriftelijk verslag overleggen waaruit blijkt dat de gemaakte afspraken zijn nageleefd. Dat verslag moet ook zijn ondertekend door de desbetreffende werknemers vertegenwoordiging.
  • Werknemers die gebruik maken van de regeling kunnen, in plaats van het volgen van scholing, binnen het eigen bedrijf scholing geven aan stagiairs en werknemers die korter dan een jaar in dienst zijn bij de werkgever. Het aantal werknemers dat scholing geeft (meesters) mag niet groter zijn dan het aantal werknemers dat op deze manier geschoold wordt (gezellen).
Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.