Voorbeeld basis arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

0

Dit document kunt u gebruiken als u met een werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangaat.

Wanneer dit document gebruiken

Deze voorbeeld overeenkomst kan naar gelang de behoeften worden aangepast en uitgebreid. Denk bij mogelijke uitbreiding bijvoorbeeld aan de volgende voorbeeldbepalingen:

 • proeftijdbeding
 • concurrentiebeding
 • verbod op nevenwerkzaamheden
 • geheimhoudingsbeding
 • relatiebeding
 • boetebeding
 • studiekostenbeding
 • eenzijdig wijzigingsbeding
 • poachingbeding

Wetgeving gerelateerd aan dit document

Artikel 7:667 BW
Artikel 7:668a BW

Waarschuwing

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt normaliter van rechtswege na afloop van de afgesproken duur. In sommige gevallen is dat niet zo en is inmiddels een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan. Om die reden is het van groot belang om bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst het arbeidsverleden van de werknemer te checken. Heeft de werknemer al eerder een arbeidsovereenkomst gehad bij u of met een onderneming van wie u als opvolgend werkgever zou kunnen worden aangemerkt? Verder is het belangrijk om bij verlenging in de gaten te houden hoe vaak en met welke periode de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is verlengd.

Voorbeeld

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD

De ondergetekenden:

 1. [naam werkgever], gevestigd te [adres], in deze vertegenwoordigd door [naam], hierna te noemen ‘ de werkgever’ ;en
 2. [naam werknemer], geboren op [datum], wonende te [adres], hierna te noemen ‘ de werknemer’ ;
  Verklaren een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen.

Artikel 1: ingangsdatum

 1. De werknemer treedt bij de werkgever in dienst per [datum].
 2. De standplaats van de werknemer is [plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht].

Artikel 2: functie

 1. De werknemer treedt in dienst in de functie van [naam functie].
 2. Taken en verantwoordelijkheden zijn neergelegd in een functiebeschrijving die aan u wordt uitgereikt.
 3. De werkgever kan van de werknemer verlangen ook andere werkzaamheden te verrichten dan die welke tot een normale uitoefening van zijn functie behoren, indien en voor zover deze andere werkzaamheden redelijkerwijs van hem gevergd kunnen worden.

Artikel 3: duur

 1. De arbeidsovereenkomst is aangegaan voor de duur van [aantal]maanden en eindigt derhalve van rechtswege op [datum].
 2. [Eventueel:] Deze overeenkomst is tussentijds opzegbaar met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn.

Artikel 4: proeftijd

 1. De eerste maand van de arbeidsovereenkomst geldt als proeftijd.
 2. Gedurende de proeftijd kunnen zowel de werkgever als de werknemer de arbeidsovereenkomst op elk gewenst moment opzeggen.

Artikel 5: arbeidstijd

 1. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor [aantal]uur per week, verdeeld over [aantal]werkdagen, tussen [tijden]uur.
 2. Werknemer verklaart zich bereid om indien de werkgever daarom verzoekt buiten de gebruikelijke werktijden werkzaamheden te verrichten.
 3. Overuren zullen in beginsel worden gecompenseerd middels tijd voor tijd. Indien dat niet binnen een termijn van 3 maanden mogelijk is zullen de overuren worden vergoed in geld.

Artikel 6: salaris

 1. Het salaris bedraagt ten tijde van het aangaan van de overeenkomst € [bedrag]bruto per maand.
 2. Het salaris zal maandelijks uitbetaald worden op een door de werknemer aan te geven bankrekening.

Artikel 7: arbeidsongeschiktheid

 1. De werknemer verklaart zich te zullen houden aan de controlevoorschriften die bij de werkgever gelden in geval van ziekte.
 2. De werkgever is bevoegd voormelde controlevoorschriften aan te passen.
 3. Bij niet-nakoming van de controlevoorschriften is de werkgever bevoegd tot opschorting van de betaling van het loon.
 4. In geval van arbeidsongeschiktheid is de werkgever gehouden tot loondoorbetaling aan de werknemer gedurende [aantal]weken tot [percentage]van het laatstelijk voor het intreden van de arbeidsongeschiktheid geldende salaris van de werknemer, doch uiterlijk tot het einde van de arbeidovereenkomst.

Artikel 8: vakantie

 1. Aan de werknemer wordt op jaarbasis een recht op vakantie met behoud van salaris toegekend van [aantal, doch tenminste het wettelijk minimum van 20 bij een fulltime dienstverband] werkdagen.
 2. De vakantiedagen worden door de werkgever vastgesteld na overleg met de werknemer.
 3. Niet opgenomen vakantierechten vervallen overeenkomstig de wettelijke regeling; wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd en bovenwettelijke vakantiedagen verjaren vijf jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Die vakantiedagen die als eerste zullen vervallen of verjaren worden als eerste opgenomen, tenzij de werknemer aangeeft dat hij een andere volgorde prefereert.

Artikel 9: vakantietoeslag

 1. Aan de werknemer zal in mei 8% van zijn bruto salaris over het in de voorafgaande periode mei t/m april verdiende salaris worden betaald.
 2. Bij tussentijdse uitdiensttreding zal de vakantietoeslag naar rato worden berekend en bij de eindafrekening worden uitbetaald.

Artikel 10: geheimhouding

 1. De werknemer erkent, dat aan hem door de werkgever geheimhouding is opgelegd van alle bijzonderheden het bedrijf van de werkgever en de cliënten van de werkgever betreffende, of daarmee verband houdende.
 2. Bij overtreding van het in 10.1 bepaalde verbeurt de werknemer aan de werkgever een dadelijk en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete van € [bedrag]voor elke overtreding, zonder dat de werkgever gehouden zal zijn schade te bewijzen en onverminderd het recht van de werkgever om schadevergoeding te vorderen, indien en voor zover de schade het bedrag van de boete overtreft.

Artikel 11: pensioen

Werknemer neemt [wel/niet] deel aan een pensioenregeling.

Artikel 12: overige bepalingen

 1. Op deze arbeidsovereenkomst is [wel/niet] een CAO van toepassing.
 2. De werkgever behoudt zich het recht voor eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze arbeidsovereenkomst indien de werkgever bij deze wijziging een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken.
 3. Op deze arbeidsovereenkomst is het Nederlandse recht bij uitsluiting van ieder ander rechtsstelsel van toepassing.
 4. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting van ieder ander bevoegd tot beslechting van geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst.

Aldus overeengekomen, opgemaakt in tweevoud en ondertekend

[plaats] [datum]

Werkgever   Werknemer


 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.