Vermindering arbeidstijd toegewezen ondanks door de ondernemingsraad goedgekeurde deeltijdregeling

0

Werkneemster vormt in haar functie het aanspreekpunt voor klanten en
opdrachtopgevers en is een echte ‘spin in het web’. Het inrichten van een
duobaan is daarom volgens werkgever niet mogelijk. En dat terwijl werkneemster
liefst 20 uur per week zou willen werken.

Werkneemster is op 1 februari 2002 bij Tempo-Team Group B.V. als full time sales representative in dienst getreden. Op 29 april 2008 heeft werkneemster aanpassing van de arbeidsduur gevraagd. Zij wil 20 uur per week gaan werken. Dit verzoek is door werkgever geweigerd.

Werkneemster vordert in kort geding werkgever te veroordelen haar verzoek te aanvaarden. Zij heeft immers voldaan aan de vereisten die de Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA) stelt, staat positief tegenover een duobaan, de functie is goed uit te voeren in 20 uur per week en een algemeen beleid binnen het bedrijf kan naar haar mening niet aan een individuele aanvraag in de weg staan.

Werkgever meent dat sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang, dat hier zwaarder weegt dan de belangen van werkneemster. Dit belang bestaat uit een eenduidig deeltijdbeleid binnen de organisatie, dat in nauw overleg en met instemming van de ondernemingsraad tot stand is gekomen.

Werkneemster vormt in haar functie het aanspreekpunt voor klanten en opdrachtopgevers en dient als “spin in het web” diverse activiteiten te verrichten en te coördineren. Het is van groot belang dat zij optimaal bereikbaar en beschikbaar is. Het inrichten van een duobaan is daarom volgens werkgever niet mogelijk.

Oordeel rechter

De voorzieningenrechter oordeelt dat het bij de totstandkoming van de WAA de bedoeling van de wetgever is geweest, dat een verzoek tot vermindering van de arbeidsduur in beginsel gehonoreerd wordt. Er kan slechts afwijzend worden beslist indien sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang waardoor de vermindering van arbeidsuren leidt tot ernstige problemen voor de bedrijfsvoering.

Het verweer van werkgever dat de functie van werkneemster niet in minder dan 32 uur uitgeoefend kan worden, is onvoldoende onderbouwd. Het enkele feit dat dit in een door de ondernemingsraad goedgekeurde regeling is vastgelegd, is onvoldoende. Per individueel geval dient bekeken te worden of sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Niet blijkt dat werkgever deze individuele afweging heeft gemaakt.

Van belang is verder dat werkneemster de functie reeds geruime tijd in minder dan de gestelde 32 uur per week heeft verricht en dat dit niet tot onoverkomelijke problemen heeft geleid. Van werkgever mag bovendien verlangd worden, dat de mogelijkheden van een duobaan worden onderzocht, ook indien dit de nodige omschakeling, ongemakken en financiële offers vergt.

De voorzieningenrechter veroordeelt werkgever het verzoek van werkneemster tot aanpassing van de arbeidsduur te aanvaarden en haar voor 20 uur per week te werk te stellen.

Bron: LJN BE9930

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.