Uitdiensttreding tijdens het dienstjaar: wel of niet uitbetalen van overeengekomen bonus?

4

De kantonrechter te Amsterdam deed onlangs een opvallende uitspraak over
de uitbetaling van een bonus bij beëindiging van het dienstverband gedurende het
dienstjaar.

Situatieschets

Partijen waren in de arbeidsovereenkomst overeengekomen dat de werknemer een vast salaris zou hebben en een variabel salaris in de vorm van een bonus. Deze bonus zou aan het eind van het dienstjaar worden uitbetaald. In een personeelsregeling stond de bonus verder geregeld en deze meldde tevens dat bij beëindiging van het dienstverband tijdens een lopend dienstjaar geen verrekening zou plaatsvinden, maar dat het recht op bonus dan zou vervallen. De reden voor deze regeling was gelegen in het feit dat de werkgever zo op continuïteit hoopte en eventuele kosten bij discontinuïteit zou beperken.

Voor de betreffende werknemer liep het dienstjaar van 1 november (van enig jaar) tot en met 31 oktober (van het daaropvolgende jaar). Het dienstverband tussen partijen is op 31 mei 2005 geëindigd. De werknemer meent aanspraak te kunnen maken op een (gedeeltelijke) bonus over het laatste dienstjaar. De werkgever verwijst echter naar de arbeidsovereenkomst en de personeelsregeling en weigert uitbetaling van de bonus. Daarnaast stelt de werkgever dat de werknemer wist van de regeling en de gevolgen daarvan, nu dit ook uitvoerig tijdens de sollicitatieprocedure met de werknemer was besproken.

De uitspraak van de kantonrechter

De werknemer dient een vordering in bij de kantonrechter Amsterdam. Deze is van mening dat:

 • de bonus als loon aangemerkt dient te worden nu het een (bedongen) tegenprestatie is voor de door de werknemer verrichte arbeid;

 • dit looncomponent deelbaar is, aangezien loon van dag tot dag verdiend wordt;

 • de bonus bij tussentijdse beëindiging om die reden voor een evenredig deel van het dienstjaar verschuldigd is, behoudens aanwijsbare overeenkomst van het tegendeel;

Dit is merkwaardig omdat de kantonrechter daarmee gemaakte afspraken naast zich neer legt. Reden waarom de kantonrechter dit meende te kunnen doen is dat hij van mening was dat enerzijds het feit dat in de arbeidsovereenkomst werd bepaald dat werknemer pas aan het einde van een dienstjaar recht heeft op een bonus, niet impliceert dat de aanspraak op de bonus bij tussentijdse beëindiging van het dienstverband vervalt; anderzijds was hij van mening dat hij de vervalregeling niet als overeengekomen moest beschouwen puur en alleen vanwege de omstandigheid dat de vervalregeling aan werknemer kenbaar was gemaakt. Daarnaast achtte de kantonrechter de personeelsregeling onduidelijk qua status, nu het geen vastgesteld reglement was en zag het daarmee als niet bindend voor de werknemer.

Op deze gronden achtte de kantonrechter de aanspraak van de werknemer op de gedeeltelijke bonus dan ook terecht.

Ondubbelzinnige en schriftelijke vastlegging

Deze uitspraak doet weer blijken dat mondelinge afspraken of afspraken in reglementen die niet (al dan niet via de arbeidsovereenkomst) zijn geaccordeerd door de werknemer een risico van nietigheid of ongeldigheid met zich meebrengen. Het is dan ook aan te raden dergelijke belangrijke afspraken expliciet en zonder enige ondubbelzinnigheid in de arbeidsovereenkomst op te nemen, dan wel in een reglement waarmee de werknemer schriftelijk akkoord gaat. Alleen zo komt de intentie van partijen onomstotelijk vast te staan en zal een kantonrechter minder snel ruimte voelen om van afspraken af te wijken.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

4 reacties

 1. Graag verneem ik de datum van deze uitspraak en de vindplaats (LJN NUmmer)
  danwel het procedurenummer)

  Toezending uitspraak indien in uw bezit ziou natuurlijk helemaal mooi zijn !
  Alvast bedankt.

 2. Petra Tromp op

  Kunt u mij het LJN nummer van de uitspraak toezenden, dan wel de uitspraak zelf?

  Met vriendelijke groet,

  Petra Tromp

 3. a. janssens op

  Ook ik zou graag het LJN nummer of procedurenummer weten van deze zaak.

 4. In dit artikel staan details over de uitspraak: google op de term “let op bij het toekennen van een bonus”, het eerste resultaat geeft direct het artikel.