Rechtsopvolger ook gebonden aan afspraken met werknemers

1

Bij de overname van een bedrijf gaan in principe de werknemers met hun bestaande arbeidsovereenkomsten mee over naar de rechtsopvolger, inclusief alle daarbij behorende verplichtingen. In dit concrete geval betekende dat dat ook de afspraak over het werkrooster  die al 15 jaar ongewijzigd werd nagevolgd – door de nieuwe werkgever moest worden nagekomen.

De situatie

Een restaurantmedewerkster werkt al 15 jaar volgens hetzelfde werkrooster: van maandag tot en met woensdag, acht uur per dag. Als het bedrijf wordt overgenomen, wil de nieuwe werkgever dat zij gaat werken volgens de door hem op te stellen roosters. De nieuwe werkgever is namelijk van mening dat de afspraak over het werkrooster niet als verplichting op hem is overgegaan omdat het een niet op geld waardeerbaar recht is.

De vraag

Omdat de werkgever niet bereid is tot enig overleg over een eventuele aanpassing van het werkrooster, vraagt de restaurantmedewerkster aan de rechter om de werkgever te veroordelen tot nakoming van de bestaande afspraken over het werkrooster, op straffe van een dwangsom.

Het oordeel

De rechter oordeelt dat de afspraken inderdaad nagekomen moeten worden. De werkafspraak was weiliswaar niet in een contract vastgelegd, maar de verklaring van de rechtsvoorganger die  de werkneemster heeft overlegd, is voldoende voor het aantonen van het bestaan van de afspraak.

Volgens artikel 7:663 BW gaan door de overgang van een onderneming de rechten en verplichtingen uit de arbeidsoveereenkomst die op dat tijdstip gelden voor de werkgever in die onderneming, over op de verkrijger. De rechter zegt dat dit artikel geen onderscheid maakt tussen op geld waardeerbare rechten en andere rechten. De werkafspraak is dus door de rechtsovergang tussen de werknemer en de nieuwe werkgever gaan gelden.
De rechter neemt ook nog in overweging dat de werkneemster haar sociale leven al 15 jaar op dit rooster afstemt. Het beroep dat de werkgever doet op een belangenafweging slaagt ook niet omdat de werkgever niet eens bereid was om met de medewerkster te praten over aanpasing van het werkrooster.

Bron: LJN BH 8942
Kantonrechter Deventer
Procedure: kort geding
Datum: 16-03-2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. K.A. van de Rhee op

    Ben met 58 en 40 dienstjaren via de rechter ontslagen. Mijn werkgever heeft een stamrecht betaald dat ik tot 62 jaar een aanvulling heb tot 70%.Van 58 tot 62 jaar een jaarlijkse stijging van 1,5 %. Toen ik met 62 jaar de VUT in ging was mijn veronderstelling dat de basis van de vut berekening was mijn inkomsten van die datum. Nee zegt P&O de basis bij 58 jaar, indien anders had IK dat moeten aangeven. Is het niet zo dat P&O mij hierop had moeten wijzen. Is P&O niet in gebreke gebleven.
    Gaarne reactie.