Ouderschapsverlof en sociale verzekeringen

1

De werknemer die met ouderschapsverlof gaat, hoeft niet bang te zijn dat dit nadelige gevolgen heeft voor zijn recht op uitkeringen. Zolang de verlofperiode niet langer dan 18 maanden duurt, blijft hij gewoon verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Bij voltijd onbetaald ouderschapsverlof gaan zaken als de loondoorbetaling of een ziektewetuitkering natuurlijk wel pas in op de einddatum van het verlof. Bij werkloosheid houdt het verlof automatisch op zodra de arbeidsovereenkomst vervalt.

Normale arbeidspatroon uitgangspunt

Het uitgangspunt is dat zolang bij onbetaald verlof de periode van 18 verlofmaanden niet wordt overschreden, het normaal geldende arbeidspatroon van de werknemer de basis blijft voor de vaststelling van het recht op een uitkering en het dagloon. Een periode van onbetaald verlof wordt er als het ware tussenuit geknipt en telt niet mee voor het vaststellen van een van deze rechten.

Loondoorbetaling bij ziekte

Bij voltijd verlof moet de werknemer er rekening mee houden dat bij ziekte zijn recht op loondoorbetaling of een Ziektewetuitkering pas ingaat op de dag dat het verlof volgens zijn afspraak met de werkgever eindigt. Bij deeltijd verlof betreft de loondoorbetalingverplichting van de werkgever alleen het aantal uren dat de werknemer gewerkt zou hebben. Er gelden hier dus andere regels dan bij vakanties. Ook een eventuele Ziektewetuitkering wordt tijdens de duur van het deeltijd verlof berekend over het aantal uren dat de werknemer nog zou hebben gewerkt.

Ziekte na afloop verlof

Is de werknemer na afloop van de afgesproken verlofperiode (deeltijd of voltijd onbetaald verlof) nog steeds ziek, dan heeft hij recht op loondoorbetaling van zijn normale salaris. Ook een eventuele Ziektewetuitkering wordt dan op het gebruikelijke salaris gebaseerd. Als eerste ziektedag geldt de eerste werkdag na afloop van het verlof.

Verlof en ziekte

Een werkneemster heeft een werkweek van 36 uur. Daarvan neemt zij in het kader van ouderschapsverlof 16 uur in deeltijdverlof op. De werkneemster werkt dus wekelijks nog 20 uur. Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt haar loon of uitkering berekend over de werktijd van dat moment: 70 procent van het deeltijdsalaris (20 uur per week).

 

Verlof voortijdig afbreken

Ziekte kan vooral bij voltijd verlof een reden zijn om de verlofperiode voortijdig af te breken. De werknemer heeft hiervoor wel de medewerking nodig van zijn werkgever: deze optie brengt immers met zich mee dat die eerder moet starten met loondoorbetaling. De werkgever heeft echter ook wat te winnen: door de datum van de eerste ziektedag te vervroegen, kan direct met de re-integratie worden gestart. Bij deeltijd onbetaald verlof vervalt deze reden omdat de re-integratieactiviteiten dan sowieso direct kunnen beginnen.

Werkloosheid

Wordt een werknemer tijdens het verlof werkloos (bijvoorbeeld omdat het bedrijf failliet gaat), dan houdt het verlof – in tegenstelling tot bij ziekte – op zodra de werkloosheid een feit is. Dit is in de praktijk de datum waarop de arbeidsovereenkomst komt te vervallen: dan houden immers ook de verlofafspraken op die tussen werkgever en werknemer zijn gemaakt. Meestal ontstaat er vervolgens een recht op een WW-uitkering. Tijdens het voltijd onbetaald verlof is de werknemer immers gewoon verzekerd voor de WW. Ook wordt de verlofperiode volledig buiten beschouwing gelaten bij vaststelling van het recht op de uitkering

Zorgverzekering

De werknemer moet tijdens zijn verlof gewoon de nominale premie voor het basispakket binnen de zorgverzekering blijven betalen. Ook is hij premie verschuldigd over eventuele aanvullende verzekeringen. De werkgever moet zorgen voor de afdracht van de werkgeversbijdrage en de inkomensafhankelijke bijdrage van het bruto inkomen. Zet de werknemer zijn levenslooptegoed in voor de financiering van het verlof, dan moet de werkgever op de uitkeringen de inkomensafhankelijke bijdrage inhouden. Uiteraard moet hij daarbij ook de gebruikelijke werkgeversbijdrage betalen.

Soms daalt het inkomen tijdens de periode van (onbetaald) verlof dusdanig dat de werknemer in aanmerking komt voor een zorgtoeslag. Hij moet deze toeslag dan zelf aanvragen bij de Belastingdienst.

Pensioen

Pensioenregelingen zijn per sector en per bedrijf verschillend. Als een werknemer verlof wil opnemen, is het daarom verstandig om vooraf bij de pensioenverzekeraar of het pensioenfond te informeren naar de gevolgen voor de pensioenopbouw en de te betalen premies. De meeste pensioenuitvoerders bieden de werknemer diverse mogelijkheden om extra te sparen en zo een pensioentekort te voorkomen. Het is ook verstandig om na te gaan wat de gevolgen zijn voor het (invaliditeits)pensioen als de werknemer tijdens het verlof arbeidsongeschikt wordt.

Verder kunnen werkgever en werknemer zich op de hoogte stellen van de gevolgen voor de nabestaande (partnerpensioen en wezenpensioen) als de werknemer tijdens de periode van het verlof mocht komen te overlijden.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Marina de Vries op

    Hoe zit het met de inhouding/betaling premie volksverzekeringen en werknemersverzekeringen wanneer een werknemer onbetaald verlof neemt?