Loondoorbetaling verslaafde arbeidsongeschikte werknemer

0

Een aan cocaïne verslaafde arbeidsongeschikte werkneemster vordert
doorbetaling van loon bij ziekte. De kantonrechter oordeelt dat het geen opzet
is om middels cocaïnegebruik arbeidsongeschiktheid te worden.

Werkneemster, 28 jaar oud, is sinds 1 november 2007 op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor 1 jaar in dienst van GTI N.V., in de functie van debiteurenbeheerder.

Op 18 februari 2008 heeft werkneemster zich ziek gemeld en een dag later is zij met een verhoogde bloeddruk opgenomen in het ziekenhuis. Voorts is werkneemster enkele weken opgenomen ter detoxificatie en daarna heeft zij een langdurige behandeling in verband met psychische problematiek en cocaïneverslaving ondergaan in een behandelinstelling. De bedrijfsarts heeft op 2 april 2008 geoordeeld dat werkneemster wegens haar opname en intensieve behandeling niet in staat is het eigen of aangepast werk te verrichten en dat haar herstel naar verwachting nog enkele maanden zal duren.

Werkgever heeft zich bij dit oordeel neergelegd, doch heeft vanaf 1 april 2008 geen loon meer betaald stellende dat werkneemster haar cocaïneverslaving zelf in de hand heeft gewerkt en haar ziekte daarom door een aan opzet gelijk te stellen mate van eigen schuld is veroorzaakt.

Werkneemster vordert in kort geding loondoorbetaling van 1 april 2008 tot het einde van de arbeidsovereenkomst per 1 november 2008.

Uitspraak

De kantonrechter overweegt dat er geen twijfel kan bestaan over de arbeidsongeschiktheid van werkneemster. Partijen twisten over de vraag of haar ziekte door opzet is veroorzaakt. Vooropgesteld wordt dat de vraag of de arbeidsongeschiktheid door opzet van werkneemster is veroorzaakt, afhangt van de concrete omstandigheden van het geval.

Voorts overweegt de kantonrechter dat de voorziene duur van de klinische behandeling, in aansluiting op de detoxificatie, het voldoende aannemelijk maakt dat er, zoals werkneemster stelt, naast haar drugsafhankelijkheid, ook sprake is van psychische problematiek. Gezien de psychische problematiek van werkneemster is opzet dan ook niet aan de orde.

Bovendien dateert haar cocaïneverslaving van ver voordat werkneemster bij werkgever in dienst is getreden (ruim 8 jaar), zodat niet kan worden aangenomen dat haar opzet gericht was op het veroorzaken van haar huidige arbeidsongeschiktheid.

Overigens kan het feit dat werkneemster tijdens de sollicitatieprocedure over haar gezondheidstoestand valse informatie heeft verstrekt, niet tot een andere beslissing leiden, nu werkneemster zover bekend geen aanstellingskeuring heeft ondergaan. De kantonrechter wijst de loonvordering in kort geding toe.

Bron: LJN BD6492

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.