Loondoorbetaling bij ziekte: onduidelijkheid over soort contract

1

Werknemer vordert loondoorbetaling tijdens ziekte. Werknemer stelt dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan wegens doorbetaling van het loon. Werkgever beweert dat er sprake is van een oproepcontract.

Werknemer is op 7 februari 2007 in dienst getreden op basis van een contract voor bepaalde tijd. Het contract eindigt van rechtswege op 7 mei 2007, zonder dat enige vorm van opzegging vereist is. De omvang van het dienstverband bedraagt ten minste 10.25 uur per week en ten hoogste 40 uur per week.

Op 23 maart 2007 is werknemer tengevolge van een val van een trap in het kantoorpand van werkgever arbeidsongeschikt geraakt. Er heeft geen verzuimcontrole plaats gevonden.

Werknemer vordert een verklaring voor recht dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bestaat en loondoorbetaling van 1 februari 2008 tot en met juli 2008. Ook eist werknemer betaling van het loon voor iedere maand vanaf 1 augustus 2008 tot aan het moment dat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig zal zijn geëindigd.

Omdat er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbetaalde tijd, vordert werknemer loondoorbetaling tijdens ziekte, omdat ze nog arbeidsongeschikt is.

Volgens werkgever is dit onjuist, omdat niet gesproken kan worden van wilsovereenstemming en er geen gezagsverhouding tussen partijen bestaat. Hiernaast voert de werkgever aan dat er sprake is van een oproepcontract, zodat zij enkel het loon zou hoeven te betalen gedurende de periode van ziekte.

Oproep- of arbeidsovereenkomst?

Kenmerkend voor een oproepovereenkomst is dat partijen met elkaar afspreken dat de werkgever de oproepkracht kan of moet oproepen als er werk voorhanden is. Van belang hierbij is dat de oproepkracht de vrijheid heeft om geen gevolg te geven aan een oproep. Uit het contract blijkt niet dat werknemer de vrijheid had om niet te komen werken. Naar het het oordeel van de kantonrechter is er daarom geen sprake van een oproepovereenkomst maar van een arbeidsovereenkomst.

De kantonrechter oordeelt dat er op grond van artikel 7:668a BW een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ontstaan. Hiervoor is geen wilovereenstemming vereist.

De stelling van werkgever dat er geen sprake kan zijn van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde omdat een gezagsverhouding ontbreekt, wordt verworpen. Een werkgever staat in een formele gezagsverhouding tot zijn werknemer, ook tijdens arbeidsongeschiktheid.

Recht op loon?

De vraag die thans beantwoord dient te worden luidt of werknemer vanaf 1 februari 2008 aanspraak heeft op doorbetaling van loon tijdens arbeidsongeschiktheid. Desgevraagd verklaarde werknemer ter gelegenheid van de comparitie na antwoord dat zij zich nog volledig arbeidsongeschikt acht en dat dit onlangs is bevestigd door de keuringsarts van het UWV.

Doordat de werkgever geen opdracht heeft gegeven aan de Arbodienst om de (mate van) arbeidsongeschiktheid vast te stellen, is werkgever gehouden aan loondoorbetaling.

De loonvordering wordt toegewezen op basis van een 40-urige werkweek. Werkgever heeft niet kunnen onderbouwen dat werknemer minder zou hebben gewerkt indien ze niet arbeidsongeschikt was geraakt.

Bron: LJN BG9544
Procedure: Eerste aanleg – enkelvoudig
Sector kanton Rechtbank Utrecht
Datum: 14-01-2009

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Jan van der Zanden op

    Dit is het sterkste voorbeeld van zachte heelmeesters, dat ik ooit gezien heb.
    Helaas kom je daar alleen achter als je de complete uitspraak leest.

    Werkgever doet vriendelijk, betaalt bij ziekte gewoon door, doet dat ook na het einde van de tijdelijke overeenkomst, en zelfs nadat 2 keer een stilzwijgende verlenging tot stand is gekomen, krijgt dan spijt, maar is dan uiteraard volgens de wet al enkele maanden gebonden aan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Tsja, zo is de wet.

    Die werkgever had een heel slechte HR-adviseur!