Lagere boete concurrentiebeding door positieverbetering

0

Overtreding concurrentiebeding door werknemer die door zijn nieuwe werkgever bij hetzelfde project wordt gedetacheerd. In verband met positieverbetering matigt de kantonrechter de boete

Werknemer heeft per 20 maart 2007 een arbeidsovereenkomst gesloten met Detamo voor de duur van zijn werkzaamheden in het kader van een project bij Vialis. In het concurrentiebeding is bepaald dat werknemer tot tenminste 1 jaar na beëindiging van zijn contract geen werkzaamheden mag verrichten voor de opdrachtgever.

Werknemer heeft de arbeidsovereenkomst per 31 juli 2007 beëindigd. Werknemer is met ingang van 1 augustus 2007 in dienst getreden van Multiflex Detachering BV. Multiflex heeft werknemer gedetacheerd bij Vialis.

Vordering en verweer

Detamo vordert betaling van de boete van € 100 per dag wegens het overtreden van het concurrentiebeding.

Werknemer voert een aantal punten aan bij zijn verweer. Bij het aangaan van het contract met Detamo is aan hem toegezegd, dat hij in aanmerking zou komen voor een leidinggevende functie. Ook is toegezegd dat Detamo hem zou ondersteunen en dat hij gelegenheid zou krijgen voor een opleiding. Na enige tijd bleek dat Detamo haar toezeggingen niet nakwam. Door Multiflex is toegezegd dat daar wel die mogelijkheden waren.

Multiflex had aan werknemer gemeld dat hij niet bij Vialis te werk gesteld zou worden. Van Multiflex vernam werknemer later dat Vialis graag wilde dat hij bij hen zou blijven werken. Het is niet de keuze van werknemer geweest om bij Vialis te gaan werken, maar een beslissing van Multiflex.

Het concurrentiebeding is voor werknemer niet goed te volgen. Hij was in de veronderstelling dat hij niet binnen een gebied van 50 kilometer vanaf Detamo zou mogen werken. Omdat Barendrecht en Haarlem meer dan 50 kilometer van elkaar liggen, verwachtte werknemer geen problemen.

Werknemer voert slechts uitvoerend werk uit en heeft geen leidinggevende taken en geen zeggenschap. Als zodanig heeft hij geen enkele invloed op concurrentieverhoudingen en ligt nakoming van het concurrentiebeding niet in de rede.

Beoordeling van het geschil

Het gaat er in deze zaak om of werknemer het genoemde beding heeft overtreden door in dienst te treden bij Multiflex en werkzaamheden te verrichten voor de opdrachtgever van Detamo, te weten Vialis.

Gelet op het vaststaande feit dat werknemer werkzaamheden is gaan verrichten op hetzelfde project Vialis waar hij voorheen voor Detamo werkzaamheden verrichtte, moet de kantonrechter concluderen dat hij het concurrentiebeding heeft overtreden.

Gelet op het verweer moet vervolgens worden beoordeeld of werknemer desondanks de boete in het geheel niet of tot een gematigd bedrag is verschuldigd.

De kantonrechter verwerpt het verweer van werknemer voor zover dit is gebaseerd op door de werkgever gestelde toezeggingen. Werknemer heeft niet gesteld waarom dergelijke toezeggingen er toe zouden moeten leiden dat het concurrentiebeding buiten toepassing zou moeten worden gelaten. Voorts worden deze toezeggingen gemotiveerd door Detamo bestreden. Nu bovendien werknemer in zijn opzeggingsbrief Detamo heeft bedankt voor de fijne samenwerking, heeft hij deze stelling onvoldoende concreet onderbouwd.

De kantonrechter acht het concurrentiebeding niet onredelijk bezwarend. Het is immers in tijdsduur en gebied begrensd. Het beding is ook voldoende duidelijk. Voor zover dat voor werknemer niet het geval was ten tijde van de ondertekening, dient dat voor zijn rekening te blijven.

De kantonrechter is van oordeel dat voldoende aanleiding bestaat om de contractuele boete te matigen. Hij overweegt daartoe het volgende.

De arbeidsovereenkomst was slechts van korte duur, te weten voor de duur van het project Vialis. Werknemer verrichtte slechts uitvoerende en geen leidinggevende werkzaamheden. Voorts had werknemer geen enkele beslissende bevoegdheid. Verder is gebleken dat sprake was van een verbetering in de arbeidsvoorwaarden Multiflex .

Met toepassing van het bepaalde bij artikel 6:94 lid 1 BW is de kantonrechter van oordeel dat onder al deze omstandigheden de billijkheid klaarblijkelijk eist dat de contractuele boete wordt gematigd. Daarom wijst de kantonrechter als eenmalige boete een bedrag van €1.500,00 toe.

Bron: LJN BH3442
Kanton Rechtbank Haarlem
Datum: 11-02-2009
Soort procedure: Eerste aanleg – enkelvoudig

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.