Geen verplichting aanpassing arbeidsovereenkomst door werkgever

0

Werknemers willen hun arbeidsovereenkomst wijzigen, werkgever wil dit
niet.

Werknemers (echtgenoten) zijn op 1 juni 1995 in dienst getreden bij De Eik in de functie van gezinsouders tegen een salaris van € 2.628,- bruto per persoon. De Eik is een orthopedagogisch centrum voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke handicap. Werknemers hebben een gezinshuis grote stijl, met maximaal vijf jeugdigen.

Time-out

In 2005 is het echtpaar overspannen geraakt, waarna een time-out periode van acht maanden is ingelast. Na terugkeer en na nog eens een periode van uitval van de man, is vanaf december 2007 het aantal jongeren teruggebracht naar eerst vier en later naar drie. Er kon geen overeenstemming bereikt worden over een switch naar een gezinshuis kleine stijl of een aangepast salaris.

Verandering arbeidsvoorwaarden

Werknemers stellen dat de werkdruk sterk is gestegen de afgelopen jaren en dat werkgever niet voldoende heeft ondernomen in het kader van re-integratie. Werkgever stelt zich op het standpunt dat het echtpaar de overeengekomen werkzaamheden moet verrichten en dat in de praktijk is gebleken dat die taak voor hen te zwaar is. Werkgever kan zich niet verenigen met een verandering van de arbeidsvoorwaarden en dient daarom een verzoek tot ontbinding in. Werknemers zijn van mening dat er sprake is van aanmerkelijke taakverzwaring als gevolg van wijzigingen in de roosters van de kinderen doordeweeks, waardoor hun privacy wordt aangetast. Werknemers vorderen een vergoeding met C=2.

Omgewijzigde situatie

De kantonrechter oordeelt dat werkgever werknemers aan de gemaakte afspraken mag houden, tenzij er sprake is van gewijzigde omstandigheden. Er is hier geen sprake van gewijzigde omstandigheden dat een onverkort vasthouden aan de ongewijzigde situatie in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid dan wel slecht werkgeverschap zou betekenen.

De kantonrechter is van mening dat werkgever niet kan worden verplicht de overeenkomst aan te passen, omdat dit onder andere niet past bij de pedagogische aanpak van het centrum. Factoren die werkgever, noch werknemers in de hand hebben, hebben wel geleid tot de gewijzigde omstandigheden die tot beëindiging van de arbeidsrelatie nopen.

Billijke vergoeding

Bij deze beëindiging past een billijke vergoeding. De kantonrechter houdt bij het toekennen van de vergoeding, rekening met de mogelijkheid voor werknemers om zonder tussenkomst van werkgever hun werkzaamheden voort te zetten. Door middel van het persoonsgebonden budget, kunnen de kinderen in het gezin van werknemers blijven wonen. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomsten onder toekenning van een vergoeding van € 69.500,- per persoon indien de bij hen verblijvende kinderen met hen mee verhuizen, danwel € 86.875,- per persoon voor het geval de kinderen niet meegaan.

Bron: LJN BG3874
Kantonrechter Almelo
Datum: 04-11-2008  

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.