Geen overeenstemming over voorstel wijziging functie

0

Werknemer krijgt van nieuwe eigenaar een voorstel tot wijziging functie.
Werknemer kan zich hier niet in vinden. Werkgever heeft loonbetaling gestaakt
als werknemer niet meer werkt. Werknemer stelt dat hij niet gedwongen kan worden
in een heel andere functie te werken.

Werknemer is sinds 1998 werkzaam als technisch directeur bij Mammoet Transport B.V voor een overeengekomen periode van 10 jaar. In 2000 zijn de aandelen in Mammoet B.V. overgenomen door een andere onderneming, waarna aan alle medewerkers is verteld dat alle activiteiten door deze onderneming zullen worden overgenomen. In dat verband is aan werknemer een voorstel gedaan tot wijziging van zijn functie in de functie van adviseur van de vice president. Partijen zijn daarover niet tot overeenstemming gekomen.

Werknemer heeft aangegeven bereid te blijven zijn functie van technisch directeur te blijven uitoefenen en verder heeft hij zijn verplichtingen op grond van de arbeidsovereenkomst opgeschort. Werkgever heeft werknemer opgeroepen tot werkhervatting, waarop werknemer heeft laten weten dat deze oproep niet serieus kan worden genomen. Werkgever heeft vervolgens de loonbetaling gestaakt. In 2001 heeft werknemer werkgever gedagvaard en loondoorbetaling gevorderd, waarbij werknemer heeft gesteld dat hij niet kan worden verplicht in een geheel andere dan de bedongen functie te werken.

Uitspraak

De kantonrechter heeft de vordering gedeeltelijk toegewezen. Werknemer heeft daarna hoger beroep ingesteld. Het hof oordeelde dat het voorstel van werkgever tot wijziging van de functie moet worden getoetst aan de verplichtingen van goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Werknemer behoort in het algemeen akkoord te gaan met redelijke voorstellen van werkgever, verband houdende met gewijzigde omstandigheden op het werk, tenzij dat redelijkerwijze niet van hem kan worden gevergd.

Het voorstel van werkgever kan niet als onredelijk worden gekwalificeerd omdat het voldoet aan de formele zorgvuldigheidseisen en ook inhoudelijk redelijk en aanvaardbaar is. Er is evenmin gebleken dat er sprake is van omstandigheden die meebrengen dat de wijziging van werknemer redelijkerwijze niet kan worden gevergd.

Werknemer gaat in cassatie en stelt dat het hof is uitgegaan van een onjuiste maatstaf. Volgens werknemer zou bekeken moeten worden of de afwijzing van het voorstel en ongewijzigde voortzetting van de arbeidsovereenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Daarnaast stelt werknemer dat het hof is uitgegaan van een verkeerde maatstaf voor de toekenning van de door hem gevorderde bonus.

De Hoge Raad oordeelt dat het hof is uitgegaan van de juiste maatstaf voor de vraag of werknemer akkoord dient te gaan met de wijziging van zijn functie. Van belang is of het voorstel redelijk is en of het voor werknemer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Daarbij moeten alle omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen, zoals de aard van de gewijzigde omstandigheden, de aard en ingrijpendheid van het voorstel, het belang van werkgever bij de wijziging, de positie van werknemer en het belang van werknemer bij instandhouding van de arbeidsvoorwaarden.

Het hof heeft deze omstandigheden in aanmerking genomen en heeft derhalve mogen oordelen dat het voorstel redelijk is en dat de wijziging niet naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is voor werknemer. Wat betreft de door werknemer gevorderde bonus oordeelt de Hoge Raad dat het hof onvoldoende heeft gemotiveerd waarom werkgever heeft mogen afzien van de toekenning van de bonus. Het arrest van het hof wordt op dit punt vernietigd en doorverwezen naar het hof voor verdere behandeling.

Bron: LJN BD1847

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.