De arbeidsovereenkomst

1

De arbeidsovereenkomst omschrijft de verhouding tussen een werknemer en een werkgever.

Een overeenkomst moet voldoen aan drie eisen om van een arbeidsovereenkomst te kunnen spreken:

 • de werknemer verricht persoonlijke arbeid voor de werkgever;
 • de werkgever betaalt de werknemer loon voor de verrichte arbeid;
 • er bestaat een gezagsverhouding tussen de werkgever en de werknemer.

Een arbeidsovereenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling worden gesloten. Het is verstandig om een arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te leggen. Het prettige van een arbeidsovereenkomst op papier is dat daarmee een aantal rechten en plichten voor de werkgever en werknemer vastliggen.

Wel is de werkgever verplicht om een aantal gegevens schriftelijk aan de werknemer te laten weten.

Hier gaat het om:

 • naam en woonplaats van werkgever en werknemer
 • de plaats(en) waar het werk gedaan wordt
 • functie van de werknemer of het soort werk dat hij of zij doet
 • hoeveel uur de werknemer per dag of per week werkt
 • de hoogte van het salaris en wanneer dit wordt uitbetaald
 • datum van indiensttreding
 • duur van de arbeidsovereenkomst (als deze voor een bepaalde tijd is)
 • (eventueel) lengte van de proeftijd
 • de hoogte van de vakantietoeslag
 • het aantal vakantiedagen of de wijze van berekening van de aanspraak op vakantiedagen
 • de duur van de opzegtermijn of de wijze van berekening van deze termijn
 • (eventueel) pensioenregeling
 • (eventueel) concurrentiebeding
 • de collectieve arbeidsovereenkomst (cao), als die van toepassing is

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt een einddatum vastgelegd bij het afsluiten van de overeenkomst.  De overeenkomst beëindigt dan van rechtswege.

Er kunnen meerdere tijdelijke arbeidsovereenkomsten achter elkaar worden afgesloten, zonder dat er een vast dienstverband ontstaat. Dit kan niet beperkt. Een tijdelijk contract gaat automatisch over in een vast dienstverband in de volgende situaties:

 • Na drie tijdelijke arbeidscontracten die telkens direct of binnen drie maanden na elkaar zijn afgesloten, is het vierde arbeidscontract automatisch een vast dienstverband.
 • Als tijdens het tweede of volgende contract de duur van 36 maanden wordt overschreden, verandert dit tijdelijke contract automatisch in een vast dienstverband. De periode tussen contracten mag maximaal drie maanden zijn.

Let op: Als een eerste tijdelijk arbeidscontract van 36 maanden of langer onmiddellijk wordt gevolgd door een tijdelijk arbeidscontract van maximaal drie maanden, geldt de regeling van omzetting in een vast dienstverband niet. Overschrijdt het nieuwe contract die drie maanden wel, dan heeft de werknemer recht op een vast dienstverband.

In een cao kan staan dat een vast dienstverband pas ontstaat na zes in plaats van drie tijdelijke arbeidscontracten. Of na 42 in plaats van 36 maanden.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

 1. alie oosterhof-van dijk op

  heb een vast kontrakt van 113 uur in hoeverre mag een werkgever korten op de uren en geld dat over alle werknemers of mag dat per individu