Cao’s

0

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd.

In een cao worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld loon, toeslagen, betaling van overwerk, arbeidstijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen. Ook zaken als scholing, kinderopvang en vervroegd pensioen kunnen in een cao worden geregeld.

Een cao wordt afgesloten door een of meer werkgevers, een of meer werkgeversorganisaties of een of meer werknemersorganisaties (meestal vakbonden).

Cao-afspraken gunstiger dan wet

De afspraken in de cao zijn vaak gunstiger dan die in de wet. Zo wordt in de cao vaak een hoger loon afgesproken dan het minimumloon, of meer vakantiedagen dan het wettelijke minimum. Maar de afspraken mogen nooit in strijd zijn met de wet, zoals het Burgerlijk Wetboek (BW) en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. In de cao mag dus niet een lager loon staan dan het minimumloon, of minder vakantiedagen dan in het BW.

Soorten cao’s

Cao’s kunnen per bedrijfstak en per onderneming worden afgesloten. In de cao staat altijd welke werkgevers, bedrijfstakken of soorten werk onder de cao vallen.

  • Bedrijfstak-cao: Een bedrijfstak-cao is een collectieve afspraak die binnen een sector geldt. Een bedrijfstak-cao wordt afgesloten tussen een of meer werkgevers of werkgeversorganisaties en een of meer werknemersorganisaties.
  • Ondernemings-cao: Een ondernemings-cao is een collectieve afspraak die binnen één bedrijf geldt. Een ondernemings-cao wordt afgesloten door een werkgever met een of meer werknemersorganisaties.’
  • Raamcao: een collectieve afspraak op hoofdlijnen voor een sector.
  • Cao à la carte: een cao waarbij een werknemer de arbeidsvoorwaarden zoveel mogelijk kan aapassen aan zijn eigen voorkeur en omstandigheden

Algemeen verbindend verklaring (AVV)

De partijen die een cao hebben afgesloten, kunnen vragen of de cao voor de gehele bedrijfstak gaat gelden. De cao wordt dan breder toepasbaar. Ook werkgevers die niet bij de cao-partijen horen moeten er dan aan voldoen. Een verzoek om een cao algemeen verbindend te verklaren, kan worden gedaan aan het ministerie van SZW.

Toepassing cao

U moet de cao toepassen als:

  • u hem zelf hebt afgesloten (ondernemings-cao);
  • u lid bent van een werkgeversorganisatie die er één voor u heeft afgesloten (bedrijfstak-cao);
  • er in uw branche een bedrijfstak-cao is die algemeen verbindend verklaard (AVV) is door de minister van SZW. De cao geldt dan automatisch voor alle werkgevers in de bedrijfstak. Bijna alle bedrijfstak-cao’s zijn algemeen verbindend verklaard, waardoor heel veel werkgevers onder een cao vallen.

Soms zijn bepaalde groepen werknemers van de cao uitgesloten, zoals hoger personeel. Als dit zo is, staat dat in de cao. Uitzendkrachten vallen meestal niet onder de cao van het bedrijf waar ze werken, maar onder een eigen uitzend-cao.

Geen cao

Als er geen cao’s of eigen regelingen van toepassing zijn, maken werkgever en werknemer zelf afspraken over de arbeidsvoorwaarden.

Hierbij gelden dan de algemene regels van de arbeidswetgeving. Deze staan onder andere in de Wet minimumloon, de Arbeidstijdenwet, de Arbeidsomstandighedenwet , de Wet arbeid en zorg en in het Burgerlijk Wetboek.

Het is verstandig deze afspraken schriftelijk vast te leggen in een individuele arbeidsovereenkomst, maar dat is niet verplicht.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.