Afwijken advies Commissie Functiewaardering goed motiveren

0

De indeling van functies in het functiegebouw is een beleidsvrijheid van de werkgever. Maar als er een landelijke adviescommissie is de een zwaarwegend advies geeft, mag de werkgever dat niet zo maar naast zich neer leggen. Hij moet een afwijking van dat advies grondig motiveren.

De situatie

De Stichting Antonius Ziekenhuis past per 1 januari 2000 een functiewaarderingssysteem toe met 9 gezichtspunten. Zes werknemers worden bij voorlopig besluit ingedeeld in functiegroep 45. Zij zijn het daar niet mee eens en maken, volgens de voorgeschreven procedure, bezwaar bij de Interne Bezwaren Commissie (IBC). Die adviseert een aantal scores te wijzigen waarbij de eindscore ongewijzigd blijft. Het ziekenhuis neemt dit advies over en deelt de werknemers definitief in in groep 45. De werknemers maken hierop bezwaar bij de Landelijke Commissie Functiewaardering (LCF). Die geeft altijd een ‘zwaarwegend advies’. De werkgever hoeft dat advies niet op te volgen.

De commissie adviseert in dit geval de scores te wijzigen en de functie in te delen in groep 50. Het ziekenhuis neemt dit advies niet over. Zij geeft aan dat functiegroep 45 passend en gewenst is. De motivering, die later schriftelijk gegeven wordt, is dat de waardering naar mening van de werkgever de werkelijke inhoud overstijgt, niet aansluit op vergelijkbare functies en strijdig is met het functiegebouw. De motivering wordt in een bijlage bij de brief verder uitgewerkt.

De vordering bij de kantonrechter

De werknemers stappen naar de kantonrechter en vorderen indeling in functiegroep 50 en betaling van het bijbehorende salaris. De kantonrechter wijst deze vordering af.

Beroep bij het hof

De werknemers gaan in beroep en het hof wijst de vordering toe. Het hof stelt dat een besluit over functiewaardering aan de hand van een veelheid van factoren wordt genomen en dat de werkgever daarbij een zekere beleidsvrijheid heeft. Een rechter mag daarom het besluit niet ten volle toetsen maar slechts marginaal. Onder andere op basis van eerdere rechtsspraak neemt de rechter als uitgangspunt dat de werkgever binnen de grenzen van het functiewaarderingssysteem moet blijven en dat hij in redelijkheid het besluit moet nemen. Het hof analyseert de motivering van het besluit en zet deze af tegen het advies van de LCF. Het hof komt daarbij tot de conclusie de werkgever het besluit onvoldoende heeft gemotiveerd om af te wijken van een dergelijk zwaarwegend advies.

De werkgever gaat in cassatie. Hij vindt dat het hof te veel inhoudelijk heeft getoetst, in plaats van marginaal te toetsen.

Het oordeel

De werkgever heeft geen cassatie aangetekend tegen de gehanteerde uitgangspunten voor de toetsing door het hof maar tegen de inhoudelijkheid van de toetsing. De Hoge Raad vindt dat het hof zijn werk goed gedaan heeft: het heeft geen hogere eisen heeft gesteld aan de motivering dan de eisen die het hof in haar overweging heeft gesteld. De Hoger Raad wijst het beroep van de werkgever af, waarmee het oordeel van het hof dus in stand blijft.

LJN BI5914
Hoge Raad
Cassatie
25 september 2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.