5 vragen over de herziene detacheringsrichtlijn

0

Het Europees Parlement stemt in met nieuwe regels voor tijdelijke werknemers uit een ander EU-land. Deze werknemers krijgen het recht op hetzelfde loon bij hetzelfde werk als collega’s uit het gastland. Marjolein Bulk, beleidsadviseur Europese Zaken van de FNV, beantwoordt vijf vragen over de herziene detacheringsrichtlijn.

1. Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor werkgevers?

De arbeidsvoorwaarden waarop een gedetacheerde werknemer recht heeft worden uitgebreid. De werknemer zal niet alleen recht hebben op hetzelfde minimumloon als lokaal personeel in het land waar hij/zij werkt (dat is wel zo onder de oude detacheringsrichtlijn), maar ook op hetzelfde totale loon, bonussen en alle beloningen die op grond van collectieve arbeidsovereenkomsten moeten voortaan worden betaald. De herziene richtlijn spreekt daarom van remuneratie: dus beloning inclusief toelagen zoals de dertiende maand in sommige landen en compensatie voor winterweer. Reis- en verblijfskosten mogen voortaan niet meer worden afgetrokken van het loon.

Op misbruik komen sancties en er komt een website met informatie over cao’s en salarisschalen om misbruik zo veel mogelijk tegen te gaan. Voor de bouwsector is dit bijvoorbeeld een stap in de goede richting die een einde maakt aan discussies of de werkgever nu wel of geen kosten voor reis en verblijf voor gedetacheerde medewerkers moet vergoeden. In de Nederlandse cao voor de bouw is dit voor het eigen personeel gewoon goed geregeld. Dus Piet woont in plaats X en werkt op een bouwplaats in plaats Y. Dit is te ver om elke dag op en neer te rijden, dus de cao voor de bouwnijverheid kent een voorziening (art 55), waarin geregeld is dat de werkgever deze kosten voor rekening neemt. Immers de werkgever verlangt van zijn medewerker dat hij op een bouwplaats ‘ver af gelegen’ van zijn woonplaats, zijn werk doet.

Collega’s in plaats van concurrenten
Bij gedetacheerde medewerkers zagen we dat de kosten hiervoor in rekening werden gebracht bij de medewerkers. Hierdoor waren deze medewerkers uiteindelijk goedkoper dan hun Nederlandse collega’s. De herziene richtlijn ziet, door deze verbetering, erop toe dat op dit punt medewerkers weer collega’s zijn in plaats van concurrenten. Goed voor de Nederlandse bouwvakker en goed voor de gedetacheerde medewerker.

2. De onderhandelingen duurden meer dan twee jaar. Wanneer gaat de wet in?

Er staat een implementatietermijn van 24 maanden. Dat betekent dat alle EU lidstaten de herziene richtlijn de komende 24 maanden moeten gaan omzetten in nationale wet- en regelgeving.

3. Valt elke sector onder deze herziene detacheringsrichtlijn?

De Europese Commissie heeft een apart wetsvoorstel, het zogenoemde mobiliteitspakket, voorgesteld voor de transportsector en wil dat de transportsector uitgezonderd blijft van de herziene detacheringsrichtlijn. Dit mobiliteitspakket heeft echter grote negatieve gevolgen:

  • Er worden meer cabotageritten mogelijk (vervoer binnen een land door een buitenlands bedrijf)
  • De arbeidstijden worden verder verruimd
  • Nog minder vaak gelijk werk voor gelijk loon
  • Meer kansen voor schijnzelfstandigen

FNV transport en logistiek vindt het bizar dat duizenden chauffeurs uitgezonderd worden van de bescherming van de herziene detacheringsrichtliin. FNV’er Tuur Elzinga: ‘Ook voor vrachtwagenchauffeurs willen wij gelijk werk en gelijk loon bij detachering.’

Daarnaast stelt FNV:

  • Behoud van de cabotageregelingen; liever nog de cabotage naar 0
  • Behoud van de eis van dienstbetrekking
  • Behoud van de huidige arbeidstijden
  • Vergunningsgrens van 500 kg naar 0 kg, om schijnzelfstandigheid te beperken
  • Betere handhaving en naleving: dus meer inspecties onderweg
  • Hogere boetes bij overtredingen

Is dit realistisch? FNV’er Marjolein Bulk vindt van wel. ‘Het is toch heel vreemd om alle gedetacheerde werknemers beter te gaan beschermen, maar één groep werknemers uit te sluiten van die hogere bescherming? Gelijk werk voor gelijk loon op dezelfde werkplek is ons uitgangspunt voor alle werknemers.’

4. Wat is het maximale termijn voor detachering?

‘Met de ingang van deze detacheringsrichtlijn verdwijnt de onderlinge strijd tussen werknemers en voelen zij zich weer collega’s van elkaar,’ vertelt Europarlementariër Agnes Jongerius (PvdA). Hiertegenover staat dat het maximale termijn voor detachering is veranderd van een onbeperkte periode naar twaalf maanden. Werkgevers krijgen wel de mogelijkheid om deze periode met zes maanden te verlengen. ‘Draaideurdetacheerders zijn met ingang van deze wet verledentijd. Zij zullen niet meer permanent op flexibele contracten zitten maar werkelijk een vaste baan hebben,’ aldus Jeroen Lenaers (CDA).

5. Hoe kan deze detacheringsrichtlijn daadwerkelijk slagen?

Jeroen Lenaers is van mening dat deze herziene detacheringsrichtlijn pas echt werkt op het moment dat nationale en Europese inspecties genoeg middelen en bevoegdheden hebben om de eerlijke concurrentie te controleren. Vakbond FNV is het met Lenaers eens. Volgens de leden brengt deze detacheringswet werknemers dichter bij gelijkheid en is dit een stap in de goede richting.

Lees meer over:

Over Auteur

Sacha Luijkx is redacteur bij XpertHR Actueel. Met haar perfectionistische en pro-diversiteitsblik voorziet zij u van alles wat u moet weten rondom HR.