Werkgever gebonden aan principeakkoord cao

0

Werkgeversvereniging VBKO moet van de rechter de cao Waterbouw ondertekenen. In 2008 werd er een principeakkoord gesloten maar de werkgevers wilden de uitgewerkte cao vervolgens niet meer ondertekenen. FNV Waterbouw vraagt nu ondertekening op straffe van een dwangsom. De rechter bepaalt dat de werkgevers gebonden zijn aan het principeakkoord en de cao nu moeten ondertekenen.

De situatie

In januari 2008 hebben de cao-partijen in de waterbouw een principeakkoord gesloten over een nieuwe cao voor de periode 2008-2010.

Een redactiecommissie zou de afspraken uitwerken in een cao-tekst die ter ondertekening zou worden voorgelegd. In mei 2008 heeft de VBKO voorgesteld om de werkingssfeer van de cao Waterbouw aan te passen in verband met het zogenaamde Buitenlandcontract. Er is een werkgroep ingesteld om de mogelijkheden te onderzoeken. In maart 2009 geeft de werkgeversorganisatie aan te willen terugkomen op de in het principeakkoord gemaakte afspraken vanwege de economische crisis. De teksten voor de cao liggen klaar en de FNV wil dat het principeakkoord gewoon wordt nagekomen en de cao wordt ondertekend. De FNV verzoekt de werkgevers – tevergeefs – diverse malen de cao te ondertekenen.

De vordering

De FNV Waterbouw verzoekt de rechter onder andere om een verklaring voor recht dat de VBKO gehouden is aan het principeakkoord van januari 2008 en vordert ondertekening van de cao binnen 24 uur op straffe van een dwangsom

Het oordeel

De rechter is van mening dat er uit de tekst van het principeakkoord niet blijkt dat er enig voorbehoud is gemaakt of dat de partijen een wijziging van de werkingssfeer zijn overeengekomen. De cao is onvoorwaardelijk tot stand gekomen en heeft dezelfde werkingssfeer als de cao van de periode daarvoor. De redactiecommissie heeft het principeakkoord correct uitgewerkt in een cao-tekst en de partijen verschillen alleen van mening over de werkingssfeer. De rechter oordeelt dat de werkgevers ten onrechte het standpunt hebben ingenomen dat de werkingssfeer moet worden aangepast. Daarom kunnen de werkgevers hun goedkeuring niet langer onthouden.

Er is alleen maar sprake geweest van een voorstel om de werkingssfeer aan te passen en het instellen van een werkgroep om dit te onderzoeken. Tot enig resultaat heeft dat tot nu toe niet geleid.

De rechter verklaart voor recht dat VBKO gebonden is aan het principeakkoord en gebiedt de VBKO de cao binnen 24 uur te ondertekenen op straffe van een dwangsom van € 20.000 per dag.

LJN BK8035
Kantonrechter Gouda
Gebondenheid aan principeakkoord cao
Eerste aanleg
24 december 2009

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.