Sancties bij onvoldoende re-integratieinspanningen

0

Als de werkgever of de werknemer onvoldoende actie heeft ondernomen in het traject van werkhervatting dan kan het UWV bij de WIA-aanvraag een van de partijen sancties opleggen.

Het UWV onderscheidt vier vormen van nalatigheid:

  • beperkte nalatigheid: bijvoorbeeld geen second opinion (vier maanden doorbetalen);
  • ernstige nalatigheid: bijvoorbeeld wel hervatting aanbieden maar geen of onvoldoende rekening houden met mogelijkheden en beperkingen (maximaal zes maanden verlengde doorbetalen);
  • grove nalatigheid: bijvoorbeeld wel probleemanalyse en Plan van Aanpak maar onvoldoende maatregelen voor re-integratie te bevorderen (negen maanden doorbetalen);
  • uiterste nalatigheid: bijvoorbeeld na UWV-aanmaning geen re-integratieverslag ingeleverd (volledig jaar doorbetalen).

De werknemer

Het UWV kan de uitkering met een percentage verlagen indien de werknemer zijn verplichtingen niet nakomt. De hoogte van het percentage bepaalt het UWV aan de hand van de mate waarin tekort is gekomen. De werkgever moet tijdens het re-integratieproces opletten of de werknemer zijn plichten verzaakt. In zo’n geval kan hij kan de loonbetaling stopzetten of een ontslagvergunning aanvragen. De werknemer gaat dan de bijstand in.

Als het ondanks alle inspanningen niet lukt om de werknemer te re-integreren, moet deze in week 91 na de eerste ziektedag een WIA-aanvraag indienen. Deze aanvraag gaat vergezeld van een re-integratieverslag.

Is niet de werkgever maar de werknemer verantwoordelijk voor een onvolledig re-integratieverslag, dan kan UWV hem een lagere WIA-uitkering toekennen. Ook het niet in behandeling nemen van de WIA-aanvraag behoort –in het uiterste geval– tot de mogelijkheden.

De werkgever

Het UWV beoordeelt ook de werkgever op zijn re-integratie-inspanningen. Geen actie onderneemt het UWV in gevallen waarin de werknemer (voor een groot deel) aan het werk is zonder het afgesproken re-integratietraject.

In het geval dat een werknemer na twee jaar nog niet aan het werk is, kijkt UWV naar het mogelijke verzuim van de werkgever. De aard en de ernst van het verzuim bepalen vervolgens de verplichte loondoorbetaling. Deze varieert van vier maanden tot maximaal een jaar. In deze periode moet de werkgever de verplichte re-integratieactiviteiten alsnog uitvoeren.

Levert de werkgever ook na aanmaning door UWV geen re-integratieverslag in, of vult hij een onvolledig verslag na vermaning niet aan, dan is sprake van uiterste nalatigheid. De werkgever dwarsboomt de controle van zijn re-integratie-inspanningen. Hierop staat als straf een jaar langer het loon doorbetalen.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.