Ontbreken tewerkstellingsvergunning is risico werkgever

0

Een Poolse werknemer heeft een contract voor drie jaar, maar blijkt geen tewerkstellingsvergunning te hebben. Werkgever stopt loonbetaling. De werknemer eist vervolgens loondoorbetaling tot het einde van het contract.

Een Poolse werknemer is op 29 augustus 2005 voor de bepaalde tijd van drie jaar bij Industriële Personeels Voorzieningen B.V. in dienst getreden als uitbener. Op 19 september 2005 constateert werkgever dat werknemer geen arbeid in Nederland mag verrichten wegens het ontbreken van een tewerkstellingsvergunning. Daardoor kan geen feitelijke uitvoering worden gegeven aan de arbeidsovereenkomst en werkgever stopt de loonbetaling.

Werknemer stelt dat werkgever had moeten nagaan of er wettelijke bepalingen waren waaraan voldaan moest zijn alvorens het dienstverband aan te gaan. Het ontbreken van een tewerkstellingsvergunning is volgens werknemer een risico dat voor werkgever dient te komen. Werknemer vordert loondoorbetaling tot 28 augustus 2008.

Uitspraak

De kantonrechter overweegt dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd slechts tussentijds kan worden opgezegd als dat recht schriftelijk is overeengekomen. Wordt in strijd met deze wettelijke bepaling toch opgezegd, dan is die opzegging wel geldig, doch maakt de opzeggende partij schadeplichtig. Werknemer beroept zich niet op de schadeplichtigheid van het ontslag, doch op de nietigheid ervan wegens het ontbreken van een ontslagvergunning.

De kantonrechter oordeelt dat voor opzegging voorafgaande toestemming van CWI vereist was. Hoewel in de brief van werknemer niet letterlijk een beroep is gedaan op de vernietigbaarheid van de opzegging, kan dit wel uit de context van de brief worden afgeleid. Daardoor is de arbeidsovereenkomst niet door opzegging geëindigd op 19 september 2005.

Onderzoeksplicht werkgever

De kantonrechter overweegt dat de gevolgen van het ontbreken van een tewerkstellingsvergunning voor rekening en risico van werkgever komen. Op werkgever rust een onderzoeksplicht en werkgever had een poging kunnen doen om alsnog een tewerkstellingsvergunning te verkrijgen. Werkgever is dan ook gehouden om het loon aan werknemer door te betalen na 19 september 2005. Gelet op de omstandigheden van het geval matigt de kantonrechter de doorbetalingsplicht tot een periode van zes maanden.

NB: Vanaf 1 mei 2007 geldt vrij verkeer van werknemers voor personen met de volgende nationaliteiten: Polen, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. Voor werknemers met deze nationaliteiten is geen tewerkstellingsvergunning meer nodig.

Bron: LJN BD3236

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.