Miljoenennota 2018: aandachtspunten voor HR

0

Prinsjesdag is traditioneel de dag waarop het kabinet de politieke plannen presenteert. Omdat er nog geen nieuw kabinet is, zijn die plannen dit jaar minder spectaculair. Desondanks zet XpertHR Actueel de belangrijkste aandachtspunten voor HR uit de Miljoenennota op een rij. 

Weinig plannen

Omdat het huidige kabinet demissionair is, staan in de Miljoenennota voor het aankomende jaar weinig nieuwe plannen en nieuw beleid. Het demissionaire kabinet laat het maken van nieuwe plannen en nieuw beleid over aan het nieuw kabinet. In deze bijdrage daarom niet alleen een overzicht van de plannen van het huidige kabinet en een overzicht van de aanstaande wijzigingen die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in zijn begroting heeft ingebracht, maar ook een overzicht van de kwesties waarover VVD, D66, CDA en Christen Unie al zo lang vergaderen en een plan van de oppositie.

De zorg

Het kabinet maakt geld vrij voor de implementatie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg stelt hogere eisen aan kwaliteit van zorg. Het kwaliteitskader, dat het Zorginstituut Nederland (Zorginstituut) heeft vastgesteld, is sinds 13 januari 2017 van kracht. Het bevat normen voor goede zorg, waaronder normen voor personeel, waarbij kwetsbare ouderen meer centraal staan. Voor ouderen en hun naasten is daarmee duidelijk wat zij mogen verwachten van de verpleeghuiszorg. Van vrijblijvendheid is geen sprake; verpleeghuizen zullen de komende jaren via een continu leerproces moeten toewerken naar een hogere kwaliteitsstandaard.

Het kabinet heeft in 2017 incidenteel 100 miljoen beschikbaar gesteld voor de verpleeghuizen waar de verbetering van kwaliteit het hardste nodig is. Daarnaast is vanaf 2017 structureel 100 miljoen euro vrijgemaakt voor de verbetering van de kwaliteit op basis van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. In aanvulling hierop maakt het kabinet vanaf 2018 nog eens 335 miljoen euro vrij, zodat verpleeghuizen het kwaliteitskader verder kunnen implementeren en het aantal “handen aan het bed” op korte termijn al kan toenemen.

Voor de scholing van nieuw personeel stelt het kabinet over de periode 2017–2021 in totaal 275 miljoen euro beschikbaar. De kosten in 2018 worden gedekt binnen de VWS-begroting. Voor de jaren daarna kan het volgende kabinet besluiten hoe de kosten worden gefinancierd.

Eigen risico

Het eigen risico in de zorg stijgt naar 400 euro. Daar staat tegenover dat de zorgtoeslag wordt verhoogd.

Verhoging zorgtoeslag

Via de zorgtoeslag wordt een inkomensafhankelijke tegemoetkoming verstrekt die het voor huishoudens met lage- en middeninkomens mogelijk moet maken de nominale zorgpremie en het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering te betalen. In 2018 wordt de zorgtoeslag ten opzichte van 2017 verhoogd. Deze verhoging wordt bereikt door de normpercentages die de hoogte van de zorgtoeslag bepalen in 2018 neerwaarts aan te passen.
• Het normpercentage voor eenpersoonshuishoudens daalt van 2,305% in 2017 naar 1,99% in 2018.
• Het normpercentage voor meerpersoonshuishoudens daalt van 5,055% in 2017 naar 4,75% in 2018.
Deze maatregelen staan los van de stijging van de zorgtoeslag als gevolg van de hogere nominale zorgpremie. De zorgtoeslag stijgt beleidsmatig met € 67 voor een alleenstaande en € 65 voor een paar. Het positieve inkomenseffect voor werkenden met een minimuminkomen bedraagt door deze maatregel ongeveer 0,6%. Het inkomenseffect is kleiner naar mate het inkomen hoger is. Vanaf een inkomen van € 28.650 en een inkomen van € 36.850 komen respectievelijk alleenstaanden en meerpersoonshuishoudens niet meer in aanmerking voor zorgtoeslag.

Het onderwijs

In de Rijksbegroting is voor 2018 een bedrag van 270 miljoen euro vrijgemaakt voor de verhoging van de salarissen van de basisschoolleraren. Het extra geld voor de leraren zou zijn afgestemd met de formerende partijen. Eventuele andere hervormingen in het onderwijs zal een nieuw kabinet moeten regelen.

Verzuim

Om de benodigde capaciteit bij verzekeringsartsen voor 2017 in evenwicht te brengen zijn aanvullende maatregelen genomen en de prioriteit is verlegd van herbeoordelingen naar andere beoordelingen. Er blijft sprake van een tekort aan verzekeringsartsen dat niet snel in te lopen is. Elk kwartaal wordt over de voortgang een monitor opgesteld. Voor 2018 is € 25 miljoen incidenteel beschikbaar gesteld om de artsencapaciteit te vergroten. Voor 2019 en verder is bovenop de reeds toegekende basismiddelen € 44 miljoen extra beschikbaar.

En dan nog dit

Zowel demissionair premier Rutte als zijn minister van Financiën Dijsselbloem leggen de bal voor meer welvaart in Nederland bij de werkgevers neer; zij zouden – zo vinden ze allebei – de lonen (verder) moeten laten stijgen.

Lees meer over Prinsjesdag:

Lees meer over:

Over Auteur

Mr. Edith van Schie is auteur bij XpertHR. Daarnaast is zij adviseur op het gebied van arbeidsrecht en HR. Edith is jarenlang actief geweest als arbeidsrechtadvocaat, maar heeft de zaken ook een paar jaar van een ‘andere kant’ kunnen bekijken toen zij bij de rechtbank werkzaam was. Zij publiceert over arbeidsrecht en HR.