Miljoenennota 2015: aandachtspunten voor HR

1

2015 wordt volgens het kabinet het jaar van de omslag. Zo neemt het aantal vacatures toe, is het consumentenvertrouwen gestegen en lijkt de werkloosheid te stabiliseren. Welke veranderingen raken HR?

Kerncijfers
De werkloosheid daalt volgend jaar naar verwachting naar 605.000 mensen, de economische groei is geraamd op 1,25 procent.

– Het begrotingstekort wordt voor volgend jaar geraamd op 2,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Het tekort is lager   dan de 2,9 procent van dit jaar en ruim onder de Europese begrotingsnorm van 3 procent.
– De staatsschuld stijgt opnieuw, naar 70 procent van het bbp. Dat is 467 miljard euro, omgerekend 28.000 euro per Nederlander.

– De centrale overheid geeft volgend jaar bijna 260 miljard euro uit. De grootste uitgavenposten zijn de sociale zekerheid (78             miljard) en de zorg (73 miljard). Ook aan onderwijs (33 miljard) zijn we veel geld kwijt

– De overheid krijgt bijna 247 miljard euro aan belastingen binnen. Het meeste komt binnen aan premies    werknemersverzekeringen: 54 miljard euro. Aan loon- en inkomstenbelasting betalen we 52 miljard.

Hervormingen
De overheid wil graag hervormen om sterker uit de crisis te komen en de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. Het gaat om hervormingen die mensen met een beperking meer kansen bieden op de arbeidsmarkt, die de positie van flexwerkers verbeteren en werkzekerheid boven baanzekerheid stellen. Het gaat daarnaast om hervormingen die het pensioenstelsel transparanter en stabieler maken en het stelsel van kindregelingen vereenvoudigen, zodat ouders de financiële gevolgen van hun keuzes bij het combineren van arbeid en zorg beter kunnen overzien. Een flink deel van de hervormingen die komend jaar genomen worden, werden al eerder bekend.

Brug-WW
Werklozen die aan de slag gaan in een sector waar een tekort aan personeel bestaat (bijvoorbeeld de techniek), kunnen worden omgeschoold met behulp van een WW-uitkering. De werkzoekende krijgt dan voor de uren dat hij werkt salaris en voor de uren waarin hij wordt omgeschoold WW. Daardoor is het voor werkgevers goedkoper om zo iemand in dienst te nemen. De maatregel geldt voor werknemers die met ontslag worden bedreigd of mensen met een WW-uitkering.

Wet Werk en Zekerheid
Op 1 januari 2015 treden de eerste onderdelen van de Wet Werk en Zekerheid in werking. Zo is per 1 januari geen concurrentiebeding meer mogelijk in tijdelijke contracten en moeten ook tijdelijke contracten verplicht een maand voordat deze aflopen worden opgezegd.

Het ontslagrecht wordt per 1 juli 2015 gewijzigd. Ontslag om bedrijfseconomische redenen en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid wordt voortaan via het UWV afgehandeld, ontslag op persoonlijke gronden door de kantonrechter. Daarbij krijgt iedereen, ongeacht de ontslagroute, recht op een transitievergoeding.

Combinatie arbeid en zorg
Het kabinet gaat een aantal kindregelingen hervormen. Het nu nog complexe stelsel (om ouders te ondersteunen) wordt teruggebracht van 10 naar 4 financiële regelingen. De vereenvoudiging maakt het stelsel rechtvaardiger en begrijpelijker, zegt het kabinet, waardoor ouders de financiële gevolgen van keuzes bij het combineren van arbeid en zorg beter kunnen overzien. De inkomensondersteuning voor alleenstaande ouders in de bijstand en werkende alleenstaande ouders wordt geharmoniseerd. Dit lost de armoedeval voor alleenstaande ouders in de bijstand op en maakt het voor hen lonend om te gaan werken

Voornemens
Daarnaast spreekt het kabinet een paar voornemens uit. Zo gaat ze komend jaar kijken naar de toekomst van arbeidsgerelateerde zorg en aanpak beroepsziekten. Aanleiding is een aantal knelpunten in het huidige stelsel, waaronder de beperkte samenwerking tussen bedrijfsgezondheidszorg en de reguliere zorg.

Ook wil het kabinet regelingen voor verlof en arbeidstijden moderniseren om zo het combineren van arbeid en zorg te verbeteren. De maatregelen behelzen een verlof van drie dagen voor partners na de geboorte van een kind, te realiseren via een onvoorwaardelijk recht op ouderschapsverlof en een uitbreiding van de werkingssfeer en kring van rechthebbenden van het kort- en langdurend zorgverlof.

Reacties
De gezamenlijke werkgevers (VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland) stellen vast dat het kabinet onder de omstandigheden een ‘begrijpelijke begroting’ heeft gemaakt, maar dat de lastenverlichting te bescheiden is. Detailhandel Nederland juicht de plannen om arbeid te ontlasten toe.

Het CNV vindt plannen als brug-WW, het verlengen van het recht op kinderopvangtoeslag en het laag houden van de btw goed, maar volgens de vakcentrale is voor werkloosheidsbestrijding echt meer nodig. Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan een premiekorting voor werkgevers als ze mensen aannemen.

Lees ook:Auto van de zaak: bijtellingsysteem op de schop? en Koning: werkloosheid blijft grootste zorgpunt

Lees meer over:

Over Auteur

Basti Baroncini schrijft met liefde over alle onderwerpen binnen het HR-vakgebied, maar zijn hart gaat pas écht sneller kloppen wanneer het gaat om strategie en om mensen. Sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid, ontwikkeling & onderwijs, verandertrajecten, draagvlak, communicatie en leiderschap zijn voorbeelden van onderwerpen waar hij graag over schrijft.

1 reactie

  1. In bovenstaande tekst wordt een suggestie gedaan over de mogelijke afschaffing van het bijtellingspercentage van 14%. In het hele belastingplan staat hierover niets vermeld. Wel is bekend dat de staatssecretaris werkt aan de zogenaamde Autobrief 2.0. Deze wordt later dit jaar verwacht, maar zal niet mee lopen in de behandeling van het belastingplan 2015. Deze tekst past daarom niet in dit artikel.