Met beperkte middelen meer inburgeraars naar werk begeleiden

0

Grote bezuinigingen op het inburgeringsbudget mogen niet leiden tot minder trajecten. Aan de ambitie om 250.000 medelanders via inburgering te laten participeren moet onverkort worden vastgehouden.

Gezien de dreigende tekorten op de arbeidsmarkt is het noodzakelijk om juist ook de groepen die vanwege taalachterstand niet aan het werk kunnen, daarbij te ondersteunen. In het afgelopen jaar is een grote inhaalslag gemaakt en zijn gemeenten er na aanloopproblemen in geslaagd meer dan 50.000 inburgeringsplichtigen te helpen. Dat gebeurt in meer dan de helft van de gevallen (60%) in combinatie met werk. Het is noodzakelijk om nu nog enkele jaren te investeren in de resterende groep om ook hen beschikbaar te krijgen voor de arbeidsmarkt.

Investeringen in inburgering

In de afgelopen jaren hebben aanbieders van inburgeringscursussen fors geïnvesteerd in docenten, infrastructuur en methodiek om tienduizenden inburgeraars op te leiden. Er is een flexibeler aanbod van cursussen in het weekend en ’s avonds en een groter aandeel duale trajecten, waarbij taalverwerving gecombineerd wordt met werk. De marktwerking heeft naast maatwerk en flexibiliteit tevens gezorgd voor lagere kosten. Ondertussen zijn de resultaten van de cursussen boven verwachting, 72% slaagt voor het examen.

Gemeenten

Gemeenten ontvangen ruim 360 mln euro voor de uitvoering van inburgeringsvoorzieningen, daarvan wordt ongeveer de helft gestoken in de inburgeraars zelf, via inburgeringstrajecten. De rest van de middelen zit in aanvullende maatregelen en wordt benut voor de infrastructuur van de inburgering. Het geld dat nog beschikbaar blijft voor inburgering en participatie moet efficiënter en resultaatgerichter worden ingezet; het moet terecht komen bij die mensen die met behulp van taalondersteuning weer aan het werk kunnen komen.

Eigen bijdrage

De inzet om inburgeraars zelf te laten betalen voor hun inburgering past op zich bij een grotere eigen verantwoordelijkheid. De ervaring in het verleden heeft uitgewezen dat de resultaten hiervan zeer beperkt zijn. De verwachting is dat juist mensen die al in Nederland wonen niet in grote getale zelf zullen investeren in een inburgeringscursus en daarmee ook afhankelijk blijven van een uitkering of van hun familie. Hun integratie en participatie blijft daardoor achter met alle (financiële) gevolgen van dien.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.