Kort dienstverband leidt niet altijd tot hoge vergoeding

0

Een juriste die na twee jaar uit dienst gaat, krijgt een vergoeding mee op basis van een correctiefactor 0,5. Ze heeft het bedrijf niet veel omzet opgeleverd en heeft zich niet erg coöperatief opgesteld.

De situatie

Een juriste, werkzaam voor een detacheringsbureau, is sinds mei 2010 niet meer bij opdrachtgevers geplaatst omdat er vrijwel geen vraag meer is naar beginnend juristen.
Het niet kunnen plaatsen van de werkneemster is de basis voor een arbeidsconflict dat steeds hoger oploopt.
De werkneemster meldt zich diverse malen ziek maar zowel de arbo-arts als het UWV in een deskundigenoordeel stellen dat de werkneemster niet ziek is. Er is sprake van een arbeidsconflict. Ze kan werken, mits ze niet langer dan een uur hoeft te reizen. De werkgever stuurt aan op beëindiging van de arbeidsovereenkomst omdat de werkgever het financieel moeilijk heeft. De verschillende voorstellen tot beëindiging in onderling overleg worden door de werkneemster afgewezen.
In december 2010 verzoekt de werkgever de kantonrechter om ontbinding wegens een verstoorde arbeidsrelatie maar dat verzoek wordt afgewezen.
In maart 2011 vinden er gesprekken plaats onder leiding van een mediator. Daarop vraagt de werkgever dit keer het UWW om een ontslagvergunning op grond van bedrijfseconomische omstandigheden. Het UWV geeft aan het bedrijf er dusdanig slecht voor staat dat er maatregelen getroffen moeten worden, en dat het niet kunnen plaatsen van de werkneemster een voldoende economisch motief is. Maar het afspiegelingsbeginsel staat de toestemming in de weg.
Het conflict sleept zich voort en de onderlinge relatie verbetert niet als de werkgever er achter komt dat de juriste activiteiten als zelfstandige ontplooit. Tot slot ontstaat er ook nog discussie over het verrichten van werkzaamheden op het hoofdkantoor waarvan de werkneemster vindt dat ze dat  niet hoeft te doen.

De vordering

De werkgever verzoekt de kantonrechter voor de tweede keer om ontbinding. Deze keer gebaseerd op twee redenen: een verstoorde arbeidsrelatie en bedrijfseconomische omstandigheden. Het bedrijf kan zich niet permitteren om een niet-plaatsbare medewerker nog langer in dienst te houden.

Het oordeel

De kantonrechter concludeert dat beide partijen het er over eens zijn dat de arbeidsrelatie blijvend verstoord is. Ze staan lijnrecht tegenover elkaar en het ziet er niet naar uit dat de relatie nog gaat verbeteren. Het bedrijf verkeert ook in moeilijke financiële omstandigheden met een omzetdaling van 25% en een negatief eigen vermogen. Ook het UWV heeft die financiële situatie erkend in de afwijzing van de ontslagverzoek.
Dat de werkneemster volhardde in haar arbeidsongeschiktheid wegens ziekte, terwijl de arbo-arts en het UWV oordeelden dat het hier om een arbeidsconflict ging, laat de rechter ook meewegen. De werkneemster heeft ook niet echt meegewerkt aan het zoeken naar oplossingen, terwijl de werkgever diverse oplossingen heeft aangedragen.
De rechter komt tot de slotsom dat geen van beide partijen echt een verwijt valt te maken. De financiële omstandigheden zijn echter het risico van de werkgever. Dit alles bij elkaar zou reden zijn voor een vergoeding met een correctiefactor C=1. Maar de rechter laat het feit dat de werkneemster sinds mei 2010 geen omzet meer heeft opgeleverd maar wel loon heeft ontvangen, en haar weinig constructieve houding meewegen.

Kort dienstverband leidt niet altijd tot een hogere vergoeding
In het afgelopen jaar werd bij een kort dienstverband regelmatig afgeweken van de kantonrechtersformule en een hogere vergoeding toegekend om een billijk resultaat te bereiken. Hier is dat duidelijk niet het geval. |Met een dienstverband van 2 jaar, een verrekening van de financiële lasten en baten van de werknemer voor het bedrijf, en de niet al te meewerkende houding, komt de rechter met de kantonrechtersformule uit op een billijke vergoeding van iets meer dan 3.000 euro, gebaseerd op een correctiefactor C=0,5.

LJN BU5862
Kantonrechter Rotterdam
Ontbinding arbeidsovereenkomst
Eerste aanleg
17 oktober 2011
 
Door mr. Ingrid Kooiman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.