Arbeidsmarkt staat voor grote veranderingen

4

De arbeidsmarkt zal de komende twintig jaar fors veranderen, evenals de rol van werkgevers.

Dat valt op te maken uit een symposium dat onlangs door Research voor Beleid georganiseerd werd, genaamd ‘Iedereen aan het werk… Wat nu?’.

Tijdens het symposium probeerde men scenario’s voor de toekomstige arbeidsmarkt te bedenken. Daarbij ging men ervan uit dat in 2030 bijna iedereen in Nederland een baan heeft. Ontwikkelingen als de vergrijzing, een veranderende aard van het werk en een cultuur- en mentaliteitsverandering op het gebied van werk, resulteren in een structurele verhoging van de arbeidsparticipatie. Er is sprake van een 90-90 model: minstens 90 procent van de beroepsbevolking werkt minstens 90 procent. De verhoging van de arbeidsparticipatie doet zich voor onder zowel mannen als vrouwen. Ook de gemiddelde uittredingsleeftijd neemt toe: ouderen werken langer door.

Gevolgen

Deze nieuwe uitgangssituatie heeft verschillende gevolgen voor de Nederlandse samenleving. Volgens projectleider Bram Frouws is op het symposium onder meer gesproken over de gevolgen voor zorg en welzijn, het onderwijs en de ruimtelijke ordening. ‘De vraag naar zorg zal enorm gaan toenemen, er zijn al prognoses van mensen die zeggen dat over een aantal jaren eigenlijk alle schoolverlaters de zorg in moeten om aan de vraag naar personeel te kunnen voldoen. Daardoor zul je toemoeten naar nieuwe vormen van zorg, waarbij je efficiënter werkt zonder de kwaliteit geweld aan te doen. Mensen zullen ook meer verantwoordelijk worden voor hun eigen gezondheid. En daarnaast kun je denken aan de tien procent van de Nederlanders die niet mee kunnen komen in een baan, maar wel welzijnsachtige dingen kunnen gaan doen.’

Wat betreft het onderwijs werd onder meer gesproken over het levenslang leren: ‘Waar ligt de verantwoordelijkheid? Dat zal bij drie partijen gaan liggen: werknemer, werkgever en overheid. Bij een krappe arbeidsmarkt zullen werkgevers er alles aan moeten doen om werken leuk en interessant te maken, onderwijs is daartoe een goede manier. Die prikkel ontstaat vanzelf.’

Wat betreft de ruimtelijke ordening, werd vooral gesproken over een regionale tweedeling tussen randstad en periferie. ‘Er zijn regio’s (zoals Groningen en Limburg) die nu al te maken hebben met krimp. Zet zich dat door en vindt er een nog sterkere concentratie in de Randstad plaats? Dat hangt natuurlijk sterk af van de overheid. Schept die de voorwaarden voor een sterkere concentratie of gaat men inzetten op spreidingsbeleid?’

Veranderende rol werkgevers

Ook voor werkgevers zal het nodige veranderen, volgens Frouws: ‘De arbeidsmarktkrapte die we enkele jaren geleden zagen, komt zeker terug. Werknemers komen steeds meer terecht in een luxe-positie waarbij ze eisen aan werkgevers kunnen stellen. Werkgevers zullen het werk dus zo aantrekkelijk mogelijk moeten maken. Daarnaast verwacht ik dat de beloningen omhoog zullen gaan, iets wat overigens niet betekent dat de koopkracht navenant stijgt omdat het leven ook duurder wordt.’

Scenariostudie

Het symposium werd georganiseerd door Research voor Beleid, een commercieel bureau voor beleidsonderzoek, ter gelegenheid van het 30-jarige bestaan. Het symposium is onderdeel van een scenariostudie naar de toekomst van Nederland, dat eind dit jaar verschijnt.

Basti Baroncini, redacteur P&Oactueel.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

4 reacties

 1. Cees Vis, Vis Recruitment en Karssen & Vis Consult op

  Uitermate interessante analyse van de aanstaande veranderingen in de arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen, die aansluit bij de uitkomten van een eerder door onze groep in Internationaal verband (ENEX) uitgevoerde quickscan.
  De arbeidsmarkt en-verhoudingen staan op het punt ingrijpend te veranderen ondermeer ten gevolge van de demografische ontwikkelingen (vergrijzing en ‘ontgroening’). Deze veranderingen zullen samenvallen met een wisseling van de wacht in de generatie-opbouw binnen de arbeidsmarkt. De generatie Y treedt aan en heeft een totaal ander verwachtingspatroon en referentie-kader dan zittende ( voorafgaande) generaties, wat zal leiden tot de noodzaak voor organisaties en hun management om op een andere wijze te communiceren en motiveren.
  Het internationale onderzoek wat wij binnen ons ENEX Netwerk (Internationaal netwerk van onafhankelijke HRM-adviesbureaus met vestigingen in 31 landen in Europa, Azie en Zuid-Amerika) toont aan dat de demografische ontwikkelingen binnen geheel Europa vergelijkbaar zijn en dat derhalve niet verwacht mag worden dat West-Europese landen -die geconfronteerd worden met een krapper wordende arbeidsmarkt-, effectief een beroep kunnen doen op arbeidspotentieel vanuit Midden- en/of Oost-Europa; de economieen in Midden- en Oost-Europa zullen naar alle waarschijnlijkheid harder gaan groeien dan die in de West-Europese regio ( en daarmee een zuigende werking hebben op het arbeidspotentieel in Midden- en Oost-Europese landen en mogelijk ook in West-Europa); de Aziatische economieen groeien eveneens snel en zullen geconfronteerd worden met een oplopend tekort aan geschoolde professionals en managers en de economieen in Zuid-Amerika zullen eveneens zich verder ontwikkelen en groeien, zodat ook vanuit die regio geen soulaas kan worden geboden voor oplopende tekorten op de arbeidsmarkt in onze regio.
  Kortom: we zullen geen andere keuze hebben dan TIJDIG in te spelen op deze ontwikkelingen, kritisch kijken naar huidige inrichting van onze Arbeidsvoorwaarden en – Verhoudingen en het Human Talent management binnen onze organisaties, zodat we hopelijk in staat zullen zijn als organisatie de juiste gekwalificeerde medewerkers aan te werven voor onze organisatie en te ontwikkelen binnen onze organisatie.
  Voor die organisaties die dit (te) laat in zien, danwel daarop niet tijdig inspelen, rest naar alle waarschijnlijkheid geen andere keuze dan het betalen van ofwel de Hoofdprijs ( te hoge salarissen) of de Finale Tol (beeindiging activiteiten vanwege gebrek aan gekwalificeerd personeel)!

  Cees Vis
  Vis Recruitment
  Karssen & Vis Consultancy

 2. Marco Hendrikse op

  De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) heeft in haar Arbeidsmarktanalyse 2010 laatst een ietwat tegengesteld geluid laten horen (zie ook mijn blog voor een weerslag hiervan: interimintelligence.nl/blog.php?post=234). Zij concludeert dat de werkloosheid niet zomaar zal verdwijnen onder invloed van de vergrijzing. Aan de hand van feiten en literatuur wordt aangetoond dat, als er minder vraag is naar arbeid, ook het aanbod daalt. Groeit het aantal banen sterk, maar blijft het aanbod van geschikte werknemers daarbij achter, dan reageren werkgevers daarop door hun vraag naar arbeid te verminderen. Ze automatiseren dan bijvoorbeeld productieprocessen, investeren in de productiviteit van hun huidige medewerkers of verplaatsen werkzaamheden naar het buitenland.

  Volgens de RWI is er vooral sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt. Er is wel krapte in specifieke branches en op functieniveau, maar er is zeker niet voor iedereen plaats op de arbeidsmarkt.

  De vraag is of deze inzichten meegenomen zijn/worden in de scenario’s van Research voor Beleid. Gezien bovenstaand verhaal lijkt dat er niet op.

  Ik ben sowieso erg benieuwd naar de scenario’s.

 3. gerrit kelder op

  Je kan ook zeggen we hebben teveel bejaarde mensen waardoor de belans weg is. Misschien moeten eens genoegen nemen met een maximale leeftijd en dan gewoon de stekker eruit trekken