Aansprakelijkheid arbodienst wegens onvoldoende begeleiding en advies bij re-integratie

7

Kantonrechter Utrecht, 19 oktober 2011 In deze zaak heeft de werkgever door UWV een loonsanctie opgelegd gekregen wegens onvoldoende re-integratie-inspanningen. De werkgever stelde de arbodienst daarvoor aansprakelijk. Hoewel de kantonrechter vond dat de arbodienst was tekort geschoten, wees de kantonrechter toch de gevorderde schadevergoeding af.

Feiten

De werkgever heeft een contract gesloten met een arbodienst, ArboNed, op basis waarvan arbodiensten worden verleend. Onder de dienstverlening valt de volledige begeleiding van arbeidsongeschikte werknemers vanaf het doorgeven van de ziekmelding aan het UWV tot en met de ondersteuning bij de WIA-aanvraag en het opstellen van een re-integratieverslag.

Een van de werknemers van de werkgever is uitgevallen wegens ziekte. ArboNed heeft het re-integratietraject van deze werknemer begeleid. De door de werknemer aangevraagde WIA uitkering is geweigerd. Verder heeft het UWV de werkgever een loonsanctie opgelegd. Volgens het UWV zijn de re-integratie-inspanningen van de werkgever namelijk onvoldoende geweest. Dit oordeel berust op de omstandigheid dat door ArboNed er in het re-integratietraject van uit was gegaan dat de werknemer geen benutbare mogelijkheden had, terwijl dat uitgangspunt volgens het UWV niet goed was onderbouwd door ArboNed. Er had geen deugdelijk onderzoek plaatsgevonden waarin de beperkingen van de werknemer hadden kunnen worden vastgesteld en aan de hand waarvan (mogelijk in samenwerking met een arbeidsdeskundige) naar passend werk had kunnen worden gezocht. De werknemer was niet op het spreekuur van ArboNed geweest (ook niet daarvoor uitgenodigd). Alle contacten tussen de werknemer en ArboNed waren telefonisch geweest.

Volgens het UWV had de werkgever moeten aansturen op contingente werkhervatting. Dat heeft zij niet gedaan en de reden die zij daarvoor heeft aangevoerd (dat er volgens ArboNed geen benutbare mogelijkheden waren) is geen deugdelijke grond voor het niet inzetten van een re-integratie bevorderende maatregel.

Namens de werkgever is bezwaar ingesteld tegen deze beslissing van UWV. UWV heeft het bezwaar van de werkgever ongegrond beoordeeld en de loonsanctie is aldus in stand gebleven.

Van belang is nog dat MedRecht, een onderdeel van ArboNed dat juridische bijstand verleent onder meer bij geschillen met het UWV over de re-integratie, het bezwaar heeft verzorgd voor de werkgever. Ook over de wijze waarop het bezwaar is verzorgd, is de werkgever niet tevreden, omdat er stukken zijn ingediend zonder overleg met de werkgever en er een duidelijk advies ontbrak nadat het UWV een beslissing had genomen op het bezwaar.
Een saillant detail is nog dat na de beslissing op bezwaar van het UWV een arbeidsdeskundig re-integratie onderzoek is uitgevoerd door ArboNed en een extern bureau is verzocht om advies uit te brengen over de benutbare mogelijkheden van de werknemer. Uit dat onderzoek is duidelijk geworden dat de werknemer inderdaad geen benutbare mogelijkheden heeft.  Wel wordt hierbij aangetekend dat de oorspronkelijke onderbouwing van dit zelfde oordeel van de bedrijfsarts zeer onder de maat was.

Naar aanleiding van deze beoordeling dat de werknemer geen benutbare mogelijkheden heeft, is het UWV verzocht de loonsanctie op te heffen. Wanneer dit verzoek precies is gedaan en of dit eerder had kunnen worden gedaan en aan wie het te wijten is dat het niet eerder is gedaan, staat ter discussie en blijft in de procedure onduidelijk. Wel duidelijk is dat na ommekomst van de termijn waarvoor de loonsanctie gold, de werknemer alsnog een WIA-uitkering toegekend heeft gekregen op basis van een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80-100%.
De werkgever is niet in beroep gegaan tegen de beslissing op bezwaar van het UWV. Zij heeft haar pijlen gericht op ArboNed en ArboNed aansprakelijk gesteld voor de schade die zij heeft opgelopen door de opgelegde loonsanctie wegens onvoldoende re-integratie-inspanningen. Volgens de werkgever ging het om een schade van circa € 50.000.

Oordeel rechter

De kantonrechter heeft de vorderingen van de werkgever afgewezen.

Motivering oordeel rechter

De kantonrechter stelt op de eerste plaats vast dat ArboNed richting de werkgever toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de tussen hen bestaande overeenkomst (overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 BW). Hoewel er volgens de kantonrechter geen discussie over is dat de werknemer geen benutbare mogelijkheden heeft en het oorspronkelijk uitgangspunt van de bedrijfsarts dat de werknemer geen benutbare mogelijkheden heeft, dus juist was, is ArboNed toch tekort geschoten. Als ArboNed namelijk dat uitgangspunt voldoende zou hebben onderbouwd, dan zou UWV hoogstwaarschijnlijk geen loonsanctie hebben opgelegd.
Toch wijst de kantonrechter de door de werkgever gevorderde schadevergoeding af. De reden daarvoor is dat de werkgever beroep had moeten (laten) instellen tegen de beslissing op bezwaar. Door het instellen van beroep was de opgelegde loonsanctie hoogstwaarschijnlijk van tafel gegaan. De werkgever was er door MedRecht over geïnformeerd dat het mogelijk was om beroep in te stellen tegen de beslissing op bezwaar en dat als zij dat daarover overleg wilde hebben, contact moest opnemen met MedRecht. Dit heeft de werkgever echter niet gedaan en de gevolgen daarvan (dat de opgelegde loonsanctie niet van tafel is gegaan) kunnen niet worden toegerekend aan ArboNed.

Kantonrechter Utrecht, 19 oktober 2011 (LJN: BU3636)

Gevolgen voor de praktijk

In deze uitspraak wordt bevestigd dat de werkgever eindverantwoordelijk is voor de re-integratie-inspanningen en de begeleiding en advisering van de arbodienst. Dit betekent dat de werkgever zelf ook alert moet blijven op het verloop van het re-integratietraject en niet mag blind varen op het oordeel van de bedrijfsarts. Bij twijfel doet de werkgever er goed aan om zelf een deskundigenoordeel (second opinion) aan te vragen bij het UWV en niet af te wachten of er een WIA-uitkering wordt toegekend en er een loonsanctie wordt opgelegd wordt UWV.

Verder wordt duidelijk dat als het uiteindelijk toch mis gaat en er wordt een loonsanctie opgelegd voor iets dat te verwijten is aan de arbodienst, de werkgever zoveel mogelijk moet proberen zijn schade te voorkomen of te beperken. Dit betekent niet alleen dat zo snel mogelijk alsnog de juiste re-integratieactiviteiten moeten worden ondernomen (waarna een verzoek kan worden gedaan aan UWV om de loonsanctie op te heffen), maar ook dat de werkgever de opgelegde loonsanctie aanvecht bij de bron, dat wil zeggen dat er bezwaar en eventueel beroep moeten worden ingesteld tegen de beslissing van het UWV om een loonsanctie op te leggen.

Dossier Verzuim »

MEER WETEN?

Op XpertHR.nl vindt u uitgebreidere informatie over verschillende arbeidsverhoudingen met voorbeelddocumenten, checklists, et cetera.
CONTACT
XpertHR.nl is dé HR Antwoordbank. Bent u geïnteresseerd in XpertHR? Vraag dan een demonstratie aan op www.xperthr.nl of bel (020) 515 9555.

 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

7 reacties

 1. Krasse Antje op

  Schandalig Arbodiensten geven steeds slechtere dienstverlening en komen er dus blijkbaar mee weg ook. Als werkgever ben je tegenwoordig beter af met een onafhankelijke arboarts (ZZP’er) waar je duidelijke afspraken mee kan maken. Je gaat ervan uit dat een Arbodienst je personeel goed begeleid en jou als werkgever goed adviseert maar met Arbodiensten kun je geen afspraken maken en ze zijn alleen maar bezig om hun eigen straatje schoon te houden. Vooral kleine (MKB) werkgevers hebben hier erg veel last van.

 2. Rudolfo Ph.D op

  Bedrijven (incl. en Krasse Antje@) die problemen hebben met hun arbodienst moeten hand in eigen boezem steken. Allereerst moet je zeker in zee gaan met een goede arbodienst (vraag uw relaties/ondernemers naar ervaringen). Het gedoe met een ZZP arboarts situatie is weinig aanlokkelijk, levert vaak nog grotere risico’s en werkt door het hoge ad hoc gehalte van activiteitene en rapportage demotiverend op het personeel. De oplossing is er voor te zorgen een gekwalificeerde P&O-er in huis hebben die de zaken met de arbodienst coordineert. Je moet er even bij blijven voor het beste resultaat. Dan kom je zelfs met een slechte arbodienst nog goed weg.

 3. Krasse Antje op

  Arbodiensten moeten de hand in eigen boezem steken. Blijkbaar heeft Rudolfo bergen met geld om een dure gekwalificeerde P&O-er inhuis te hebben maar wij als klein bedrijfje ( 5 personeelsleden) hebben daar geen geld voor. Gelukkig heb ik een P&O achtergrond en heeft het inschakelen van een onafhankelijke arboarts ons veel geld bespaard. Er bij blijven voor het beste resultaat is dus zeker niet onze ervaring. al zit je er boven op! Vooral kleine bedrijven zijn de dupe hiervan.

 4. Eens met Krasse Antje. Wij waren ook klant bij ArboNed en zeer ontevreden. Ik moest alsnog alles zelf doen. Wij zijn daarom ook overgestapt naar een onafhankelijke arboarts en dat bevalt tot nu toe prima.

 5. Aben Personeelszaken op

  Deze werkgever was juist met een gekwalificeerde arbodienst in zee gegaan omdat ze dachten een hun verzuimtrajecten veiliggesteld te hebben. Maar helaas is dat voor deze werkgever niet goed afgelopen. Ik adviseer mijn opdrachtgevers om die reden ?n uit ervaring om met een kleinere arbodienst in zee te gaan, waar een meer persoonlijke relatie kan ontstaan. Het klopt dat een werkgever altijd de eindregie in handen moet houden, maar ArboNed komt hier wel heel makkelijk vanaf.

 6. Verzuimresultaat Huisbezoek-Expertise op

  Tja, de rechter moet altijd gevolgd worden, dat blijft een feit. Werkgever blijft eindverantwoordelijk voor zijn acties, vergelijkbaar met IB-aangifte laten doen door verkeerd persoon -> werkgever blijft verantwoordelijk.
  Feit is ook dat de ervaring leert dat het vaak beter is in zee te gaan met een compacte arbodienst of zzp-bedrijfsarts.
  Kortere lijntjes en meer betrokkenheid.
  Overigens geldt dit principe voor meerdere activiteiten bij verzuimsituaties.
  Kortom: Houdt zelf de regie, blijf alert en schakel de juiste mensen in.

 7. J.D. Goedman op

  De Arbodiensten lopen steeds meer de kantjes ervan af en voelen zich niet verantwoordelijk voor de financiele consequenties van de werkgever. Het motief dat de “zieke” ziek moet blijven, krijgt steeds meer de overhand in hun beleid, want dat waarborgt hun positie. Als dit zo doorgaat, dan wordt het bedrijfsleven door de hoge kosten en boetes om zeep geholpen. De Arbodiensten hebben geen benul, hoeveel energie en geld het kost voor een werkgever, als een werknemer willens en wetens ziek wil zijn en hier de wet en jurisprudentie achter zich heeft! Ik denk dat deze maatschappij heel snel de rollen moet omkeren, omdat dit een heel grote demotiverende werking heeft op het bedrijfsleven en dodelijk in deze zware crisistijden. De zieke moeten ziek blijven en worden gepemperd, want hele sectoren leven ervan!