Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)

2

De Wajong regelt een uitkering op minimumniveau voor de jonggehandicapte.

Iemand komt voor de Wajong-uitkering in aanmerking als hij in Nederland woont, jonger dan 65 jaar is en

  • op de dag waarop hij 17 jaar wordt minstens 25% arbeidsongeschikt is, of
  • na deze dag (maar voor z’n 30e verjaardag) minstens 25% arbeidsongeschikt wordt en in het jaar voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid ten minste zes maanden student was.

De Wajong-uitkering wordt berekend aan de hand van de mate van arbeidsongeschiktheid en de grondslag. De grondslag voor de uitkering is het wettelijk bruto minimum(jeugd)loon per maand exclusief vakantiebijslag, gedeeld door 21,75.

Als de jonggehandicapte zo hulpbehoevend is dat geregeld verzorging nodig is, kan de uitkering worden verhoogd tot maximaal 100% van de grondslag. Dit geldt niet als de betrokkene in een instelling is opgenomen en de kosten daarvan door een verzekeraar worden betaald.

In principe blijft het UWV na de toekenning van de uitkering de mate van arbeidsongeschiktheid beoordelen. Hoe vaak, hangt af van de situatie. Stijgt het verdienvermogen zo veel dat men in een lagere arbeidsongeschiktheidsklasse valt, dan wordt de uitkering verlaagd. Het omgekeerde kan natuurlijk ook. Over de duur van de huidige Wajong-uitkering is dus alleen in het algemeen te zeggen dat men de uitkering behoudt zolang men aan alle voorwaarden voldoet.

Het kabinet werkt aan een nieuw (uitkerings)systeem voor Wajonggerechtigden. Dit systeem zal, wanneer het parlement hiermee akkoord gaat, alleen van toepassing worden op nieuwe Wajongerechtigden (instroom vanaf 2010). Maandelijks wordt 8% van de Wajong-uitkering gereserveerd voor de vakantieuitkering die in mei wordt uitbetaald. Naast de Wajong-uitkering heeft elke Wajong-gerechtigde onder de 23 jaar recht op een tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming is bedoeld om de negatieve inkomenseffecten van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag te compenseren.

Als de Wajong-uitkering, samen met het overige gezinsinkomen lager is dan het sociaal minimum, kunt u op grond van de Toeslagenwet een toeslag aanvragen.

Meer informatie: UWV » 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. M.H. van den Brink op

    Dit is de oude wetgeving. Waar vind ik de nieuwe ingegaan 1-1-2010?

  2. bovenstaande info is niet actueel. Inmiddels is de Wajong aangepast .
    Alleen de “oude” Wajong kent de systematiek van arbeidsongeschiktheidsklassen.