Werkgever formuleert beschuldigingen te zwaar

0

Omdat een werkgever de zware beschuldigingen aan het adres van een werknemer niet kan onderbouwen, komt de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor zijn rekening. De werknemer krijgt een vergoeding naar billijkheid mee van € 45.000.

De situatie

Een werknemer wordt op staande voet ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan bedrog en aan onacceptabel gedrag ten aanzien van klanten. De werknemer zou de regels rondom werktijden aan zijn laars lappen, en zou de declaratie regeling hebben misbruikt. Op 8 april 2011 is hij op non-actief gesteld, en bij brief van 11 april op staande voet ontslagen. De werkgever zegt een onderzoek te hebben ingesteld waaruit blijkt dat de volgende verdenkingen gegrond zijn:

  • bedrog bij het doen van declaraties,
  • bedrog bij het opvolgen van instructies over werktijden,
  • het onheus bejegen van een klant.

De werknemer heeft sinds begin 2011 na een interne sollicitatie een nieuwe functie gekregen nadat zijn oude functie bij een reorganisatie was vervallen.

De vordering

De werkgever vraagt de kantonrechter nu de arbeidsovereenkomst te ontbinden voor zover die nog bestaat, zonder toekenning van een vergoeding.

Het oordeel

De rechter stelt allereerst vast dat uit het personeelsdossier geen kritiek op het functioneren van de werknemer blijkt. 
De zwaar aangezette beschuldigingen worden absoluut niet gedragen door de feiten die de werkgever aandraagt, oordeelt de rechter.

Bedrog bij declaratie
De werknemer heeft op het vliegveld een fles cognac gekocht en gedeclareerd. Omdat hij op de declaratie duidelijk heeft omschreven wat de aankoop het was, is het geen bedrog: de werknemer heeft niet geprobeerd de werkgever te misleiden. De werkgever heeft de declaratie – terecht – geweigerd en had vervolgens kunnen volstaan met een waarschuwing.

Bedrog bij opvolgen werktijdinstructies
Ook is er geen sprake van bewijs van bedrog bij het opvolgen van werktijdinstructies omdat er geen controle systeem is. En ook hier had de werkgever bij constatering een vermaning kunnen geven en consequenties kunnen verbinden aan herhaling.

Onheus bejegen klant
Bij klant die onheus zou zijn bejegend, blijkt het te gaan om de samenwerking met een medewerkster van een zusterorganisatie. Het ging slechts om het maken van een onvriendelijke opmerking. Ook dat is geen reden voor ontslag op staande voet.

Nog meer incidenten…
De overige incidenten die de werkgever aan het ontbindingsverzoek ten grondslag heeft gelegd dateren uit 2006, 2008 en 2009. Voor één incident dat de werkgever nu aanvoert, heeft de werknemer destijds zijn excuses aangeboden waarna de lucht weer was geklaard. Toch haalt de werkgever vijf jaar later die oude koe weer uit de sloot en de rechter is daar niet echt over te spreken.
Er zijn nog andere, zware beschuldigingen zoals: "… het niet vertrouwelijk omgaan met informatie die hem als OR-lid … wordt toevertrouwd" en  "…een eigen commerciële activiteit die bestaat uit het tegen betaling – illegaal – verspreiden van CD-DVD-titels". Die maakt de werkgever op geen enkele wijze hard, en er is blijkbaar ook geen onderzoek naar gedaan.

Ernstige beschuldigen wel bewijzen
De rechter stelt dat een werkgever die zijn werknemer van zulke ernstige zaken beschuldigt een zware verantwoordelijkheid op zich neemt. Deze beschuldigingen kunnen alleen gerechtvaardigd zijn als ze komen vast te staan na een deugdelijk onderzoek, met inachtneming van hoor en wederhoor, zodat de werknemer de gelegenheid krijgt zich te verweren.
Omdat van dit alles niets gebleken, verwijt de kantonrechter de werkgever dat de werknemer op deze ondeugdelijke grondslagen met ontslag wordt bedreigd.

Omdat de werkgever niet bereid om ook maar na te denken over wedertewerkstelling, en de werknemer ook zijn twijfels heeft bij de voortzetting van het dienstverband, ontbindt de rechter de arbeidsovereenkomst onder toekenning van vergoeding naar billijkheid van € 45.000.

LJN BR4397
Kantonrechter Maastricht
Ontslagvergunning voor zover vereist
Eerste aanleg
24 juni 2011

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.