Tijdelijke regeling deeltijd-WW

2

Werkgevers die minder werk hebben door de economische crisis, kunnen mogelijk gebruikmaken van de nieuwe regeling deeltijd-WW. Werknemers kunnen tijdelijk minder werken, zodat ze niet ontslagen worden.

Vanaf 20 juli 2009 is de tijdelijke regeling deeltijd-WW aangescherpt. Lees wat er is veranderd »

 

Bijzondere regeling wtv

De tijdelijke regeling deeltijd-WW is in de plaats gekomen van de bijzondere regeling werktijdverkorting. Tot 21 maart 2009 was het mogelijk om werktijdverkorting aan te vragen om een adempauze te scheppen na het inzetten van de crisis. Bedrijven kunnen nu alleen nog een verlengingsaanvraag indienen.

Wat is deeltijd-WW?

Werkgevers kunnen eenmalig de arbeidsuren van de werknemer verminderen tot een maximum van 50%. De werknemer blijft ten minste 50% van zijn uren werken; dit aantal uren wordt telkens berekend als een gemiddelde over vier weken. De werknemer krijgt over de niet gewerkte uren een WW-uitkering als hij aan de criteria van de Werkloosheidwet (WW) voldoet. U hoeft geen rekening te houden met een opzegtermijn.

De werkgever is verplicht om na afloop van de (totale) periode van vermindering van het aantal te werken uren de werknemer weer in dienst nemen voor zijn oorspronkelijke aantal uren. Die periode is gelijk aan een derde van de periode waarin gebruik is gemaakt van deeltijd-WW met een minimum van 13 weken.

Als de werkgever niet aan deze verplichting voldoet, moet hij aan UWV een schadevergoeding betalen. De werkgever hoeft geen schadevergoeding te betalen als hij de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd wegens een dringende reden (in de zin van artikel 7:678 Burgerlijk Wetboek) of de werknemer zelf ontslag heeft genomen.

Voorwaarden

Als een werkgever een beroep wil doen op de tijdelijke regeling deeltijd-WW, moet hij aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Instemming van de werknemersvertegenwoordiging.

Als het een vermindering van het aantal te werken uren betreft voor 20 of meer werknemers, dan moeten de belanghebbende verenigingen van werknemers – en bij gebreke daarvan een andere vertegenwoordiging van werknemers (ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging) – instemmen met de vermindering. Bij minder dan 20 werknemers moet een vertegenwoordiging van werknemers (OR of Pvt) met de vermindering van het aantal te werken uren instemmen.

  • Schriftelijke afspraken loondoorbetaling

De werkgever dient met de werknemersvertegenwoordiging schriftelijk af te spreken dat het loon wordt doorbetaald indien de werknemer geen recht heeft op uitkering op grond van de WW over de verminderde uren.

  • Scholing en detachering

De werkgever dient met de werknemersvertegenwoordiging afspraken te maken over scholing en detachering voor de werknemers van wie de te werken uren worden verminderd. De werkgever moet concreet invulling hebben gegeven aan die afspraken anders komt hij niet voor verlenging in aanmerking. Dit toont hij aan met een schriftelijk verslag. Indien niet aan deze voorwaarde is voldaan, is niet mogelijk en wordt de eerder verleende WW-uitkering beëindigd. De werkgever is vanaf dat moment weer verplicht het loon van de werknemer volledig te betalen.

  • Vergoeding bij extra verlaging arbeidsomvang

Werkgever verplicht zich een vergoeding aan het UWV te betalen als de arbeidsomvang van de werknemer meer wordt verlaagd dan afgesproken is of als de werknemer binnen de hiervoor genoemde periode na afloop van deeltijd-WW geheel of gedeeltelijk werkloos blijft of wordt. De vergoeding is gelijk aan de helft van de door de ontslagen werkgnemer gedurende de gehele deeltijd-WW-periode genoten WW-uitkering.

Voorbeeld: de werkgever maakt van 1 mei tot 1 februari 2010 gebruik van de deeltijd-WW. Op 1 maart 2010 ontslaat werkgever de werknemer. Werkgever is dan een vergoeding verschuldigd van 4,5 keer de WW-uitkering per maand.

Indien aan werkgever werktijdverkorting (wtv) is toegekend (op basis van de (Verlengde) Bijzondere beleidsregels ontheffing verbod op werktijdverkorting 2008), kan hij gedurende die wtv-periode niet ook gebruik maken van de regeling deeltijd WW. Na afloop van de wtv-periode kunt u wel gebruik maken van deze regeling.

Duur deeltijd-WW

De eerste periode duurt 13 weken en kan tweemaal aansluitend met een periode van ten hoogste 26 aaneengesloten kalenderweken worden verlengd (dus maximaal 65 weken). Een eventuele verlenging sluit aan op de eerste periode van urenvermindering. Het aantal te werken uren blijft bij de verlenging gelijk.

De tijdelijke regeling deeltijd-WW tot behoud van vakkrachten zal op 1 april 2009 in werking treden en komt in ieder gaval te vervallen op 1 januari 2010.

Let op: De regeling kan eerder worden gesloten als het plafond van 375 miljoen euro wordt overschreden. De regeling zal binnen 3 maanden worden geëvalueerd. Als uit de evaluatie blijkt dat er sprake is van onbedoeld gebruik, kan deze regeling eerder worden gesloten.

Loondoorbetaling

De werkgever is op grond van deze regeling alleen gehouden het loon voor de niet gewerkte uren door te betalen indien de betrokken werknemers op grond van de criteria van de Werkloosheidswet geen recht hebben op een WW-uitkering.

Meer informatie

Alle noodzakelijke formulieren voor het aanvragen van deeltijd-WW zijn te vinden op op de website van het UWV

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. Nico Koehler op

    waar vind ik aanvullende informatie betreffende detachering tijdens deeltijd WW?

  2. wij zij sinds kort in deeltijdww heb nu 1 keer www ontvangen het is nu de 29 mijn baas wil ons eerst 50% uitbetalen loon en dan drie weken afwachten wat we er nog bij krijgen van www en dan tekort betalen mag dat