Sluiting vestiging zonder goede communicatie in strijd met goed werkgeverschap

0

Werkgever verzoekt om ontbinding arbeidsovereenkomst wegens voorgenomen sluiting van een vestiging. Werknemer, lid van managementteam, stelt dat hij niet is geïnformeerd over de sluiting en  dat er niet gezocht is naar een andere passende functie.

Curtis Instruments B.V. is een Nederlandse vestiging van het Franse bedrijf Curtis Instruments SA, waarvan het moederbedrijf is gevestigd in de VS. De Nederlandse vestiging is in 2001 opgericht als verkoopkantoor voor de Benelux. Werknemer is sinds 2001 voor onbepaalde tijd in dienst als general manager. Tevens is hij lid van het internationale managementteam.

In september 2007 is er een bijeenkomst gehouden over de toekomst van het concern. Er is toen niet gesproken over een mogelijke sluiting van de Nederlandse vestiging. In januari 2008 is aan werknemer en de overige werknemers medegedeeld dat de Nederlandse vestiging per 1 augustus 2008 zal worden gesloten en dat de arbeidsovereenkomsten van alle werknemers per die datum zullen eindigen.

Werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst met werknemer, waarbij zij aangeeft bereid te zijn een vergoeding met correctiefactor 1 te betalen. De reden van de sluiting is volgens werkgever gelegen in de noodzakelijke verbetering van de winstgevendheid.

Werknemer verzoekt de kantonrechter hem een vergoeding toe te kennen met correctiefactor 2. Werknemer stelt dat de winstgevendheid volgens hem niet te laag is en dat niet duidelijk is welke stappen zijn genomen om tot verbetering van de resultaten van de overige vestigingen te komen. Verder stelt werknemer dat bij hem geen bedrijfsinformatie is ingewonnen en dat hij vooraf, in tegenstelling tot de overige leden van het managementteam, niet is geïnformeerd over het voorgenomen besluit tot sluiting. Evenmin heeft werkgever volgens hem getracht een andere passende functie voor hem te vinden.

Uitstpraak

De kantonrechter oordeelt dat werkgever niet heeft gesteld dat de sluiting noodzakelijk was in verband met nijpende financiële omstandigheden. De beslissing van het moederbedrijf een bepaalde vestiging te sluiten valt onder de beleidsvrijheid, maar dat laat onverlet dat steeds dient te worden voldaan aan de eisen van goed werkgeverschap. Daarbij kan van belang zijn de wijze van totstandkoming van de beslissing, de wijze waarop daarover is gecommuniceerd, de vraag of er is getracht een andere functie te vinden en de getroffen financiële voorzieningen. Het is in strijd met goed werkgeverschap dat werkgever werknemer niet heeft ingelicht over de sluiting, zeker nu hij lid was van het managementteam, de vergadering van aandeelhouders voorzat en de jaarstukken mede ondertekende.

Daarnaast heeft werkgever niet inzichtelijk gemaakt welke functies er bij de andere vestigingen in Europa voorhanden zijn en op welke gronden zij tot de conclusie is gekomen dat er geen andere passende functie voor werknemer voorhanden is. Gelet op de positie van werknemer had werkgever haar standpunt concreet moeten onderbouwen. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst onder toekenning van een vergoeding gebaseerd op correctiefactor 1,75.

Bron: LJN BD3239

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.