Seniorenregeling in cao geldig, geen leeftijdsdiscriminatie

0

Een werkgever past een seniorenregeling uit de cao niet toe, omdat het in
strijd met de Wet Gelijke Behandeling op grond van leeftijd zou zijn. Werknemer
wil wel gebruik van maken van de regeling.

GVB is per 1 januari verzelfstandigd. In dat kader is aan alle werknemers ontslag verleend en een arbeidsovereenkomst aangeboden. Het Ambtenaren Reglement Amsterdam is omgezet in een cao.

Werknemer doet een beroep op de volgende cao-bepaling: “De maximale volgens werkrooster geldende werktijd van de medewerker van 60 jaar of ouder is gemiddeld 33.5 uur per week.”

Werkgever past de bepaling niet toe, omdat deze strijdig zou zijn met de Wet Gelijke Behandeling op grond van leeftijd. Daarnaast is de bepaling steeds een dode letter geweest.

Werknemer vordert in kort geding nakoming van de cao. Hij stelt daartoe dat het werkgever niet vrij staat eenzijdig te beslissen een bepaling uit de cao, welke met verschillende vakorganisaties overeen is gekomen, niet meer toe te passen. Daarnaast stelt werknemer dat een dergelijke bepaling juist goed is voor een leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Werkgever werpt op dat er geen objectieve rechtvaardigingsgrond is om onderscheid op grond van leeftijd te maken, zodat de bepaling nietig is.

De kantonrechter oordeelt dat de cao-bepaling vooralsnog geldig is en dat niet valt uit te maken of deze in een bodemprocedure nietig zal worden bevonden. In de cao zijn meerdere seniorenregelingen overeengekomen die wel worden toegepast door werkgever. Zo kunnen senioren van 55 jaar en ouder op aanvraag ontheven worden van verplichtingen als overwerk, beschikbaarstelling en nachtdiensten.

Volgens de kantonrechter valt niet in te zien welk bijzonder belang werkgever heeft bij het buiten toepassing laten van voornoemde cao-bepaling. De door werkgever geschetste bedrijfsnadelen van de bepaling gelden immers ook voor de andere seniorenregelingen.

De kantonrechter wijst de vordering van werknemer toe.

Bron: LJN BF9117
Rechtbank Amsterdam
Datum: 04-05-2008

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.