Positieve beoordeling geen garantie behoud baan

0

Ondanks een eerdere zeer positieve beoordeling en aanbieding van een vast contract besluit de werkgever na klachten en een negatief kasverschil, de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens disfunctioneren. Door het ontbreken van een verbetertraject kan van disfunctioneren echter (nog) geen sprake zijn. Het verzoek wordt wel toegewezen, maar de werkgever moet een vergoeding met C=1,5 aan de werknemer betalen.

De werknemer is sinds medio 2010 als bedrijfsleider in dienst bij de werkgever, een supermarktbedrijf met 62 filialen en 59 slijterijen, op basis van een jaarcontract. In mei 2011 is het functioneren van de werknemer zeer positief beoordeeld en is hem medegedeeld dat zijn contract per juni 2011 wordt verlengd voor onbepaalde tijd.

Nadien zijn wat klachten binnengekomen over het filiaal waar de werknemer bedrijfsleider van was. Diverse producten zouden onvoldoende voorradig zijn en ouders van hulpkrachten hebben geklaagd over – onder meer – de lange werkdagen en bejegening van de hulpkrachten. Ook had het filiaal in 2011 een negatief kasverschil van circa EUR 1.700 en zijn 8 medewerkers op staande voet ontslagen wegens verduistering in dienstbetrekking.
 

De werknemer is aangesproken op zijn functioneren en hem is voorgesteld de arbeidsovereenkomst te ontbinden of de werknemer te ontheffen uit de functie van bedrijfsleider en aan te stellen als assistent-bedrijfsleider met gewijzigde arbeidsvoorwaarden. De werknemer is met geen van beide akkoord gegaan, waarna de werkgever hem heeft ontheven uit zijn functie en ontbinding van de arbeidsovereenkomst heeft verzocht.
 
De kantonrechter
De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst en kent aan de werknemer een ontbindingsvergoeding van EUR 26.000 (C=1,5) toe.
De kantonrechter constateert dat de verhoudingen inmiddels zodanig zijn verstoord dat ontbinding voor de hand ligt. Ten aanzien van de vergoeding oordeelt de kantonrechter dat een werkgever die niet tevreden is over het functioneren van een werknemer, dit kenbaar concreet dient te maken aan de werknemer dient hij zulks aan de werknemer en hem de gelegenheid moet bieden om gedurende een bepaalde tijd zijn functioneren te verbeteren. De werkgever behoort de werknemer daarbij te ondersteunen. Pas als nadien blijkt dat de werknemer zijn functioneren niet verbetert kan beëindiging van het dienstverband ter sprake komen. De zaken die volgens de werkgever zijn ‘misgegaan’ zijn weliswaar met de werknemer besproken, maar de werkgever heeft het daarbij gelaten. Van een zorgvuldig handelend werkgever had verwacht mogen worden dat zij in geval van disfunctioneren van de werknemer een verbetertraject had gevolgd.
 
Kantonrechter Heerenveen, 28 maart 2012,  BW3083
In de praktijk
Als de werkgever op- en aanmerkingen heeft over het functioneren van de werknemer dan is het de bedoeling dat de werkgever de werknemer eerst de kans geeft om zijn functioneren te verbeteren, voordat tot beëindiging van het dienstverband kan worden overgegaan. Afhankelijk van de ernst van het disfunctioneren en de aard, zal het volgende proces moeten worden doorlopen:
Alle gespreksnotulen, correspondentie, actiepunten etc. dienen schriftelijk te worden bewaard in het personeelsdossier van de desbetreffende werknemer. Het is van belang dat kopieën van deze documenten ook zoveel mogelijk aan de werknemer worden verstrekt. U kunt dan goed aantonen welke stappen zijn genomen om het functioneren van de werknemer te verbeteren en dat u zich als goed werkgever heeft gedragen.
 
 • Plan een gesprek in met de werknemer, liefst in aanwezigheid van een derde, bijvoorbeeld een HR-medewerker;
 • Geef voorafgaand aan het gesprek aan waarover het zal gaan;
 • Geef de werknemer de gelegenheid om vooraf agendapunten in te brengen;
 • Geef tijdens het gesprek zo concreet mogelijk aan waarin de werknemer tekort schiet;
 • Stel een verbetertraject op zodat de werknemer de kans krijgt om zich te verbeteren/aan te passen;
 • Geef duidelijk weer wat de gevolgen voor de werknemer zijn als hij zijn functioneren niet verbetert (ontslag, overplaatsing, domotie?);
 • Bied hulp aan bij het verbeteren (laat de werknemer zelf aangeven welke hulp hij nodig heeft)
  • Deze hulp kan bestaan uit morele ondersteuning, een cursus of opleiding, inschakelen van bedrijfsmaatschappelijke ondersteuning, het leiden van gesprekken met collega’s waar problemen mee zijn, enz.
 • Afhankelijk van de aard van het disfunctioneren dienen na enige tijd evaluatie gesprekken plaatsvinden;
 • Sluit het traject duidelijk af.
  • Is het functioneren naar wens verbeterd? Constateer dat en sluit het traject af.
  • Is het functioneren nog niet naar wens verbeterd maar wilt u de werknemer wel de gelegenheid geven zichzelf verder te verbeteren? Spreek eventueel een verlenging van het verbetertraject af.
  • Is het functioneren niet naar wens verbeterd en verwacht u ook niet dat de werknemer zichzelf naar wens kan verbeteren? Streef naar beëindiging van het dienstverband/overplaatsing of demotie.

MEER WETEN?

Op XpertHR.nl vindt u uitgebreidere informatie over verschillende arbeidsverhoudingen met voorbeelddocumenten, checklists, et cetera.
CONTACT
XpertHR.nl is dé HR Antwoordbank. Bent u geïnteresseerd in XpertHR? Vraag dan een demonstratie aan op www.xperthr.nl of bel (020) 515 9555.

 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.