Piketvergoeding ook uitbetalen tijdens ziekte

1

De piketvergoeding moet meegerekend worden bij de bepaling van loon dat de werknemer had kunnen verdienen als hij niet ziek was geweest. De diensten waren verplicht gesteld in de arbeidsovereenkomst.

De situatie

Een teamleidster bij een hulpverleningsorganisatie is van december 2009 tot augustus 2010 ziek. Normaal gesproken draait ze zo eens in het kwartaal een 24-uurs piketdienst. Als de werkneemster niet opgeroepen wordt tijdens zo’n dienst, krijgt ze alleen de vastgestelde vergoeding. Daadwerkelijk gewerkte uren worden uitbetaald of gecompenseerd in vrije tijd. Als de dienst niet doorgaat, is er geen recht op een vergoeding.

De vordering

De werkneemster vindt dat ze ook over haar ziekteperiode recht heeft op de piketdienstvergoeding.
De werkgever stelt dat nergens anders in Nederland in de organisatie de vergoeding tijdens ziekte wordt uitbetaald. De vergoeding is ook geen loonbestanddeel, meent de werkgever, de werkzaamheden vinden buiten de afgesproken werktijd plaats en de daadwerkelijk gewerkte uren zijn volgens de werkgever overwerk. Ze twisten ook over de toepasselijkheid van bepalingen uit de cao.

Het oordeel

De rechter stelt allereerst vast dat de werkneemster op grond van de wet tijdens de eerste 104 weken van haar ziekte recht heeft op loondoorbetaling van 70% van het ‘naar tijdruimte vastgestelde loon’. Als het loon niet naar tijdruimte is vastgesteld, geldt het loon dat de werknemer zou hebben kunnen verdienen als hij wel had gewerkt (art. 7:628 lid 3 BW). De wettelijke regeling over ziekte gaat boven de bepalingen over dit onderwerp in de toepasselijke cao, oordeelt de rechter.
De piketdiensten horen tot de bedongen arbeid omdat in de arbeidsovereenkomst staat dat de werkneemster verplicht is om deel te nemen aan de 24-uursdiensten. Dat de werkneemster maar eens per kwartaal wordt ingedeeld, maakt niet uit.
De werkgever moet alsnog de vergoeding voor de piketdiensten over de 8 maanden ziekte uitbetalen: € 726,48. Daarnaast moet de werkgever wettelijke rente over dat bedrag, een wettelijke verhoging van 20% en de kosten van het geding ad € 531,82 betalen. Al met al een kostbare grap voor de werkgever.

LJN BU9933
Kantonrechter Utrecht
Vergoeding piketdiensten tijdens ziekte
Eerste aanleg
4 januari 2012

Door mr. Ingrid Kooijman »

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Een juiste uitspraak van deze kantonrechter.
    Loon is niet alleen het uurloon, maar wordt opgebouwd uit meerdere zaken, zoals
    wacht uren, ploegentoeslag, piket uren en andere toeslagen, die in een vast werkrooster worden gebruikt. Werkgevers willen graag voor een cent op de eerste rij zitten met hun werknemers.