Op 65-jarige leeftijd toch automatisch met pensioen

1

Omdat een werkgever en een werknemer geen afspraken hadden gemaakt over de pensioendatum, eindigde volgens de rechter de overeenkomst met 65 jaar. Ondanks de maatschappelijke discussie is 65 jaar nog steeds de gebruikelijke pensioenleeftijd.

De situatie

Een 65-jarige werknemer heeft sinds 1991 een dienstverband. Na een fusie in 1999 is de  werknemer formeel bij de holding en tewerkgesteld bij een werkmaatschappij, een dochteronderneming van de holding. Voor de werkmaatschappij geldt de cao Metalektro. Daarin is geregeld dat een dienstverband van rechtswege eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, zonder dat opzegging nodig is. De cao is niet van toepassing voor  de holding maar de werknemer wordt onder meer wel beloond volgens het cao-loongebouw en krijgt ook de cao-loonsverhogingen. In 2009 stelt de werkgever de werknemer op de hoogte van het aflopen van zijn dienstverband per juli 2010 wegens het bereiken van de pensioenleeftijd. Vanaf februari 2010 wordt de werknemer vrijgesteld van werkzaamheden. De werknemer maakt bezwaar tegen het ontslag en houdt zich beschikbaar voor werk.

De vordering

De werknemer vordert bij de kantonrechter een verklaring voor recht dat het dienstverband niet rechtsgeldig is geëindigd. Hij wil weer aan het werk en hij vordert loondoorbetaling. Zij arbeidsovereenkomst duurt nog voort omdat er geen afspraken over het moment van eindiging van de overeenkomst zijn gemaakt. De cao Metalektro waarin het pensioenontslag is geregeld, is niet van toepassing op zijn  arbeidsovereenkomst.

Het verweer

De werkgever vordert op zijn beurt een verklaring voor recht dat het dienstverband wel rechtsgeldig geëindigd is. De cao is via het bedrijfsreglement waarnaar in de arbeidsovereenkomst wordt verwezen van toepassing. De werknemer nam geen deel aan de pensioenregeling maar de  belonings- en loonsverhogingszaken werden wel conform de Cao toegepast. Daarom is in de eerste plaats de cao wel van toepassing en is opzegging voor beëindiging van het contract dus niet nodig. Op de tweede plaats stelt de werkgever dat het gebruikelijk is om met de leeftijd van 65 jaar met pensioen te gaan.

Het oordeel

De kantonrechter oordeelt dat de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig is geëindigd. Opzeggen door de werkgever was niet nodig. De werkgever heeft terecht een beroep gedaan op het gebruik van pensioen op 65 jarige leeftijd.

Toepassing cao

De werknemer valt niet onder de cao. Hij was vrij om met de werkgever afspraken te maken en mocht, zoals hij gedaan heeft met het weigeren van de pensioenregeling, de voor hem gunstige zaken uit de cao kiezen. De werkgever mocht er niet op vertrouwen dat de hele cao van toepassing was en had zelf initiatief moeten nemen om harde afspraken te maken. Ook het argument van het bedrijfsreglement (uit 1991) passeert de kantonrechter. Er is geen bewijs van uitreiking daarvan aan de werknemer.

Gebruikelijke pensioendatum

Op grond van de wet (art. 7:667 lid 1 BW) eindigt een arbeidsovereenkomst van rechtswege door afgesproken tijdsverloop, bij wet of door ‘gebruik’. Als er niets is afgesproken over de pensioendatum dan gelden de regels van ‘het gebruik’. In Nederland is het – ondanks parlementaire gedachtewisselingen en de maatschappelijke discussie over de verhoging van de pensioenleeftijd – nog steeds gebruikelijk om met 65 jaar af te zwaaien, zo oordeelt de kantonrechter.

LJN BQ2159
Kantonrechter Dordrecht
Beëindiging arbeidsovereenkomst 65 jaar
Eerste aanleg
14 april 2011

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

1 reactie

  1. Frans Duijf op

    Interessant is hoe de rechter erover denkt als sprake is van keuzepensioen (pensioen tussen leeftijd van 60 en 70 jaar). De vraag is of de omstandigheid, dat de werkgever pensioentoezegger is, in die situatie niet gehouden is de mogelijkheid te bieden dat een medewerker doorwerkt na het bereiken van de leeftijd van 65 jaar.