Ontslagaanvraag op persoonlijke gronden

0

De werkgever kan een werknemer ontslaan op persoonlijke gronden, ofwel voor in de persoon gelegen gronden.

De werknemer kan bij een ontslagaanvraag op persoonlijke gronden zes – al dan niet gecombineerde – redenen aanvoeren.

Disfunctioneren

Als disfunctioneren aanleiding is voor ontslag, moet de werkgever afdoende bewijs leveren. Hij moet aantonen:

  • wat de functie-eisen zijn en waarom de werknemer hier niet aan voldoet, bijvoorbeeld aan de hand van verslagen van functioneringsgesprekken;
  • dat alles (begeleiding, scholing, overplaatsing, etc.) in het werk is gesteld om ontslag te vermijden
  • dat het slechte functioneren niet veroorzaakt is door ziekte, gebrek of een andere aanvaardbare verklaring;
  • dat de arbeidsomstandigheden goed zijn.

Langdurige arbeidsongeschiktheid

Ook langdurige arbeidsongeschiktheid kan aanleiding zijn om een ontslagvergunning aan te vragen. Een werknemer mag in principe na twee jaar arbeidsongeschiktheid ontslagen worden, tenzij de cao anders bepaalt. De werkgever moet met schriftelijk advies van de bedrijfsarts of UWV aantonen dat:

  • de werknemer arbeidsongeschikt is;
  • binnen 26 weken geen herstel valt te verwachten

Als de werknemer gedeeltelijk arbeidsgeschikt is, moet de werkgever aangeven wat hij heeft gedaan om de werknemer aan (aangepast) werk te helpen.

Ernstig gewetensbezwaar

Conflictsituaties over gewetensbezwaren behoren beide partijen te voorkomen. Daarom moeten de werkgever en werknemer zo spoedig mogelijk nadat de werknemer het bezwaar kenbaar heeft gemaakt, met elkaar in overleg.

De werkgever moet aannemelijk maken dat hij redelijkerwijs geen mogelijkheden heeft om de werknemer een aangepaste dan wel andere passende functie aan te bieden

Verwijtbaar handelen of nalaten

Verwijtbaar handelen of nalatigheid van de werknemer, zoals werkweigering, kan eveneens een reden voor ontslag zijn. Bij verwijtbaar handelen kunt u denken aan wangedrag, bijvoorbeeld diefstal, of weigeren te voldoen aan redelijke bevelen of opdrachten; verwijtbaar niet meewerken aan re-integratie, bijvoorbeeld niet meewerken aan redelijke voorschriften of maatregelen die zijn getroffen; weigeren om passende arbeid te verrichten; weigeren mee te werken aan het opstellen, evaluerene en bijstellen van een plan van aanpak.

De werkgever moet wel met sterke bewijzen komen, zoals correspondentie met de werknemer.

Verstoorde arbeidsrelatie

Het UWV WERKbedrijf kan ook een ontslagvergunning afgeven, als er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding. De relatie moet dan zodanig verstoord zijn dat herstel onmogelijk is, bijvoorbeeld bij langdurige onenigheid of onvoldoende wederzijds vertrouwen, De werkgever moet in de aanvraag zo concreet mogelijk aangeven wat de oorzaak van de verstoring is en wat hij heeft gedaan om de onderlinge verhoudingen te verbeteren. Brieven aan de werknemer kunnen hier als bewijs dienen.

Veelvuldig ziekteverzuim

Hier geldt hetzelfde als bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Bovendien moet de werkgever aannemelijk maken dat het ziekteverzuim verstorend uitwerkt op het productieproces of een onevenredig zware drukt legt op collega’s.

Wanneer aannemelijk is dat het verzuim samenhangt met de arbeidsomstandigheden, kan UWV WERKbedrijf de Arbeidsinspectie vragen een onderzoek in te stellen.

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.