Medische beperkingen verzwegen tijdens sollicitatiegesprek

5

Werknemer verzwijgt medische beperkingen tijdens haar sollicitatiegesprek. Werkgever verzoekt tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Werknemer stelt dat de beperkingen niet van rechtstreeks belang waren voor de functie.

Werkgever verzoekt de arbeidsovereenkomst met werknemer te ontbinden op grond van verandering in omstandigheden, te weten een verstoorde arbeidsrelatie.

Werknemer s per 15 december 2005 in dienst getreden in de functie van Verzorgende IG aanvankelijk op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en per 15 augustus 2007 voor onbepaalde tijd. Vanwege de toenemende vraag naar extramurale zorg werd begin 2008 flexibelere inroostering van het personeel noodzakelijk. In dat kader is werknemer verzocht bereikbaarheidsdiensten te gaan verrichten. Daarop heeft werknemer meegedeeld dat zij deze bereikbaarheidsdiensten, alsmede de avond- en nachtdiensten, niet kan verrichten vanwege haar medische beperkingen. Daarbij heeft werknemer verwezen naar een beschikking van het UWV van 18 april 2005, waaruit haar fysieke beperkingen als ziekenverzorgende blijken. Daarnaast wordt ’s avonds en ’s nachts werken niet toegestaan.

Zowel bij de indiensttreding als bij het verlengen van het dienstverband heeft werknemer geen melding gemaakt van haar gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (25% – 35%) als ziekenverzorgende.

Werkgever constateert dat de communicatie die daarna is ontstaan c.q. is uitgebleven, de verhoudingen tussen partijen heeft verslechterd. Zo heeft werkgever medio 2008 werknemer verzocht om bij de bedrijfsarts te verschijnen, om deze een beoordeling te laten maken. Werknemer heeft, met de brief van haar gemachtigde van 30 oktober 2008, geweigerd op het spreekuur van de bedrijfsarts te verschijnen.

Het verweer

Werknemer stelt zich op het standpunt dat zij tijdens het sollicitatiegesprek melding heeft gemaakt van haar gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Als dat echter niet is gebeurd, geldt volgens haar in beginsel het uitgangspunt dat er op grond van artikel 10 van de Grondwet en de Wet bescherming persoonsgegevens een recht op privacy bestaat. Werknemer stelt dat zij mag zwijgen over medische kwesties die voor de betreffende functie waarnaar zij solliciteert niet rechtstreeks van belang zijn. Gelet op het feit dat zij alleen opgeroepen zou worden in de ochtenduren en de medische beperking haar ongeschikt maakt om arbeid te verrichten in de avond en nacht stelt werknemer zich op het standpunt dat zij haar medische beperkingen niet hoefde te melden.

Ten aanzien van de door werkgever gestelde verstoorde arbeidsverhouding merk twerknemer op dat werkgever niet aannemelijk heeft gemaakt dat de verstoring van de arbeidsrelatie zodanig is dat deze niet herstelbaar is door middel van mediation of overplaatsing elders in de onderneming.

De beoordeling

Naar het oordeel van de kantonrechter is niet aannemelijk geworden dat werknemer bij aanvang in 2005, maar ook niet in 2007, iets over haar medische beperkingen heeft meegedeeld.  In de door werknemer getekende arbeidsovereenkomst staat dat werknemer inzetbaar is voor alle diensten.

Anders dan werknemer stelt staat op het indiensttredingsformulier niets over vaste uren in de ochtend, maar wordt er gesproken over vaste uren per week.

De kantonrechter is dan ook van oordeel dat werkgever werknemer mocht inzetten voor bereikbaarheids-, avond- en nachtdiensten en dat werkgever er vanuit mocht gaan dat werknemer die diensten ook kon verrichten.

De kantonrechter merkt op dat het niet gaat om het recht om bij de sollicitatie te zwijgen over medische kwesties die voor de betreffende functie niet rechtstreeks van belang zijn. De kantonrechter oordeelt dat de werknemer ten onrechte heeft geweigerd om bij de bedrijfsarts op het spreekuur te verschijnen.

Werknemer is vervolgens elk overleg met werkgever uit de weg gegaan en haar gemachtigde heeft zich in de correspondentie jegens werkgever een toon aangematigd die niet past bij wat van een goede werknemer wordt verwacht in reactie op redelijke verzoeken van de werkgever. Doordat werknemer overleg en bespreking uit de weg is gegaan, is het verschil van inzicht over haar inzetbaarheid onbesproken en als gevolg daarvan dus ook onopgelost gebleven, hetgeen afbreuk doet aan de vertrouwensbasis die voor de functievervulling en daarmee voor een succesvolle voortzetting van het dienstverband noodzakelijk is.

De arbeidsverhouding tussen partijen is duurzaam verstoord geraakt, zodat een zinvolle en vruchtbare voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet meer tot de reële mogelijkheden behoort. De kantonrechter zal de arbeidsovereenkomst tussen partijen per 23 maart 2009 ontbinden.

Bron: LJN BH4300
Procedure: Eerste aanleg – enkelvoudig
Kantonrechtbank Maastricht
Datum: 23-02-2009

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

5 reacties

  1. De rechter gaat dus per 23 maart 2009 de overeenkomt ontbinden omdat de arbeidsverhouding tussen partijen is duurzaam verstoord geraakt. zo te zien is gunstig voor de werkgever niet voor de werknemer. Ik vind het niet kunnen op basis daarvan de overeenkomt te ontbinden. wat moet de werknemer nu doen?????

  2. @Malik. Ik vind je reactie onterecht. Zoals je kunt lezen heeft de werkgever alles in het werk gesteld om tot een oplossing te komen en werd er niet onredelijks gevraagd. De rechter vind het voldoende basis hebben om op grond daarvan de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De werknemer hoeft maar 1 ding te doen. Ander werk vinden.

  3. Het lijkt me idd dat werkgever alles in het werk gesteld heeft om tot een oplossing te komen. Het is ook niet echt slim van de werknemer om niet bij de bedrijfsarts te willen verschijnen, daarmee zet je de relatie al op scherp. Ik vind het ook bijzonder dat werkneemster vind dat haar beperkingen niet voor de functie relevant zijn en vervolgens wel een overeenkomst tekent waarin staat dat zij alle dagen alle diensten inzetbaar moet kunnen zijn. Niet zo slim.
    Lijkt mij een goede uitspraak van de kantonrechter.

  4. In principe is het terecht (maar soms wel lastig) om je medische gegevens niet te vertellen bij een sollicitatie. Hetzelfde geldt of je wel of niet een WAO/WIA-uitkering hebt. Als je echter wel beperkingen hebt, in dit geval geen avond- en nachtdiensten moet je goed nagaan of dit past binnen de functie-eisen. In dit geval had ze het wel moeten vermelden gezien de functie-eisen! Jammer voor deze vrouw en andere arbeidsongeschikten dat ze vaak zo slecht worden begeleid en geadviseerd. In dit geval had ze wel naar de bedrijfasrts moeten gaan en dan had ze misschien nog een andere baan bij dit bedrijf gehad.

  5. De werkgever mag na 2 maanden vragen naar een WAO/WIA verleden.
    Verder is het interessant om te weten of de beperkingen die in 2005 zijn vastgesteld structureel zijn..