Geen loondoorbetaling bij situatieve arbeidsongeschiktheid

0

Werkneemster meldt zich ziek na een incident met een collega op een
bedrijfsfeest. Ze eist loondoorbetaling tot de rechtsgeldige beëindiging van de
arbeidsovereenkomst.

Werkneemster is bij De Hout Bolbloemen v.o.f. in dienst. Nadat zich op een bedrijfsfeest een incident met een collega had voorgedaan, heeft werkneemster zich ziek gemeld. Op advies van de bedrijfsarts hebben partijen getracht om middels mediation tot een oplossing te komen, maar dit is niet gelukt. Zowel de bedrijfsarts als UWV hebben vervolgens geoordeeld dat werkneemster in staat moeten worden geacht tot werkhervatting. Werkneemster heeft het werk niet hervat. Werkgever heeft na de beoordelingen van de bedrijfsarts en UWV betaling van het loon stopgezet.

Loondoorbetaling

Werkneemster vordert doorbetaling van haar loon totdat de arbeidsovereenkomst op een rechtsgeldige wijze zal zijn beëindigd. Werkneemster is van oordeel dat van haar niet kan worden gevergd om het werk weer te hervatten zolang de frictie in de arbeidsverhouding bestaat. Naar de mening van werkneemster heeft werkgever te weinig gedaan om tot een oplossing van het conflict te komen. Een en ander komt voor rekening en risico van werkgever.

Situatieve arbeidsongeschiktheid

In een arrest van de Hoge Raad is bepaald dat een werknemer die een loonvordering instelt en zich erop beroept dat hij als gevolg van situatieve arbeidsongeschiktheid geen werkzaamheden kan verrichten, aannemelijk dient te maken dat de arbeidsomstandigheden voor hem, door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van werkgever dient te komen, zodanig waren dat van hem in redelijkheid niet kan worden verwacht dat hij zijn werkzaamheden zou verrichten.

Mediation

De kantonrechter is van oordeel dat in ieder geval vast staat dat werkgever op advies van de bedrijfsarts heeft getracht middels mediation een oplossing voor de gerezen problematiek te vinden. Er kan dus niet worden gezegd dat werkgever zich aan zijn verantwoordelijkheid als werkgever heeft onttrokken.

Na het mislukken van mediation heeft werkgever aan werkneemster aangegeven dat er geen beletselen waren voor werkhervatting en dat werkgever bereid was om te bemiddelen in het conflict dat werkneemster had met een collega. Werkneemster heeft dit geweigerd zonder dit voldoende toe te lichten.

Werkneemster heeft naar het oordeel van de kantonrechter onvoldoende duidelijk gemaakt waarom van haar niet kon worden gevergd om weer aan het werk te gaan, zodat onvoldoende aannemelijk is geworden dat sprake is van een situatie door een oorzaak die voor rekening en risico van werkgever behoort te komen. De kantonrechter wijst de vordering af.

Bron: LJN BF9703
Kantonrechter Alkmaar, 253681 CV EXPL 07-4041
Datum: 08-09-2008

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.