Geen lagere bonus door zwangerschaps- en bevallingsverlof

0

Een werkneemster ontvangt een lagere bonus omdat ze met zwangerschaps- en
bevallingsverlof is geweest. Werkgever geeft geen gehoor aan de uitspraak van de
Commissie Gelijke Behandeling dat er verboden onderscheid op grond van geslacht
is gemaakt.

Werkneemster is sinds 1 februari 2003 in dienst als ‘product specialist OK-producten’. Sinds 1 februari 2004 maakt werknemer aanspraak op  een bonus, jaarlijks vast te stellen in overeenstemming met het ‘bonusplan’.

Het volgende beding maakt onderdeel uit van de bonusregeling: ‘Bij langdurige inactiviteit o.a. ten gevolge van ziekte zal de bonus naar rato worden uitgekeerd’.

In 2004 was werkneemster van 28 april tot en met 30 juli gedeeltelijk arbeidsongeschikt en van 3 augustus tot en met 25 november afwezig wegens zwangerschap- en bevallingsverlof. In verband met haar inactiviteit in 2004 werd in plaats van de bonus van € 3.321,- naar rato vanwege haar inactiviteit € 1.959,39 aan bonus uitgekeerd. In 2006 en 2007 heeft werkneemster ook een lagere bonus ontvangen.

De Commissie Gelijke Behandeling heeft in dat verband geoordeeld dat bij de toekenning van de bonus over 2006 er verboden onderscheid op grond van geslacht is gemaakt. Werkgever heeft geen gehoor gegeven aan dit oordeel. Werkneemster vordert nu haar bonus over de jaren 2004, 2006 en 2007, met een beroep op wat de Commissie Gelijke Behandeling heeft overwogen.

Onderscheid mannen en vrouwen

De kantonrechter oordeelt dat het werkgever niet is toegestaan op grond van art. 7:646 BW  in de arbeidsvoorwaarden onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen. Doorslaggevend is dat onder ‘inactiviteit’ en ‘ziekte’ mede zwangerschap en bevalling zijn begrepen. De kantonrechter concludeert dat er sprake is van direct onderscheid op grond van geslacht.

Geen loon

Verder oordeelt de kantonrechter dat de bonus in dit geval niet kan worden aangemerkt als loon dat op grond van art. 7:629 lid 1 BW aan de zieke werknemer moet worden doorbetaald. Het desbetreffende beding in de bonusregeling is echter gedeeltelijk nietig voor zover het impliceert dat bij de vaststelling van de bonus de periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof niet wordt meegeteld.

Omdat werkgever niet heeft betwist dat al het verlof zwangerschaps- en bevallingsgerelateerd was, wordt de restant-bonus over 2004, 2006 en 2007 toegewezen.

Bron: LJN BG4779
Kantonrechter Utrecht
Datum: 08-10-2008

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.