Eenzijdige functiewijziging kan, mits een redelijk voorstel wordt gedaan

0

Werkgever wijzigt terecht de functie van een werknemer maar houdt onvoldoende rekening met de belangen van de werknemer bij het aanbod voor een andere functie.

De situatie

Een werknemer die sinds 1988 in dienst is bij KPN, krijgt op 1 maart 2010 de functie Manager Operations. Hij heeft daarbij de verantwoordelijkheid voor het project ‘uitrol van het glasvezelnetwerk in Amsterdam’. In zijn beoordeling krijgt hij het oordeel ‘redelijk’ voor zijn functioneren omdat zich in de pilot aanloopproblemen voordoen en er persoonlijke verbeterpunten zijn. Volgens de beoordeling laat de werknemer de laatste maanden wel verbetering zien.
In april 2011 komt er een nieuwe leidinggevende. Met haar voert de werknemer een gesprek over de planning van 2011, niet over zijn functioneren. In juni 2011 ontheft de leidinggevende hem van zijn functie. In een toelichtende brief staat dat de werknemer niet goed functioneert en niet over de juiste competenties beschikt. Ondanks een brief van de werknemer met het verzoek aan de werkgever de functie-inhoud niet te wijzigen, wordt hij in augustus 2011 op een ander project tewerkgesteld.

De vordering

In een kort geding vordert de werknemer wedertewerkstelling in zijn functie van Manager Operations, op straffe van een dwangsom van € 1.000 voor elke dag dat hij zijn werkzaamheden niet mag uitoefenen. De werkgever had zijn functie niet zomaar mogen wijzigen, vindt de werknemer.

Het verweer

De werkgever stelt dat de werknemer niet over de juiste competenties beschikt en dat, onder meer vanwege het grote belang om het glasvezelnetwerk op succesvolle wijze bij de klanten te installeren, hij niet langer zijn oude taak kan vervullen.

Het oordeel

De kantonrechter oordeelt dat de eenzijdige functiewijziging van KPN aanvaardbaar is en wijst de vordering van de werknemer af.
In de arbeidsovereenkomst is een wijzigingsbeding opgenomen, maar daar heeft de werkgever geen beroep op gedaan in deze procedure. Daarom heeft de kantonrechter de functiewijziging getoetst aan de eisen van goed werknemer- en werkgeverschap (art. 7:611 BW). De werkgever heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de werknemer tekortschiet in zijn functioneren en dat de werkgever een groot belang heeft bij het project. In de brief na het gesprek van juni 2011 zijn concrete voorbeelden van het disfunctioneren genoemd. De werknemer erkent de voorbeelden. Hij heeft wel een weerwoord, maar dat licht hij niet nader toe.
Het bedrijf heeft de vrijheid om de organisatie naar eigen inzicht vorm te geven en de managers, die als leidinggevenden een cruciale rol spelen, daarin een plaats toe te kennen of te ontnemen bij ongeschiktheid, oordeelt de rechter.
Een verbetertraject was niet nodig, meent de kantonrechter, omdat de werkgever terecht geen vertrouwen meer had in verbetering van de werknemer.
De werkgever heeft geen redelijk voorstel gedaan, de werknemer is nu tijdelijk op een ander project gezet en er is hem nog geen andere functie aangeboden. Maar dat wil nog niet zeggen dat de vordering van de werknemer moet worden toegewezen. De rechter draagt de werkgever op om de werknemer een redelijk voorstel te doen.
De partijen moeten nu zelf de zaak verder oplossen, eventueel via de rechter of via een mediationtraject.

LJN BT7133
Kantonrechter Alkmaar
Eenzijdige functiewijziging
Voorlopige voorziening
19 september 2011

Door mr. Ingrid Kooijman

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.