Bij tweeling recht op dubbel ouderschapsverlof?

2

Volgens het Europese Hof van Justitie hebben ouders van een meerling niet per definitie recht op dubbel ouderschapsverlof bij een tweeling.

Maar geen zorg voor de Nederlandse ouders van meerlingen: onze wet Arbeid & Zorg geeft wel recht op verlof per kind.

De situatie

Een Griekse belastingbeambte in Thessaloniki bevalt in 2007 van een tweeling. Zij verzoekt na de bevalling om ouderschapsverlof en krijgt van haar werkgever 9 maanden verlof toegewezen. Na deze 9 maanden vraagt de werkneemster om een tweede periode ouderschapsverlof want, zo stelt zij, ze heeft immers niet één, maar twee kinderen gekregen. De werkgever gaat niet akkoord en de zaak komt voor de rechter.
Eerder oordeelde de Griekse Raad van State dat de ambtenaren geen recht hebben een periode ouderschapsverlof voor elk kind van een meerling. De rechter in deze zaak twijfelt echter over de uitleg van  de Europese richtlijn en vraagt het Hof van Justitie om nadere uitleg. In de EU richtlijn (96/34)  staat onder meer dat werkgevers minimaal 3 maanden ouderschapsverlof moeten toekennen bij de geboorte van ‘een’ kind.

De vragen

  1. Geeft de richtlijn het kind recht op individueel ouderschapsverlof? Volgens artikel 24 Handvest van de grondrechten van de EU heeft een kind recht op ouderlijke zorg. Wordt dat recht van een kind van een tweeling geschonden als er maar voor één periode ouderschapsverlof wordt toegekend?
  2. De tweede vraag lijkt op de eerste vraag maar is anders. Er wordt gevraagd om de uitleg van de term ‘geboorte’ in de richtlijn. Er vinden immers twee geboorten plaats. Geven die ieder afzonderlijk recht op een ouderschapsverlof? Zo nee, is dat dan niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel?

Het Hof van Justitie

  1. Heeft een kind recht op ouderschapsverlof?

Nee, zegt het Hof. Het ouderschapsverlof is een recht van de ouders. Dat blijkt onder meer uit de bijlage van de EU richtlijn 96/34. De richtlijn is van toepassing “op alle werknemers, zowel mannen als vrouwen, met een arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding”, dus niet op hun kinderen. De doelstelling van de richtlijn is om “het werkende ouders gemakkelijker (te) maken hun beroeps- en gezinstaken te combineren”. Het recht van het kind op zorg betekent dus niet dat het ouderschapsverlof per individueel kind geldt. 

      2.   Twee ouderschapsverloven?

In de regelgeving staat dat de geboorte of adoptie van ‘een’ kind recht geeft aan de ouder op verlof. Dit impliceert volgens de rechter niet dat als er een tweeling wordt geboren er ook tweemaal aanspraak kan worden gemaakt op dat verlofrecht. De kinderen van een tweeling maken nagenoeg gelijktijdig hun eerste ontwikkelingsfasen door zodat de ouders ook gelijktijdig aan hun behoeftes moeten voldoen. Een tweede ouderschapsverlof is niet gerechtvaardigd omdat de duur van de zorg niet langer is dan bij één kind. Het hof erkent dat de opvoeding van een tweeling meer inspanning vergt en dat er overeenkomsten zijn met de situatie van kinderen met een klein leeftijdsverschil (waarbij de ouder wel voor elk kind verlof kan krijgen). Daarom moet de nationale wetgever, mede op grond van het gelijkheidsbeginsel, regels uitwerken voor de speciale situatie van ouders met meerlingen. Verdubbeling van het verlof is niet de enige mogelijkheid die lidstaten kunnen hanteren om het gezins- en beroepsleven van ouders van tweelingen beter op elkaar te laten aansluiten.

Nederlands en Griekse ouderschapsverlof

In de wet Arbeid & Zorg is expliciet bepaald dat ouders van meerlingen recht hebben op ouderschapsverlof per kind, dus ook bij een meerling. Deze uitspraak van het Hof van Justitie zal dus nu geen gevolgen hebben voor de Nederlandse situatie. De Griekse regeling ziet er heel anders uit. Daar hebben ouders recht op arbeidsduurverkorting: twee uur per dag voor kinderen onder de 2 jaar en een uur per dag voor kinderen tot 4 jaar. De ouder mag ook kiezen voor een ouderschapsverlof van 9 maanden.

JAR 2010/257
Hof van Justitie
Ouderschapsverlof meerling
Prejustitiële vragen
16 september 2010

Door mr. Ingrid Kooijman 

Lees meer over:

Over Auteur

De redactie van XpertHR Actueel zorgt er gezamenlijk voor dat u op de hoogte blijft van het laatste P&O-nieuws, de ontwikkelingen in het vakgebied en relevante jurisprudentie.

2 reacties

  1. Kees Verbiest op

    Duidelijk verhaal. Echter wat besluit het UWV betreffende het vangnet in de huidige situatie? Keren zij wel twee keer uit indien er een dubbele aanvraag komt? De uitkomst daarvan lijkt mij ook relevant voor de beslissing van de werkgever.

  2. @Kees Verbiest: Het betreft hier niet het UWV dat uitkeert voor de periode van zwangerschapsverlof maar het recht op ouderschapsverlof (dat is meestal een vorm van onbetaald verlof, dus ten laste van de werknemer).